Btw-schuld? Kom in actie!

  

Btw-schuld? Kom in actie!

Gepubliceerd in: Fiscaal up to Date
Datum: 08-02-2016
Auteur(s): C.E. van Dijk

Bekijk PDF

Pagina 16

Hummer 028

februari

2016Btw-schuld? Kom in actie!

Bij het opmaken van de jaarstukken van eenonderneming komt men er dikwijls achter datnog btw moet worden voldaan. Dat kan ver-schillende oorzaken hebben, zoals btw die(nog) verschuldigd is vanwege het privégebrulkvan goederen

Mt

de onderneming of facturendie verkeerd zijn ingeboekt. Op de balans vande onderneming resulteert dit in

de

post

tog

te betalen btw'. Het kan ook zijn dat men ge-durende het Jaar een btw-schuld constateert.Een btw-schuld is btw die in de afgelopen vijfJaren verschuldigd was en die niet of niet tijdigna afloop van een tijdvak is voldaan. Een btw-schuld kan resulteren in een naheffingsaanslagen mogelijk (meerdere) boetes.

Actie

Om het risico op deze (hoge) boetes te verkleinenmoet de btw-schuld zo snel mogelijk wordengemeld bij de Belastingdienst. Uit het landelijkeproject 'Inning balansschulden BTW' blijkt datde Belastingdienst de voldoening van btw-schulden hoog op de agenda heeft staan. Eénding staat daarom vast: zodra u een btw-schuldconstateert, is actie geboden!

In deze bijdrage gaan wij in op acties die u moetondernemen zodra u een btw-schuld constateert.Ook gaan wij In op de gevolgen van het wel ofniet melden van een btw-schuld. Wij besprekenhierbij de verschillende boetes dle de Belasting-dienst kan opleggen, het (controle)beleid van deBelastingdienst en een opmerkelijke situatie dieextra aandacht vereist. Wij sluiten af met eensamenvattend stroomschema.

Wanneer moet u de btw-schuld

aangeven?

Vanaf i januari 2012 geldt op grond van art. boavan de Algemene wet inzake rijksbelastingen(hierna: AWR) voor bepaalde gevallen een actieveinformatieplicht ten aanzien van onjuisthedenof onvolledigheden In (voor de belastingheffingMr.

CE. van Dijk 8c

B.P.

Scholten

MSc,

verbonden

Gan

respectievelijk De Bont Advocatenen

PwC

Belastingadviseurs

van belang zijnde) gegevens. Deze bepaling isook van toepassing bij het constateren van eenbtw-schuld. U bent dus verplicht om een gecon-stateerde btw-schuld te melden.

De juiste en volledige inlichtingen, gegevens ofaanwijzingen kunt u verstrekken door het indie-nen van een suppletieaangifte. Het indienen vaneen suppletie is alleen noodzakelijk indien hetsaldo van de onjuistheden of onvolledighedenmeer dan € Loon bedraagt (te betalen of terugte ontvangen). Als blijkt dat minder dan € 1.000moet worden betaald of terug ontvangen, dankan het saldo worden verrekend met de eerst-volgende aangifte.

Hoe moet u een suppletie indienen?

Via de website van de Belastingdienst kunt ueen suppletieformulier downloaden. Deze kuntti vervolgens Invullen en toezenden aan de Be-lastingdienst. Het Is eveneens mogelijk om eendigitaal suppletieformulier In te dienen via hetbeveiligde gedeelte van de website van de Belas-tingdienst.

wat

zijn de gevolgen van het indienenvan een suppletie?

Wanneer u een suppletie Indient omdat u eenbtw-schuld constateert, dan leidt de suppletle toteen naheffingsaanslag ter hoogte van de btw-schuld. Afhankelijk van de hoogte van het te sup-pleren bed rag (c.o. de btw-schuld) legt de inspec-teur wel of geen verzuimboete op. De Inspecteurlegt geen verzulmboete op Indien de naheffing (0EUR 20.000 of minder bedraag of (10 minderbedraagt dan 10% van het btw-bedrag dat reedsis voldaan over het tijdvak waarop de suppletlebetrekking heeft. In de overige gevallen legt deinspecteur een boete op van 5% van de naheffingmet een maximum van EUR 5.278 (artikel 67c AWRJo paragraaf 24A Besluit Bestuurlijke BoetenBelastingdienst, hierna: BBBB).

wat

zijn de gevolgen als u geensuppletie indient?

Blijkens de wettelijke bepalingen bent ugehouden de suppletie in te dienen voordat uweet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deNummer 02

Pagina 178 februari 2016

inspecteur bekend is of zal worden met de btw-schuld. U bent mitsdien te laat als u bij het In-dienen weet of vermoedt dat de inspecteur al opde hoogte is van de btw-schuld. U bent bijvoor-beeld ook te laat als reeds een boekenonderzoekIs aangekondigd.

Ondanks dat het niet doen van aangifte en hetniet betalen van een btw-schuld twee verschil-lende beboetbare gedragingen zijn, volgt

nit

paragraaf 28A BBBB dat de inspecteur voor dezetwee gedragingen slechts één boete oplegt.Uiteraard hebben wij hiertegen geen enkel

Meld een btw-schuld zo snel mogelijk om het risico op(hoge) boetes te verkleinen

Als de inspecteur de btw-schuld constateert voor-dat u een suppletie indient, leidt dit ook tot

eennaheffingsaanslag alsook tot één of meerdereboetes. Het niet (tijdig) doen van aangifte en hetniet (tijclig) betalen van btw zljn twee verschillendebeboetbare gedragingen. Daarnaast kan deinspecteur ook een boete opleggen voor het nietnakomen van de informatieverplichting (c.q. nietmelden van de btw-schuld) uit art ma AWR.

Op het niet (tijdig) doen van aangifte staat eenverzuimboete met een maximum van € 131 (art.67b AWR, juncto paragraaf 22

FMB).

Op het niet(tijdig) betalen van btw staat een verzuimboetevan 10% van de naheffing tot een maximum van€ 5.278 (art. 67c AWR, juncto paragraaf 24 81384 of(Indien sprake is van opzet c.q. grove schuld) eenvergrijpboete tot een maximum van 100% van denaheffing (art. 67f AWR, juncto paragraaf 28

MBE).Ter zake van het niet melden van de btw-schuldkan een vergrljpboete worden opgelegd van100% van de naheffing (art. ma AWR, junctoparagraaf 28E BBBB). Voorwaarde voor het opleg-gen van deze vergrijpboete is dat het nietmelden van de btw-schuld is te wijten aan opzetof grove schuld.

Bij een samenloop van enerzijds het niet doenvan aangifte en/of het niet betalen en anderzijdshet niet melden van de btw-schuld, legt deinspecteur twee afzonderlijke boetes op(paragraaf 28a BBBr3). Hierbij merken wij op datde gezamenlijke hoogte van de twee boetes dewettelijke maximumboete voor de hoogstbeboetbare van belde gedragingen niet te bovenmag gaan. Met andere woorden, de inspecteurkan maximaal een boete opleggen van

t00%

van de naheffing. Dit maximum geldt overigensniet als al een boete is opgelegd voor het nietmelden van de btw-schuld en u vervolgens als-nog de btw-schuld niet aangeeft of betaalt.

bezwaar. Wij vinden het echter wél bezwaarlijkdat de staatssecretaris het niet betalen en hetniet melden van een btw-schuld als twee ver-schillende gedragingen aanmerkt en hiervoordubbele boetes oplegt. Dit lichten wij in devolgende paragraaf toe.

Samen loop

Naar ons oordeel Is het niet melden van de btw-schuld via een suppletle en het niet of te laat beta-len van btw onlosmakelijk met elkaar verbondennu zij hun oorzaak vinden in hetzelfde feitencom-plex. Opvallend Is dat paragraaf 28A HEM ook zelfspreekt over 'samenloop

% maar vervolgens wel deopdracht geeft om

twee afzonderlijke

boetes op teleggen. De Inspecteur berekent de boetes overeenzelfde grondslag, namelijk het bedrag van denaheffing. Naar onze mening is het één gedragingdie uit twee onlosmakelijk verbonden elementenbestaat. Het opleggen van twee afzonderlijkeboetes leidt naar onze mening dan ook tot een on-evenredige beboeting.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs(hierna: NOB) Is ook deze mening toegedaan. DeNOB heeft in een brief van 7 oktober 2011(Fidazon5193) commentaar geleverd op hetWetsvoorstel BelastIngplan/Ovedge fiscalemaatregelen 2012 waarin de informatie-verplichting uit art. Ma AWR werd voorgesteld.De NOB vraagt zich In de brief af of het werkelijkde bed oefIng Is dat voor de btw de vergrijpboetevan art. Ma AWR wegens het niet nakomen vande meldplicht kan samenvallen met de vergrijp-boete van art. 67f AWR wegens het niet of te laatbetalen van een aangiftebelasting. Het stand-punt van de NOB is dat belastingplichtigen hier-door twee keer beboet worden voor ter zake vanIn wezen dezelfde gedraging hetgeen leidt totoverkill en een disproportionele bestraffing. Hetkabinet is een andere mening toegedaan. Uit deNota naar aanleiding van het verslag volgt datPagina 18

Nummer 02

8 februari 2016

het kabinet geen enkele aanleiding ziet om - opbasis van wettelijke bepalingen - één van detwee vergrijpboeten te matigen. Het kabinetziet het niet nakomen van de Informatiever-plichting en het niet nakomen van de betaalver-plichting als twee wezenlijk verschillende gedra-gingen, die In de tijd uit elkaar (kunnen) liggenen ook niet uit elkaar voortvloeien. Dit stand-punt neemt de Minister van Financiën ook inzijn brief van 3 november 2011 (Fida2o115251) aande Tweede Kamer in:

"De informatieverplichting is een nieuwe verplich-ting met een eigen boete. Bij het niet nakomen vanmeerdere verplichtingen kan een belastingplichtigemeerdere boeten krijgen. In

het

voorbeeld van deheer

Omtzigt betaalt

de belastingplichtige

te

wei-nig belasting én verzwijgt dit opzettelijk

of is

grofschuldig nadat hij daarmee bekend is geworden.

Hijkan dan inderdaad tweemaal een

boete krijgen,niet omdat er strenger gestraft wordt,

maar orndotde belastingplichtige bewust meerdere beboetbarefeiten heeft begaan. Dat is

nonfat

anders indien debelastingplichtige bijvoorbeeld niet tijdig aangiftedoet

én de verschuldigde belasting niet betaalt. Methet opleggen van een boete bij het niet nakomenvan

de informatieverplichting

beoogt het

kabinethet

belong

te

benadrukken dat

het

hecht aan hetdelen van voor de belastingheffing relevante in for-matie. Het gaat bovendien om gevallen

waarin

deInformatie bij uitstek beschikbaar is bil de betas-tingplichtige. Het Iran dan niet zo

zijn

dat

die be-lastingplichtige de

Belastingdienst

die informatieonthoudt. Het bestrijden van belastingfraude, dushet

bevorderen van

compliance,

staat

hoog op mijnfiscale agenda. De in formatieverplIchting is daarbijonmisbaar:'

In de praktijk zien wij dat inspecteurs inderdaadtwee afzonderlijke boetes opleggen. Wij zienechter ook dat inspecteurs op eigen initiatief enmet de argumentatie dat sprake is van 'samen-loop' één van de twee boetes matigen (waarbij

Wat is het (controle)beleid van de

Belastingdienst bij btw-balansschulden?Zoals aangegeven heeft het Ministerie vanFinanciën/de Belastingdienst de afdracht vanbtw-schulden hoog in het vaandel staan. Ditvolgt

Mt

het op 1januari2013 gestarte landelijkeproject 'Inning balansschulden BTW'. De Belas-tingdienst vergelijkt Ineen systeem de aangele-verde winstaangiften met de Ingediende (sup-pletie)aangiften btw van voorgaande Jaren.Indien de Belastingdienst onverklaarbare ver-schillen constateert die resulteren in een btw-schuld, dan stuurt de Belastingdienst een briefmet daarin een aankondiging van een nahef-fingsaanslag.

Pe

gedachte achter dit project isdat de Belastingdienst op deze manier met wei-nig inspanning een hoge opbrengst voor deschatkist realiseert.

De Belastingdienst merkt het enkele vermeldenvan een btw-schuld op de balans niet aan alseen vrijwillige verbetering. Bij een controle vande Belastingdienst zijn de consequenties

Mt

deparagraaf 'wat zijn

de

gevolgen als u geen sup-pletie indient?' in dat geval van toepassing. Onsadvies is dan ook om zo snel mogelijk na hetconstateren van een dergelijke btw-schuld eensuppletie in te dienen. Op deze wijze kunt u(hoge) boetes voorkomen.

Volledigheidshalve merken wij op dat uit docu-menten afkomstig van de Staatssecretaris naaraanleiding van een WOB-verzoek volgt dat de Be-lastingdienst ondernemers met een btw-schuldvan meer dan € 5o.000 al* aan een schuldon-derzoek onderwerpt, bij voorkeur via een boeken-onderzoek. Het schuldonderzoek vindt in iedergeval plaats ter zake van het niet betalen en hetniet melden van de btw-schuld. Afhankelijk vande uitkomst van dit onderzoek legt de inspecteureen verzuimboete of vergrijpboete(s) op. Bij eenbtw-schuld onder de € 50.000 vindt In beginselgeen schuldonderzoek plaats.

Actief schuldonderzoek door Belastingdienst bij een btw-schuldvan meer dan (50.000

de gezamenlijke hoogte van de twee boetes nietde wettelijke maximumboete van 100% van denaheffing te boven gaat). Hieruit leiden wij atdat ook sommige Inspecteurs moeite hebbenmet deze dubbele beboeting.

Let op: opmerkelijke situatie met betrekkingtot een btw-schuld die ontstaan bij de inkoopvan een dienst uit het buitenland!

Het 'tijdstip van verschuldigdheid' bepaalt inwelk aangiftetijdvak de btw-schuld ontstaat. OpNummer 02

Pagina 19

8 februari 2016

grond van art. 13 Wet 08 1968 ontstaat het tijd-stip van verschuldigdheid op het moment waar-op de factuur wordt uitgereikt of het momentwaarop deze uiterlijk had moeten worden uit-gereikt (ook wel het factuurstelsel genoemd).Een uitzondering hierop vormt een vooruit-betaling. in dat geval ontstaat de btw-schuld ophet moment dat de betaling is ontvangen.

Een opmerkelijke situatie doet zich voor bijBaB-diensten verricht door een buitenlandseondernemer waarbij de heffing van btw isverlegd naar de Nederlandse afnemer (art. 12,tweede lid, Wet OB 1968). De verschuldigdheidvan btw ontstaat in dat geval bij de afnemer ophet tijdstip

waarop

de dienst

wordt verricht.

Ditkan een probleem opleveren voor de afnemervan de dienst. Dit lichten wij aan de hand vaneen voorbeeld toe.

Stel dat u een (btw-belaste)adviesdienst inkooptbij een Duits belastingadvieskantoor. Li krijgt op35 december het advies opgeleverd. Gelet opvorenstaande bent u op dat moment de btwverschuldigd. U moet dus In de laatste btw-aan-gifte over het betreffende jaar de verschuldigdeNederlandse verlegde btw voldoen. Een pro-bleem ontstaat als u de factuur van het advies-kantoor pas ontvangt nadat u de betreffendebtw-aangifte heeft ingediend. immers, hoe weetu ten tijde van het Indienen van de btw-aangiftehoeveel (verlegde) btw u op uw btw-aangiftemoet voldoen als u de factuur voor deze dienstnog niet heeft ontvangen?

De Wet OB 1968 geeft niet aan hoe u in voren-staand voorbeeld uw verschuldigde btw ter zakevan de ingekochte adviesdienst zonder factuurmoet vaststellen. Als u deze verschuldigde btwniet in het juiste aangiftetijdvak voldoet, ontstaateen btw-schuld. Een mogelijkheid is om contactop te nemen met de clienstverrichter en te vragennaar het factuurbedrag. Als de dienstverrichterdit echter nog niet in kaart heeft (bijvoorbeeld in-dien een succes-fee is afgesproken) is het naaronze mening ook denkbaar dat u op basis van eenschatting de (verlegde) btw voldoet. Indien bijontvangst van de factuur de schatting niet juistblijkt te zijn, moet u afhankelijk van het verschiltussen de schatting en het factuurbedrag alsnogeen suppletie indienen voor de ontstane btw-schuld. Dit leidt tot een naheffingsaansiag, maarmogelijk ook tot een verzuimboete. Wij menen' dat deze opmerkelijke situatie dan ook zeer on-rechtvaardig kan uitpakken.

Indien de hiervoor beschreven situatie bij uvoorkomt, raden wij u aan contact op te nemenmet uw inspecteur om af te stemmen hoe uhiermee om moet gaan. Onze ervaringen uit depraktijk zijn wisselend. Sommige inspecteurskeuren het goed alsnog aan te sluiten bil de fac-tuurdatum om het tijdstip van verschuldigdheidvan btw te berekenen. Andere inspecteurs zittenechter strak in de wedstrijd en leggen een nahef-fingsaansiag op (met mogelijk een boete indiende btw-schuld boven de bedragen uitkomt zoalsvermeld in de paragraaf 'Wat zijn de gevolgenvan het indienen van een suppletie?') nadat ueen suppletie heeft Ingediend.eder aup0kWngadlend

1

---

VoOrdat de inspeeleur bekerriit on

veerdi

(vra ea.

Bedraagt

de blwrs OM

,..i

J

A

aangevancrigd

020.000 attainder?

bcekenatudersoeld mat deblveveladdi

Pang inter

achutdoncl~ *sr

Belasilnedend MI:bred.%

gat near

dan

£10.000Bectrangl de bte-sehurd

JAmtrder

dan 10% av.e

hg

bedrag in bat tij draak weern0desupprefie Infra:Wang been]ngdrenstregt ern

anatlag met cal

eli 10% met

eena €5278 op

llilindiielsl lank ten

giaanitan en%

een

boe

te

•10a AWR

I

met em ~mum

van 100%

A TIESIGEVOLGEN:

De Bedislingdlend

legt

ban

1

1,

baffin05%

1

0.1bg one lee,

Veritemboe% 51e nil

eenmaximum vana210 op

Biw-schuld:

1

-

110fildeld dal u

uw

%digIngediende bbreaangillele

1

vakfighbe 10erT aangageven,

Is do bbesebutd per

tiler)L

minder dan €1.000?

Veneken

da

b/w-seta/din

de

'oval p2gende bbv-aang111

1!

be

tielaslinzdkns1 leg'

eennabe%nr2

m

ans9lapg mended

Pagina 20

Nummer 028 februad 2016

Samenvattend stroomschema

Voor een totaaloverzicht van de mogelijkhedenen risico's adviseren wij onderstaand stroom-schema te raadplegen in combinatie met de uit-gebreidere analyse zoals hiervoor is uiteengezet.

Geraadpleegd

Brief van de Nederlandse Orde vanBelastingadviseurs van 7 oktober 20n aande Vaste Commissie voor Financiën van deTweede Kamer der Staten-Generaal met daar-in het commentaar op het wetsvoorstel be-lastingplan 2012 en het wetsvoorstel overigefiscale maatregelen 2012: Fida20115193;Brief van de Staatssecretaris van Financiënvan 8 mei 2015 aan Proced betreffende debeslissing op woB verzoek over landelijkproject Inning balansschulden btw (Actiebalansschulden btw): Fida2m53238;Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst23 december 2015, nr. BLKB2o15/429M;Kamerstukken

ii,

2010

-

2011,33.004, nr. 5, p.34;

Kamerstukken

II,

2011-2012,

33.o03, nr. 17,p. 26 en 27;littp://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/

con nect/bldcontentnI/belastingdienst/za-kel ijk/htw/btw_aa ngifte_doen_en_betalen/aangifte_corrigeren/;

http://vvww.belastingdienst.nl/wps/wan/

con nect/bldcontentn l/the maoverstijgend/programmas_en_formulieren/suppletie_omzetbelastingxWeteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op