nl-NLen-GB

Btw-schuld? Kom in actie!

Gepubliceerd in: Fiscaal up to Date
Datum: 08-02-2016
Auteur(s): C.E. van Dijk

Bekijk PDF

Pagina 16


Hummer 02

8
februari
2016Btw-schuld? Kom in actie!


Bij het opmaken van de jaarstukken van een

onderneming komt men er dikwijls achter dat

nog btw moet worden voldaan. Dat kan ver-

schillende oorzaken hebben, zoals btw die

(nog) verschuldigd is vanwege het privégebrulk

van goederen
Mt
de onderneming of facturen

die verkeerd zijn ingeboekt. Op de balans van

de onderneming resulteert dit in
de
post
tog


te betalen btw'. Het kan ook zijn dat men ge-

durende het Jaar een btw-schuld constateert.

Een btw-schuld is btw die in de afgelopen vijf

Jaren verschuldigd was en die niet of niet tijdig

na afloop van een tijdvak is voldaan. Een btw-

schuld kan resulteren in een naheffingsaanslag

en mogelijk (meerdere) boetes.


Actie


Om het risico op deze (hoge) boetes te verkleinen

moet de btw-schuld zo snel mogelijk worden

gemeld bij de Belastingdienst. Uit het landelijke

project 'Inning balansschulden BTW' blijkt dat

de Belastingdienst de voldoening van btw-

schulden hoog op de agenda heeft staan. Eén

ding staat daarom vast: zodra u een btw-schuld

constateert, is actie geboden!


In deze bijdrage gaan wij in op acties die u moet

ondernemen zodra u een btw-schuld constateert.

Ook gaan wij In op de gevolgen van het wel of

niet melden van een btw-schuld. Wij bespreken

hierbij de verschillende boetes dle de Belasting-

dienst kan opleggen, het (controle)beleid van de

Belastingdienst en een opmerkelijke situatie die

extra aandacht vereist. Wij sluiten af met een

samenvattend stroomschema.


Wanneer moet u de btw-schuld


aangeven?


Vanaf i januari 2012 geldt op grond van art. boa

van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

(hierna: AWR) voor bepaalde gevallen een actieve

informatieplicht ten aanzien van onjuistheden

of onvolledigheden In (voor de belastingheffingMr.
CE. van Dijk 8c
B.P.
Scholten
MSc,


verbonden
Gan
respectievelijk De Bont Advocaten

en
PwC
Belastingadviseurs


van belang zijnde) gegevens. Deze bepaling is

ook van toepassing bij het constateren van een

btw-schuld. U bent dus verplicht om een gecon-

stateerde btw-schuld te melden.


De juiste en volledige inlichtingen, gegevens of

aanwijzingen kunt u verstrekken door het indie-

nen van een suppletieaangifte. Het indienen van

een suppletie is alleen noodzakelijk indien het

saldo van de onjuistheden of onvolledigheden

meer dan € Loon bedraagt (te betalen of terug

te ontvangen). Als blijkt dat minder dan € 1.000

moet worden betaald of terug ontvangen, dan

kan het saldo worden verrekend met de eerst-

volgende aangifte.


Hoe moet u een suppletie indienen?


Via de website van de Belastingdienst kunt u

een suppletieformulier downloaden. Deze kunt

ti vervolgens Invullen en toezenden aan de Be-

lastingdienst. Het Is eveneens mogelijk om een

digitaal suppletieformulier In te dienen via het

beveiligde gedeelte van de website van de Belas-

tingdienst.


wat
zijn de gevolgen van het indienen

van een suppletie?


Wanneer u een suppletie Indient omdat u een

btw-schuld constateert, dan leidt de suppletle tot

een naheffingsaanslag ter hoogte van de btw-

schuld. Afhankelijk van de hoogte van het te sup-

pleren bed rag (c.o. de btw-schuld) legt de inspec-

teur wel of geen verzuimboete op. De Inspecteur

legt geen verzulmboete op Indien de naheffing (0

EUR 20.000 of minder bedraag of (10 minder

bedraagt dan 10% van het btw-bedrag dat reeds

is voldaan over het tijdvak waarop de suppletle

betrekking heeft. In de overige gevallen legt de

inspecteur een boete op van 5% van de naheffing

met een maximum van EUR 5.278 (artikel 67c AWR

Jo paragraaf 24A Besluit Bestuurlijke Boeten

Belastingdienst, hierna: BBBB).


wat
zijn de gevolgen als u geen

suppletie indient?


Blijkens de wettelijke bepalingen bent u

gehouden de suppletie in te dienen voordat u

weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de

Nummer 02
Pagina 17

8 februari 2016


inspecteur bekend is of zal worden met de btw-

schuld. U bent mitsdien te laat als u bij het In-

dienen weet of vermoedt dat de inspecteur al op

de hoogte is van de btw-schuld. U bent bijvoor-

beeld ook te laat als reeds een boekenonderzoek

Is aangekondigd.


Ondanks dat het niet doen van aangifte en het

niet betalen van een btw-schuld twee verschil-

lende beboetbare gedragingen zijn, volgt
nit


paragraaf 28A BBBB dat de inspecteur voor deze

twee gedragingen slechts één boete oplegt.

Uiteraard hebben wij hiertegen geen enkel


Meld een btw-schuld zo snel mogelijk om het risico op

(hoge) boetes te verkleinen


Als de inspecteur de btw-schuld constateert voor-

dat u een suppletie indient, leidt dit ook tot
een

naheffingsaanslag alsook tot één of meerdere

boetes. Het niet (tijdig) doen van aangifte en het

niet (tijclig) betalen van btw zljn twee verschillende

beboetbare gedragingen. Daarnaast kan de

inspecteur ook een boete opleggen voor het niet

nakomen van de informatieverplichting (c.q. niet

melden van de btw-schuld) uit art ma AWR.


Op het niet (tijdig) doen van aangifte staat een

verzuimboete met een maximum van € 131 (art.

67b AWR, juncto paragraaf 22
FMB).
Op het niet

(tijdig) betalen van btw staat een verzuimboete

van 10% van de naheffing tot een maximum van

€ 5.278 (art. 67c AWR, juncto paragraaf 24 81384 of(Indien sprake is van opzet c.q. grove schuld) een

vergrijpboete tot een maximum van 100% van de

naheffing (art. 67f AWR, juncto paragraaf 28
MBE).Ter zake van het niet melden van de btw-schuld

kan een vergrljpboete worden opgelegd van

100% van de naheffing (art. ma AWR, juncto

paragraaf 28E BBBB). Voorwaarde voor het opleg-

gen van deze vergrijpboete is dat het niet

melden van de btw-schuld is te wijten aan opzet

of grove schuld.


Bij een samenloop van enerzijds het niet doen

van aangifte en/of het niet betalen en anderzijds

het niet melden van de btw-schuld, legt de

inspecteur twee afzonderlijke boetes op

(paragraaf 28a BBBr3). Hierbij merken wij op dat

de gezamenlijke hoogte van de twee boetes de

wettelijke maximumboete voor de hoogst

beboetbare van belde gedragingen niet te boven

mag gaan. Met andere woorden, de inspecteur

kan maximaal een boete opleggen van
t00%


van de naheffing. Dit maximum geldt overigens

niet als al een boete is opgelegd voor het niet

melden van de btw-schuld en u vervolgens als-

nog de btw-schuld niet aangeeft of betaalt.


bezwaar. Wij vinden het echter wél bezwaarlijk

dat de staatssecretaris het niet betalen en het

niet melden van een btw-schuld als twee ver-

schillende gedragingen aanmerkt en hiervoor

dubbele boetes oplegt. Dit lichten wij in de

volgende paragraaf toe.


Samen loop


Naar ons oordeel Is het niet melden van de btw-

schuld via een suppletle en het niet of te laat beta-

len van btw onlosmakelijk met elkaar verbonden

nu zij hun oorzaak vinden in hetzelfde feitencom-

plex. Opvallend Is dat paragraaf 28A HEM ook zelf

spreekt over 'samenloop
% maar vervolgens wel de

opdracht geeft om
twee afzonderlijke
boetes op te

leggen. De Inspecteur berekent de boetes over

eenzelfde grondslag, namelijk het bedrag van de

naheffing. Naar onze mening is het één gedraging

die uit twee onlosmakelijk verbonden elementen

bestaat. Het opleggen van twee afzonderlijke

boetes leidt naar onze mening dan ook tot een on-

evenredige beboeting.


De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

(hierna: NOB) Is ook deze mening toegedaan. De

NOB heeft in een brief van 7 oktober 2011

(Fidazon5193) commentaar geleverd op het

Wetsvoorstel BelastIngplan/Ovedge fiscale

maatregelen 2012 waarin de informatie-

verplichting uit art. Ma AWR werd voorgesteld.

De NOB vraagt zich In de brief af of het werkelijk

de bed oefIng Is dat voor de btw de vergrijpboete

van art. Ma AWR wegens het niet nakomen van

de meldplicht kan samenvallen met de vergrijp-

boete van art. 67f AWR wegens het niet of te laat

betalen van een aangiftebelasting. Het stand-

punt van de NOB is dat belastingplichtigen hier-

door twee keer beboet worden voor ter zake van

In wezen dezelfde gedraging hetgeen leidt tot

overkill en een disproportionele bestraffing. Het

kabinet is een andere mening toegedaan. Uit de

Nota naar aanleiding van het verslag volgt dat

Pagina 18
Nummer 02


8 februari 2016


het kabinet geen enkele aanleiding ziet om - op

basis van wettelijke bepalingen - één van de

twee vergrijpboeten te matigen. Het kabinet

ziet het niet nakomen van de Informatiever-

plichting en het niet nakomen van de betaalver-

plichting als twee wezenlijk verschillende gedra-

gingen, die In de tijd uit elkaar (kunnen) liggen

en ook niet uit elkaar voortvloeien. Dit stand-

punt neemt de Minister van Financiën ook in

zijn brief van 3 november 2011 (Fida2o115251) aan

de Tweede Kamer in:


"De informatieverplichting is een nieuwe verplich-

ting met een eigen boete. Bij het niet nakomen van

meerdere verplichtingen kan een belastingplichtige

meerdere boeten krijgen. In
het
voorbeeld van de

heer
Omtzigt betaalt
de belastingplichtige
te
wei-

nig belasting én verzwijgt dit opzettelijk
of is
grof

schuldig nadat hij daarmee bekend is geworden.
Hij

kan dan inderdaad tweemaal een
boete krijgen,

niet omdat er strenger gestraft wordt,
maar orndot

de belastingplichtige bewust meerdere beboetbare

feiten heeft begaan. Dat is
nonfat
anders indien de

belastingplichtige bijvoorbeeld niet tijdig aangifte

doet
én de verschuldigde belasting niet betaalt. Met

het opleggen van een boete bij het niet nakomen

van
de informatieverplichting
beoogt het
kabinet

het
belong
te
benadrukken dat
het
hecht aan het

delen van voor de belastingheffing relevante in for-

matie. Het gaat bovendien om gevallen
waarin
de

Informatie bij uitstek beschikbaar is bil de betas-

tingplichtige. Het Iran dan niet zo
zijn
dat
die be-

lastingplichtige de
Belastingdienst
die informatie

onthoudt. Het bestrijden van belastingfraude, dus

het
bevorderen van
compliance,
staat
hoog op mijn

fiscale agenda. De in formatieverplIchting is daarbij

onmisbaar:'


In de praktijk zien wij dat inspecteurs inderdaad

twee afzonderlijke boetes opleggen. Wij zien

echter ook dat inspecteurs op eigen initiatief en

met de argumentatie dat sprake is van 'samen-

loop' één van de twee boetes matigen (waarbij


Wat is het (controle)beleid van de


Belastingdienst bij btw-balansschulden?

Zoals aangegeven heeft het Ministerie van

Financiën/de Belastingdienst de afdracht van

btw-schulden hoog in het vaandel staan. Dit

volgt
Mt
het op 1januari2013 gestarte landelijke

project 'Inning balansschulden BTW'. De Belas-

tingdienst vergelijkt Ineen systeem de aangele-

verde winstaangiften met de Ingediende (sup-

pletie)aangiften btw van voorgaande Jaren.

Indien de Belastingdienst onverklaarbare ver-

schillen constateert die resulteren in een btw-

schuld, dan stuurt de Belastingdienst een brief

met daarin een aankondiging van een nahef-

fingsaanslag.
Pe
gedachte achter dit project is

dat de Belastingdienst op deze manier met wei-

nig inspanning een hoge opbrengst voor de

schatkist realiseert.


De Belastingdienst merkt het enkele vermelden

van een btw-schuld op de balans niet aan als

een vrijwillige verbetering. Bij een controle van

de Belastingdienst zijn de consequenties
Mt
de

paragraaf 'wat zijn
de
gevolgen als u geen sup-

pletie indient?' in dat geval van toepassing. Ons

advies is dan ook om zo snel mogelijk na het

constateren van een dergelijke btw-schuld een

suppletie in te dienen. Op deze wijze kunt u

(hoge) boetes voorkomen.


Volledigheidshalve merken wij op dat uit docu-

menten afkomstig van de Staatssecretaris naar

aanleiding van een WOB-verzoek volgt dat de Be-

lastingdienst ondernemers met een btw-schuld

van meer dan € 5o.000 al* aan een schuldon-

derzoek onderwerpt, bij voorkeur via een boeken-

onderzoek. Het schuldonderzoek vindt in ieder

geval plaats ter zake van het niet betalen en het

niet melden van de btw-schuld. Afhankelijk van

de uitkomst van dit onderzoek legt de inspecteur

een verzuimboete of vergrijpboete(s) op. Bij een

btw-schuld onder de € 50.000 vindt In beginsel

geen schuldonderzoek plaats.


Actief schuldonderzoek door Belastingdienst bij een btw-schuld

van meer dan (50.000


de gezamenlijke hoogte van de twee boetes niet

de wettelijke maximumboete van 100% van de

naheffing te boven gaat). Hieruit leiden wij at

dat ook sommige Inspecteurs moeite hebben

met deze dubbele beboeting.


Let op: opmerkelijke situatie met betrekking

tot een btw-schuld die ontstaan bij de inkoop

van een dienst uit het buitenland!


Het 'tijdstip van verschuldigdheid' bepaalt in

welk aangiftetijdvak de btw-schuld ontstaat. Op

Nummer 02
Pagina 19


8 februari 2016


grond van art. 13 Wet 08 1968 ontstaat het tijd-

stip van verschuldigdheid op het moment waar-

op de factuur wordt uitgereikt of het moment

waarop deze uiterlijk had moeten worden uit-

gereikt (ook wel het factuurstelsel genoemd).

Een uitzondering hierop vormt een vooruit-

betaling. in dat geval ontstaat de btw-schuld op

het moment dat de betaling is ontvangen.


Een opmerkelijke situatie doet zich voor bij

BaB-diensten verricht door een buitenlandse

ondernemer waarbij de heffing van btw is

verlegd naar de Nederlandse afnemer (art. 12,

tweede lid, Wet OB 1968). De verschuldigdheid

van btw ontstaat in dat geval bij de afnemer op

het tijdstip
waarop
de dienst
wordt verricht.
Dit

kan een probleem opleveren voor de afnemer

van de dienst. Dit lichten wij aan de hand van

een voorbeeld toe.


Stel dat u een (btw-belaste)adviesdienst inkoopt

bij een Duits belastingadvieskantoor. Li krijgt op

35 december het advies opgeleverd. Gelet op

vorenstaande bent u op dat moment de btw

verschuldigd. U moet dus In de laatste btw-aan-

gifte over het betreffende jaar de verschuldigde

Nederlandse verlegde btw voldoen. Een pro-

bleem ontstaat als u de factuur van het advies-

kantoor pas ontvangt nadat u de betreffende

btw-aangifte heeft ingediend. immers, hoe weet

u ten tijde van het Indienen van de btw-aangifte

hoeveel (verlegde) btw u op uw btw-aangifte

moet voldoen als u de factuur voor deze dienst

nog niet heeft ontvangen?


De Wet OB 1968 geeft niet aan hoe u in voren-

staand voorbeeld uw verschuldigde btw ter zake

van de ingekochte adviesdienst zonder factuur

moet vaststellen. Als u deze verschuldigde btw

niet in het juiste aangiftetijdvak voldoet, ontstaat

een btw-schuld. Een mogelijkheid is om contact

op te nemen met de clienstverrichter en te vragen

naar het factuurbedrag. Als de dienstverrichter

dit echter nog niet in kaart heeft (bijvoorbeeld in-

dien een succes-fee is afgesproken) is het naar

onze mening ook denkbaar dat u op basis van een

schatting de (verlegde) btw voldoet. Indien bij

ontvangst van de factuur de schatting niet juist

blijkt te zijn, moet u afhankelijk van het verschil

tussen de schatting en het factuurbedrag alsnog

een suppletie indienen voor de ontstane btw-

schuld. Dit leidt tot een naheffingsaansiag, maar

mogelijk ook tot een verzuimboete. Wij menen

' dat deze opmerkelijke situatie dan ook zeer on-

rechtvaardig kan uitpakken.


Indien de hiervoor beschreven situatie bij u

voorkomt, raden wij u aan contact op te nemen

met uw inspecteur om af te stemmen hoe u

hiermee om moet gaan. Onze ervaringen uit de

praktijk zijn wisselend. Sommige inspecteurs

keuren het goed alsnog aan te sluiten bil de fac-

tuurdatum om het tijdstip van verschuldigdheid

van btw te berekenen. Andere inspecteurs zitten

echter strak in de wedstrijd en leggen een nahef-

fingsaansiag op (met mogelijk een boete indien

de btw-schuld boven de bedragen uitkomt zoals

vermeld in de paragraaf 'Wat zijn de gevolgen

van het indienen van een suppletie?') nadat u

een suppletie heeft Ingediend.

eder aup0kWngadlend
1
---
VoOrdat de inspeeleur bekerri

it on
veerdi
(vra ea.
Bedraagt
de blwrs OM
,..i
J
A


aangevancrigd
020.000 attainder?
bcekenatudersoeld mat de

blveveladdi


Pang inter
achutdoncl~ *sr
Belasilnedend MI:bred.%
gat near
dan
£10.000Bectrangl de bte-sehurd
JA

mtrder
dan 10% av.e
hg


bedrag in bat tij draak weern0

desupprefie Infra:Wang been]ngdrenstregt ern
anatlag met cal
eli 10% met
een

a €5278 op


llilindiielsl lank ten
giaanitan en%
een
boe
te
•10a AWR
I
met em ~mum
van 100%


A TIESIGEVOLGEN:


De Bedislingdlend
legt
ban
1
1,
baffin05%
1
0.1bg one lee,
Veritemboe% 51e nil
een

maximum vana210 op


Biw-schuld:


1
-
110fildeld dal u
uw
%dig

Ingediende bbreaangillele


1
vakfighbe 10erT aangageven,
Is do bbesebutd per
tiler)

L
minder dan €1.000?


Veneken
da
b/w-seta/din
de
'oval p2gende bbv-aang111
1!
be
tielaslinzdkns1 leg'
een

nabe%nr2
m
ans9lapg mended


Pagina 20
Nummer 02

8 februad 2016


Samenvattend stroomschema


Voor een totaaloverzicht van de mogelijkheden

en risico's adviseren wij onderstaand stroom-

schema te raadplegen in combinatie met de uit-

gebreidere analyse zoals hiervoor is uiteengezet.


Geraadpleegd


Brief van de Nederlandse Orde van

Belastingadviseurs van 7 oktober 20n aan

de Vaste Commissie voor Financiën van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal met daar-

in het commentaar op het wetsvoorstel be-

lastingplan 2012 en het wetsvoorstel overige

fiscale maatregelen 2012: Fida20115193;Brief van de Staatssecretaris van Financiën

van 8 mei 2015 aan Proced betreffende de

beslissing op woB verzoek over landelijk

project Inning balansschulden btw (Actie

balansschulden btw): Fida2m53238;Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

23 december 2015, nr. BLKB2o15/429M;Kamerstukken
ii,
2010
-
2011,33.004, nr. 5, p.34;


Kamerstukken
II,
2011-2012,
33.o03, nr. 17,

p. 26 en 27;littp://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/


con nect/bldcontentnI/belastingdienst/za-

kel ijk/htw/btw_aa ngifte_doen_en_betalen/

aangifte_corrigeren/;


http://vvww.belastingdienst.nl/wps/wan/


con nect/bldcontentn l/the maoverstijgend/

programmas_en_formulieren/suppletie_

omzetbelastingx

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie