nl-NLen-GB

Kroniek ondernemingsstrafrecht tweede helft 2019

Gepubliceerd in: Bijzonderstrafrecht.nl
Datum: 04-03-2020
Auteur(s): K.M.T. Helwegen

Bekijk PDF

Kroniek ondernemingsstrafrecht tweede helft 2019

Inleiding
Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.)


De meest relevante gebeurtenissen uit de tweede helft van 2019 hebben weinig directe betekenis voor het ondernemingsstrafrecht. Niet dat er niet het nodige is gebeurd. Naast onderwerpen zoals het te overwegen verbod op particulier vuurwerk en het gebruik van lachgas, was het meest centrale thema in de jaaroverzichten van het nieuws uit 2019 de stroom van protesten van boeren, bouwers, klimaatactivisten en andere ontevredenen, waaronder zorgverleners, leraren, (sociale) advocaten en tolken.

Voor zover de protesten betrekking hadden op de stikstofproblematiek en de als gevolg van de in de vorige kroniek al gesignaleerde PAS-uitspraak aangekondigde maatregelen, waren zij te verwachten. In diverse stadia van voorbereiding volgde de afgelopen zes maanden nieuwe wet- en regelgeving in een reactie op de problematiek. 

In dit kader zijn zonder de pretentie van volledigheid te noemen het Schone Lucht Akkoord, het Klimaatplan, de Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur, het Besluit Woningbouwimpuls 2020, en wijzigingen van onder meer de Wet milieubeheer en het Besluit bodemkwaliteit (gebiedsspecifiek beleid PFAS). Ondertussen kondigde het kabinet middels een Kamerbrief opnieuw een breed offensief aan tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De indiening van een wetsvoorstel met wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie, de Wet op de economische delicten en de Wet misbruik chemicaliën, in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, wordt dit voorjaar verwacht.1

Een soortgelijk aanvalsplan is te verwachten tegen de om zich heen grijpende cybercriminaliteit waaronder online handelsfraude, fraude met bitcoins en andere vormen van oplichting via het internet.2

Een ander wetsvoorstel dat zijdelings het ondernemingsstrafrecht kan betreffen is het voorstel tot verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen, dat moet worden gezien als een aanvulling op het initiatiefwetsvoorstel voor een Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties. Beide wetsvoorstellen zijn in behandeling bij de Tweede Kamer.3

De veelzijdigheid aan strafrechtsgebieden die het ondernemingsstrafrecht kleurt, dwingt bij het aanbieden van de kroniek over de tweede helft van 2019 tot keuzen. Die betreffen de rechtsgebieden waarvan hierna verslag wordt gedaan met de meest relevante ontwikkelingen op het gebied van rechtspraak, wet- en regelgeving. Ondertussen dient de in het ondernemingsstrafrecht geïnteresseerde lezer bewust ervan te worden gemaakt dat deze kroniek enerzijds geen verdere reikwijdte heeft dan de periode die zij beslaat, en anderzijds dat zich ook elders in het strafrecht ontwikkelingen hebben voorgedaan waarvan het signaleren hier niet zou misstaan, doch die in de beperking van de omvang van de kroniek niet aan
bod kunnen komen.4

 

Cybercrime


Verzorgd door mr. K.M.T. Helwegen
Ontwikkelingen in de regelgeving


• Bestrijding fraude met niet-contante betaalmiddelen
Fraude met niet-contant geld moet worden aangepakt. De groeiende digitale component en de grensoverschrijdende dimensie van nieuwe betaaltechnologieën dwingt zelfs tot onderlinge afstemming van strafwetgeving om fraude met nieuwe betaalmethoden aan te kunnen
pakken. Een Europese richtlijn biedt een neutraal wettelijk kader dat hierin voorziet.

 

Cybercrime
Verzorgd door mr. K.M.T. Helwegen


Ontwikkelingen in de regelgeving
• Bestrijding fraude met niet-contante betaalmiddelen
Fraude met niet-contant geld moet worden aangepakt.
De groeiende digitale component en de grensoverschrijdende dimensie van nieuwe betaaltechnologieën dwingt
zelfs tot onderlinge afstemming van strafwetgeving om
fraude met nieuwe betaalmethoden aan te kunnen
pakken. Een Europese richtlijn biedt een neutraal
wettelijk kader dat hierin voorziet.70 Onder het bereik
van deze richtlijn valt giraal en elektronisch geld, alsmede virtuele valuta (zoals bitcoins). In dit kader is een
wetsvoorstel in consultatie ter aanscherping van reeds
strafbare gedragingen. Daarnaast zal voor een aantal
delicten de hoogte van de straffen worden verzwaard.71
Nederland voldoet dankzij de ruime strafbaarstellingen
van frauduleuze gedragingen al voor een groot deel aan
hetgeen waartoe de richtlijn verplicht.

• Nederland als koploper tegen aanpak witwassen
In de vorige editie van de kroniek kwam aan bod dat
exchanges (aanbieders van diensten voor het wisselen
tussen virtuele valuta en fiat) en custodial wallet providers
(aanbieders van bewaarportemonnees) onder het bereik
van de Europese anti-witwasrichtlijn ‘AMLD5’ vallen
en moeten worden geregistreerd.72 Hierdoor zijn verplichtingen zoals het verrichten van cliëntonderzoek en
het melden van ongebruikelijke transacties inmiddels
ook van toepassing voor exchanges en custodial wallet
providers. In het conceptwetsvoorstel dat in 2018 in
consultatie is geweest werd de registratie die volgt uit de
richtlijn vormgegeven als een vergunningplicht, waarbij
DNB als toezichthouder is aangewezen.73 De Raad van
State adviseerde daarentegen dat de richtlijn het niet
mogelijk maakt om de registratieplicht vorm te geven als
een (verdergaande) vergunningsplicht met voorafgaande
toetsing.74 De richtlijn biedt geen keuzemogelijkheid
tussen een vergunningplicht en een registratieplicht
waardoor (in tegenstelling tot wat DNB en AFM
hebben geadviseerd) geen vergunningplicht kan worden
geïmplementeerd. Op Europees niveau wordt
vooralsnog slechts een registratieplicht proportioneel
geacht. In het definitieve wetsvoorstel van 2 juli 2019 is
de vergunningplicht vervangen door een registratieplicht, waarbij vooraf een beperktere toets zal plaatsvinden door DNB.75 De Tweede Kamer heeft op
10 december 2019, ondanks de kritiek in consultatiereacties, ingestemd met het wetsvoorstel.76 DNB zal in
ieder geval een registratie op basis van een aantal gronden mogen weigeren, alsmede een registratie kunnen
doorhalen.77 De kosten voor het toezicht vormen een
belangrijk kritiekpunt, aangezien een deel van deze kosten zal worden verhaald op de aanbieders van cryptodiensten. De verwachting is dat dit kostenaspect van
invloed zal zijn op het vestigingsklimaat voor aanbieders van cryptodiensten in Nederland.78 Ten tijde van het
schrijven van deze kroniekbijdrage is de datum van
inwerkingtreding van de implementatiewet, waarmee
aanbieders van cryptodiensten onder toezicht van DNB
komen, vooralsnog onbekend, aldus het nieuwsbericht
van de toezichthouder.79 Wordt vervolgd.


• De aandacht en aanpak van cyberfraude continueert
In de begroting van Justitie en Veiligheid werd al aangekondigd dat het kabinet eenmalig 30 miljoen extra uit
zou trekken voor cybersecurity en de aanpak van cybercrime.80 Vanaf 2019 is jaarlijks € 10 miljoen extra
beschikbaar voor de uitvoering van de Wet computercriminaliteit III om cybercrime beter te kunnen aanpakken.
Ook de FIOD benoemt de bestrijding van cyberfraude
in haar jaarbericht over het jaar 2019.81 Met herhaalde
aandacht voor het offline halen van een mixingservice
voor cryptovaluta (Bestmixer.io), waar ervaring is opgedaan met de bevoegdheid tot het heimelijk en op afstand
binnendringen van een geautomatiseerd werk.82
Bestmixer.io betreft een onlinedienst die het mogelijk
zou maken om de herkomst of bestemming van cryptovaluta te verhullen. Het gebruikmaken van een mixer is
overigens sinds 15 augustus 2017 als een witwastypologie aangemerkt.83

Jurisprudentie                                                                                                                                                                                                                                                      • Digitale opsporing
De Hansa-zaak is de meest spraakmakende cybercrimezaak van het afgelopen jaar vanwege de digitale infiltratie die hierbij heeft plaatsgevonden waarbij een duidelijk
signaal is afgegeven dat het darkweb niet anoniem is.
Voordat Hansa Market offline werd gehaald heeft de
Nederlandse politie de online drugsmarkt bijna een
maand lang overgenomen en beheerd. Het onderzoeksteam fungeerde daarbij als beheerder van Hansa Market,
reageerde op verzoeken van kopers, nam deel aan het
berichtenverkeer, onderhield contacten en verrichtte
een aantal pseudokopen. Mede dankzij het toepassen
van de infiltratiebevoegdheid konden transacties, verkopers en kopers in kaart worden gebracht. Vervolgens is
deze informatie als bewijsmateriaal gebruikt in een aantal strafzaken.84 Rechtbank Rotterdam behandelde
vervolgens drie strafzaken waarbij de rechtmatigheid
van de inzet van de infiltratieactie aan bod is gekomen.
In alle strafzaken hebben veroordelingen plaatsgevonden.85
Naar het oordeel van de rechtbank betreft het een rechtmatige infiltratie gebaseerd op een wettelijke bevoegdheid, waarbij voldoende inzicht is gegeven in de werkwijze van de opsporingsinstanties tijdens de infiltratie
voor een begrensde periode. De infiltratie was in overeenstemming met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.86 De rechtbank refereert hierbij naar het
zogenoemde ‘waterbedeffect’. Door de opsporing werd
geanticipeerd op de verwachting dat (ver)kopers zich
zouden verplaatsen van Alphabay (dat destijds door de
FBI offline was gehaald) naar Hansa. Met de infiltratie
kon dus de identiteit van (ver)kopers worden achterhaald. Het door de verdediging gevoerde verweer tot
niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie
wordt verworpen. Evenmin slaagt het verweer dat
sprake is van uitlokking, aangezien het dossier hiervoor
volgens de rechtbank geen aanknopingspunten biedt.
De bestaande situatie is immers na de infiltratie ongewijzigd voortgezet. De (ver)kopers zijn door de geruisloze overname niet tot andere strafbare feiten gebracht,
dan die waarop hun opzet tevoren al was gericht.
De digitale infiltratie betreft een uniek voorbeeld waaruit volgt dat de overheid bij een zwaarwegend opsporingsbelang behoorlijke risico’s en de daarmee gepaard
gaande verantwoordelijkheid durft te nemen. De (deels
morele) vraag die hierbij speelt wordt niet belicht in de
strafzaken. Het is interessant om te bezien hoe de infiltratie van een darkweb zich verhoudt tot het eventueel
niet uitoefenen van de plicht tot inbeslagneming in een
situatie waarin die plicht wel degelijk bestaat.87 Het
Openbaar Ministerie zal bij dergelijke operaties kritisch
moeten zijn op een juiste naleving van het verbod op
doorlaten (in casu drugsleveringen). Hierbij heeft de
overheid een verantwoordelijkheid voor de bescherming
van de maatschappij tegen illegale gevaarlijke stoffen.88
Zeker gelet op de grote hoeveelheden aan drugsleveringen (ook gedurende de infiltratie) kan de kans aanwezig
zijn dat toch drugs zijn geleverd met alle risico’s van
dien. De vervolgvraag zou dan zijn hoe dergelijke leveringen zich verhouden tot het al dan niet juist naleven
van het doorlaatverbod, een norm die in principe gericht
is tot het Openbaar Ministerie.


• Onderzoek aan de telefoon
De zaak van het Gerechtshof Amsterdam wordt hier
behandeld vanwege het honoreren van een artikel 359a
Sv-verweer. Hierbij gaat het over de inhoud van een
smartphone die is onderzocht zonder dat daarvoor toestemming van de officier van justitie was verkregen.
Hierdoor is een meer dan beperkte inbreuk op het door
artikel 8 EVRM beschermde privéleven van de
verdachte gemaakt.89 Van belang is dat het onderzoek
aan de smartphone heeft plaatsgevonden na het richtinggevende Smartphonearrest.90 Gezien het tijdsverloop tussen het arrest en onderhavig onderzoek hadden
de opsporingsambtenaren op de hoogte moeten zijn van
de strekking van dit arrest. De raadsman bepleit dat het
vormverzuim in het voorbereidend onderzoek moet
leiden tot bewijsuitsluiting van onder meer videobestanden die bij het onrechtmatige onderzoek aan de smartphone zijn aangetroffen. Het hof is echter van oordeel
dat volstaan kan worden met een reductie van de straf.
In de onderhavige zaak komt dit neer op een strafkorting van twee maanden, die voorwaardelijk is opgelegd
in plaats van onvoorwaardelijk.


• Betaalpasfraude
De Hoge Raad heeft arrest gewezen in een zaak betreffende omvangrijke betaalpasfraude.91 Het arrest maakt
in de eerste plaats duidelijk dat een gemanipuleerde
e-dentifier (in casu: identificatiekaartlezer van de ABN
AMRO) kan worden aangemerkt als een geautomatiseerd werk als bedoeld in de artikelen 80sexies, 139c en
139d Sr.92 In de tweede plaats oordeelt de Hoge Raad
dat sprake is van het aftappen of opnemen van gegevens
in de zin van de artikelen 139c en 139d Sr.93 De Hoge
Raad wijkt hiermee af van de conclusie van A-G
Spronken.94 Zij concludeert (in tegenstelling tot het Hof
Den Haag) dat een aangepaste e-dentifier niet zelfstandig voldoet aan de drie cumulatieve eisen die artikel
80sexies Sr aan een geautomatiseerd werk stelt, namelijk
opslag, verwerking en overdracht van gegevens. De
overdrachtsfunctie die het hof aan de e-dentifier toekent
is kort gezegd, niet meer dan een kopieeractie achteraf.
Een gemanipuleerde e-dentifier kan niet rechtstreeks
gegevens ‘aftappen en opnemen’ uit het geautomatiseerde werk dat wordt gevormd door het bancaire
systeem. Daartoe is nog steeds minimaal vereist dat een klant van de bank zijn pinpas in de e-dentifier invoert en
een pincode intoetst. De Hoge Raad oordeelt echter
anders. In lijn met de wetsgeschiedenis komt het erop
neer dat het begrip geautomatiseerd werk niet beperkt is
tot apparaten die zelfstandig aan de drievoudige eis
(opslag, verwerking en overdracht van gegevens) voldoen. Ook netwerken bestaande uit computers en/of
telecommunicatievoorzieningen, evenals delen van zulke
geautomatiseerde werken, vallen onder het begrip. Lees
en begrijp ik het goed, dan maken de identificatiekaartlezers volgens de Hoge Raad kortgezegd onderdeel uit
van het Internet Bankieren-systeem.
‘(..) Mede door middel van de identificatiekaartlezers,
die authenticatie en uitwisseling van mede op rekeninggegevens en pincodes gebaseerde (challenge- en
response)cijfercodes met het Internet Bankieren-systeem van ABN AMRO mogelijk maakten ten behoeve van digitale bancaire transacties en die daarmee
deel uitmaakten van dat systeem, vond immers opslag,
verwerking en overdracht van onder meer identificerende gegevens plaats als onderdeel van die transacties’
(cursivering KH).
Het oordeel van het hof dat sprake was van het aftappen
en opnemen van gegevens is volgens de Hoge Raad niet
onbegrijpelijk. De Hoge Raad oordeelt dat gegevens wel
degelijk zijn afgetapt en opgenomen, doordat:
‘(..) binnen het digitale proces van Internet Bankieren
actief werd ingegrepen op het vraag- en antwoordspel
van de identificatiekaartlezer, waarbij door de gemodificeerde chiprekeninggegevens werden opgevraagd
die in reactie daarop werden overgedragen door de
chip in de bankpas alsmede de bij dat vraag- en antwoordspel door de gebruiker ingetoetste PIN werd
onderschept.’
De enkele omstandigheid dat tijdens het proces een of
meer digitale verwerkingen plaatsvonden die op zichzelf
beschouwd ook als het ‘overnemen’ van de gegevens
zouden kunnen worden aangemerkt, doet daaraan
volgens de Hoge Raad niet af.


• Darkweb en cryptovaluta
Ook in deze kroniek is aandacht voor een handelaar in
bitcoins met een verdenking in een witwasonderzoek.
De aandachtspunten die in dergelijke zaken aan de orde
zijn, komen ook in onderhavige zaak aan bod: de marge,
het waarborgen van anonimiteit, het contant afrekenen
en het al dan niet onderzoek verrichten naar de verkoper. De reeds bekende lijn in de jurisprudentie laat zien
dat redelijk snel een gerechtvaardigd witwasvermoeden
aan de orde kan zijn, waarna vervolgens een verklaring
van de verdachte zal worden verlangd.95 Zo ook in
onderhavige zaak waar de verdachte het verwijt wordt
gemaakt zich schuldig te hebben gemaakt aan gewoontewitwassen.96 Dit gebeurde door bitcoins met een illegale
herkomst om te zetten in contant geld. De verdachte
adverteerde op Marktplaats met de aan- en verkoop van
bitcoins. De meeste bitcoins die op het public key-adres
van de verdachte werden overgemaakt bleken afkomstig
te zijn uit een in 2017 offline gehaalde darkweb market.
Uit het vonnis volgt dat bij de verdachte bitcoins ingewisseld konden worden tegen contant geld, waarbij anonimiteit werd gewaarborgd. Deze anonimiteit werd
gegarandeerd door altijd op een openbare plaats af te
spreken bij een bedrijf in Landgraaf. De verdachte
vroeg verder een aanzienlijk hogere commissie dan de
reguliere wisselkantoren. De feiten en omstandigheden
rechtvaardigen volgens de rechtbank een vermoeden van
witwassen. Uit nader onderzoek is gebleken dat dit vermoeden op waarheid lijkt te berusten, nu een groot deel
van de bitcoins blijkt te zijn verdiend met drugshandel.
Dit nader onderzoek wordt niet nader gespecificeerd in
het vonnis. De rechtbank oordeelt dat een verklaring
over de herkomst van de bitcoins in deze zaak mag
worden verlangd van de verdachte. De verdachte heeft
verklaard dat hij van geen enkele klant wist hoe zij aan
hun bitcoins gekomen zijn, omdat hij dat niet zo belangrijk vond. Door geen persoonsgegevens te vragen, geen
onderzoek te verrichten naar de herkomst van de bitcoins en betaling in contant geld aan te bieden, heeft de
verdachte bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat
malafide verkopers gebruikmaakten van zijn diensten en
de door hem omgezette bitcoins een criminele herkomst
hadden. De rechtbank oordeelt dat ten minste sprake is
van voorwaardelijk opzet. De verdachte wordt veroordeeld tot 34 maanden gevangenisstaf, waarbij rekening
is gehouden met een overschrijding van de redelijke
termijn. Op te merken is dat de rechtbank benoemt dat
de verdachte een boekje over handel in bitcoins uit 2015
als een soort leidraad gebruikte. De titel en auteur van
het boekje worden niet prijsgegeven in de voetnoot van
het vonnis. Het blijft gissen naar de auteur en titel van
het boekje, en in hoeverre daaruit kan worden afgeleid
dat de verdachte zich bewust was van het risico dat de
aangeboden bitcoins een criminele herkomst kunnen
hebben. Verder zou de verdachte gewaarschuwd zijn
door diverse banken. Op basis van het vonnis wordt niet
duidelijk op welke wijze de verdachte gewaarschuwd is
door de diverse banken. De medeverdachte in deze zaak
is overigens vrijgesproken, aangezien uit het dossier niet
een dusdanig grote rol blijkt dat van medeplegen van
witwassen sprake kan zijn. Ook overweegt de rechtbank
dat niet wettig en overtuigend bewezen is dat zij wetenschap heeft gehad dat de opbrengst afkomstig was uit
misdrijf.97


• Oplichting en phishingpraktijken
Ook het tweede deel van het jaar 2019 volgden meerdere
veroordelingen, waarbij verdachten door middel van
phishing in het bezit kwamen van bankgegevens, passen
en creditcards van anderen die heimelijk worden verzameld. De gegevens worden vaak verkocht via darkweb
of gebruikt om fraude mee te plegen.98 Een megazaak
werd behandeld door de Rechtbank Rotterdam in het
onderzoek ‘Roetnevel’. Dit onderzoek omvat verschillende zaaksdossiers en betreft in totaal vijf verdachten
die veroordeeld zijn voor ‘tikkie-fraude’.99 De modus
operandi betrof het contact zoeken met slachtoffers via
Markplaatsadvertenties. Er werd interesse getoond in
een aangeboden product, waarna de conversatie zich via
WhatsApp voortzette. Via een vermeend tikkie-betaalverzoek werd in de afrondende fase van de koop eerst
verzocht om één cent over te maken. Op deze manier
konden de gegevens van de verkoper gecontroleerd
worden. In werkelijkheid werden de slachtoffers na het
klikken op de link naar een phishingwebsite geleid, die
qua uiterlijk leek op de inlogpagina van hun bank. Met
deze gegevens in de hand kon vervolgens worden ingelogd op het internetbankieraccount van het slachtoffer.
Vervolgens kon aan de rekening een Mobiel Bankieren
App, en soms ook een Mobiel betalen App, worden
gekoppeld om contactloze betalingen via een mobiele
telefoon mogelijk te maken. Verder werden er aankopen
gedaan bij de Mediamarkt die vervolgens weer werden
geretourneerd tegen contant geld. Samenvattend heeft
de rechtbank met behulp van dwarsverbanden tussen
verschillende aangiften, verdachten en onderzoeksresultaten kunnen concluderen dat het een dader of
dadergroep betrof die al dan niet in wisselende samenstelling opereerde. Per verdachte afzonderlijk heeft de
rechtbank de betrokkenheid nader geduid. Hierbij moet
onder andere worden gedacht aan (deels) bekennende
verklaringen, in beslag genomen telefoons waarop
betaalapps stonden geïnstalleerd die gekoppeld konden
worden aan bankrekeningen van slachtoffers, telefoongegevens die gekoppeld kunnen worden aan een mast
waardoor de locatie van een verdachte kon worden
bepaald, camerabeelden waarop een verdachte al dan
niet te herkennen is, en het gebruik van WhatsApp dat
gekoppeld is aan een mobiel nummer waarmee ook is
gecommuniceerd ten tijde van de ‘tikkie-fraude’ met de
aangevers. Drie van de vijf verdachten werden naast
computervredebreuk, diefstal en oplichting ook veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie
met gevangenisstraffen tot gevolg. De vonnissen maken
verder duidelijk dat een bank, die in principe niet de
rekeninghouder met de schade is, toch een schadevergoeding kan vorderen wanneer zij de schade van haar
opgelichte klanten heeft vergoed. De eis van rechtstreekse schade dient naar vaste jurisprudentie niet te
strikt te worden uitgelegd. De schade staat in dit kader
in zodanig nauw verband met het bewezen verklaarde
feit, dat die schade redelijkerwijs moet worden aangemerkt als rechtstreeks aan de benadeelde partij door dat
feit te zijn toegebracht.


• Computervredebreuk
Uit een arrest van Hof Den Haag volgt dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds software
(een aantal computerprogramma’s) waarmee OV-chipkaarten kunnen worden gemanipuleerd, en anderzijds
de kaartschrijver/kaartlezer waarmee het saldo van een
OV-chipkaart kan worden verhoogd.100 De software
werd gebruikt om de OV-chipkaarten binnen te dringen
en kan worden gezien als een technisch hulpmiddel in
de zin van artikel 139d Sr. Deze software is immers specifiek ontworpen om binnen te dringen in OV-chipkaarten, teneinde het saldo op OV-chipkaarten aan te
kunnen passen en daarmee het plegen van computervredebreuk. Deze redenering gaat niet op voor de kaartschrijver/kaartlezer die (op zichzelf beschouwd) niet als
technisch hulpmiddel kan worden aangemerkt. Een
kaartschrijver/kaartlezer is een vrij verkrijgbaar elektronisch apparaat dat doorgaans wordt gebruikt voor het
uitlezen en beschrijven van onder meer NFC-chips. De
kaartschrijver/kaartlezer betreft geen middel dat hoofdzakelijk is ontworpen of aangepast voor het begaan van
de genoemde delicten. Het hof overweegt:
‘(..) niet blijkt uit de inrichting of de eigenschappen
van de kaartschrijver/kaartlezer dat de producent
heeft bedoeld een hulpmiddel te produceren dat
hoofdzakelijk is ontworpen voor het begaan van de
genoemde delicten. Evenmin blijkt dat de kaartschrijver/kaartlezer op enigerlei wijze voor dat doel is aangepast.’
In het volgende vonnis heeft verdachte zich eveneens
schuldig gemaakt aan computervredebreuk door zich
heimelijk toegang te verschaffen tot de webserver en
website van een bedrijf. Uit onderzoek bleek dat de hack
is verricht door het plaatsen van kwaadaardige programmatuur.101 De hacker heeft PHP-bestanden geüpload
waardoor een webshellprogramma op de webserver is
geplaatst. Hierdoor heeft de hacker via de website remote toegang tot de server gekregen. Korte tijd na de hack
heeft het bedrijf e-mails ontvangen waarin werd
gedreigd privacygevoelige data openbaar te maken als
niet binnen 72 uur een bedrag van € 10.000 aan bitcoins
zou worden betaald. De verdachte heeft meerdere malen
telefoongesprekken met de algemeen directeur van het
bedrijf gevoerd die door de politie zijn getapt. Uit de
tapgesprekken volgt verder specifieke informatie over
het verloop van de hack. Zelf heeft hij verklaard dat hij
de derde mail naar het bedrijf heeft verstuurd. Alsmede
heeft hij verklaard dat hij telefoongesprekken heeft
gevoerd over het af te persen bedrag. De verklaring dat
de hack gepleegd is door ‘[alias]’ (een hacker, die de
verdachte heeft ontmoet in een telegramgroep), acht de
rechtbank ongeloofwaardig. Er wordt volgens de rechtbank op geen enkele wijze handen en voeten gegeven
aan dit scenario. Evenmin werkt de verdachte mee aan
onderzoek naar de identiteit van deze hacker. Er is
sprake van een weinig concreet, niet verifieerbaar en
onvoldoende aannemelijk scenario. De rechtbank acht
dan ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte
degene is geweest die de hack heeft gepleegd. Ten
aanzien van (een poging tot) afpersing in de zin van
artikel 317, lid 2 Sr wordt hij vrijgesproken. De rechtbank overweegt in dit kader dat hij weliswaar heeft
gedreigd met het openbaar maken dan wel verkopen van
de gegevens, maar niet heeft gedreigd met het onbruikbaar maken, ontoegankelijk maken of wissen van de
gegevens. Evenmin blijkt uit het dossier dat het bedrijf
op enig moment een geldbedrag zou hebben voldaan.
Een ander vonnis dat onder meer gaat over computervredebreuk en het voorhanden hebben van technische
hulpmiddelen en toegangscodes voor het plegen van
computervredebreuk betreft een zaak van Rechtbank
Overijssel. Het gaat over het infecteren van computers
met malware.102 Deze malware is in staat om de toetsaanslagen op de geïnfecteerde computers vast te leggen.
De malware kon worden geïnstalleerd nadat de slachtoffers hadden geklikt op een link die per e-mail naar de
slachtoffers werd verstuurd. Door middel van de malware konden de inloggegevens van ING-klanten en de
inloggegevens van telecomproviders achterhaald
worden. Op deze wijze kon door de verdachte een nieuwe simkaart worden aangevraagd, waarmee de voor het
online overboeken vereiste TAN-codes werden ontvangen. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van een aangifte van de ING. Wat opvalt in deze
zaak, is dat de ING openbaar bronnenonderzoek heeft
verricht. De rechtbank stelt overigens vast dat gegevens
die ING met behulp van een uitgelekte database heeft
weten te achterhalen, geen doorslaggevende rol hebben
gespeeld bij het identificeren van de verdachte. De
rechtbank is verder niet gebleken dat door ING strafbare handelingen zijn gedaan. De politie heeft via het
CIOT de tenaamstelling van het IP-adres achterhaald.
Daarna is pas een proces-verbaal van verdenking opgemaakt, waarbij de verdachte nog niet met naam was
geïdentificeerd. Wel werd op basis van dit proces-verbaal een IP-tap verleend. Vervolgens kwam uit de Basisregistratie Personen naar voren dat er vier personen,
onder wie de verdachte, woonachtig waren op het
genoemde adres. Hierna is pas een koppeling gemaakt
met de gegevens uit het openbare bronnenonderzoek
van de ING. Op de pc van de verdachte bleken verder
programma’s geïnstalleerd te zijn die nodig zijn om de
door de ING beschreven malware te laten functioneren.
In een andere zaak kwam de Rechtbank Den Haag tot
een veroordelend vonnis, waarbij de verdachte zich
zonder toestemming de toegang tot meerdere iCloudaccounts heeft verschaft en zich daarmee schuldig heeft
gemaakt aan computervredebreuk.103 Tot slot nog aandacht voor twee strafzaken waar de inloggegevens van
een politiesysteem zijn gebruikt voor doeleinden die
buiten de grenzen van de autorisatie vallen (privédoeleinden), waardoor onbevoegd gebruik is gemaakt van de
servers van de politie. Deze gedraging wordt dan ook
gekwalificeerd als het opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een geautomatiseerd werk.104

 

• Handel in gehackte accounts
In deze zaak ging het om een verdachte die twee jaar
lang heeft gehandeld in gehackte PayPal-accounts.105 De
gegevens zijn door een ander op illegale wijze verkregen
en doorverkocht om winst te maken. De verdachte
kocht de inloggegevens van gehackte accounts via de site
blackpass. Diezelfde accounts verkocht hij vervolgens
aan verschillende handelsplatformen op het darkweb.
De verdachte heeft hierbij alleen oog gehad voor financieel voordeel en voelde zich onbespied door op het
darkweb te handelen. De verdachte krijgt hiervoor een
taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden opgelegd met een proeftijd van
2 jaar, waarbij de rechtbank de persoonlijke omstandigheden en de proceshouding van verdachte in positieve
zin meeweegt.

 

70. Richtlijn (EU) 2019/713. Besproken in een eerdere editie van deze kroniek (2019, p. 198-199).
71. Wetsvoorstel consultatieversie 1 december 2019 ter implementatie van
de richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad over
bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad
(PbEU L 123/18). Het strafmaximum van de artikelen 138b, 138c 350a
en 350d Sr wordt verhoogd. (Computercriminaliteit waarmee betaalgegevens worden verkregen wordt verhoogd naar drie jaar; vervalsen van
betaalapplicaties of betaalgegevens en het verkopen of in bezit hebben
van gestolen betaalgegevens wordt verhoogd naar zes jaar).                                                                                                                                                                                72. Richtlijn (EU) 2018/843. In artikel 47 wordt lid 1 vervangen door: ‘(..)
1. De lidstaten waarborgen dat aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en                                                                                          aanbieders van bewaarportemonnees worden geregistreerd (…).’
73. Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de
implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement
en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849
inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor
het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van de
richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot
wijziging van richtlijn (EU) 2013/36 van het Europees Parlement en de
Raad (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn).
74. Kamerstukken II 2018/19, 35245, nr. 4.
75. Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de
implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement
en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849
inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor
het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van
de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156)
(Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn).
76. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer, 10 december 2019,
via: www.eerstekamer.nl.
77. Zie ook: Kamerstukken II 2018/19, 35 245, nr. 3 (onderdeel 3.3.2).
(DNB kan registratie weigeren indien zij niet overtuigd is van de bij de
registratie aangeleverde gegevens of indien de dagelijks beleidsbepalers
niet betrouwbaar en geschikt zijn bevonden.)

78. De begroting voor de DNB is pas begin december naar de Eerste en
Tweede Kamer ter goedkeuring toegestuurd, waarbij er rekening mee
wordt gehouden dat het integriteitstoezicht van de DNB wordt uitgebreid.
79. Nieuwsbericht DNB van 8 januari 2019, https://www.toezicht.dnb.nl/
7/50-238084.jsp (online publiek, geraadpleegd op 9 januari 2019).
80. Rijksbegroting 2019 via: www.rijksbegroting.nl (online publiek, geraadpleegd op 30 december 2019).
81. Jaarbericht FIOD 2019 via https://www.fiod.nl/ (online publiek,
geraadpleegd op 9 januari 2019).
82. Art. 126nba Sv. Zie ook: Brief van het ministerie van Justitie en Veiligheid, d.d. 12 juni 2019, 2617024 via: www.rijksoverheid.nl.
83. FIU Nederland, https://www.fiu-nederland.nl/nl/wetgeving/witwas
typologieen/virtuele-betaalmiddelen (online publiek, geraadpleegd op
31 december 2019).
84. De infiltratiebevoegdheid ex. artikel 126h Sv.

85. Rb. Rotterdam 03 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5339, en Rb. Rotterdam 4 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6049, en ECLI:NL:RB:ROT:
2019:6050.
86. Rb. Rotterdam 3 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5339 (Computerrecht) 2019/178 m.nt. Oerlemans. In dit kader stelt Oerlemans overigens een terechte vraag ten aanzien van de proportionaliteit: hoe weegt
de noodzaak tot de inzet van de bijzondere opsporingsbevoegdheid van
infiltratie, vermoedelijk in combinatie met andere bijzondere
opsporingsbevoegdheden zoals een netwerkzoeking en de telecommunicatietap, op tegen de privacy-inbreuk van die duizenden betrokkenen?
87. Artikel 126ff Sv.
88. Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 7.

89. Hof Amsterdam 23 oktober 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4341.
90. HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:584.
91. HR 17 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1963. De fraude werd
gepleegd door een georganiseerde vorm van skimmen. De verdachte en
medeverdachten gingen langs bij lokale vestigingen van de ABN
AMRO. Op deze locaties lagen e-dentifiers die klanten kunnen gebruiken om in te loggen op de beveiligde website van de bank. De originele
e-dentifiers maakte plaats voor gemanipuleerde e-dentifiers. De gemanipuleerde e-dentifiers waren voorzien van een technisch hulpmiddel
waarmee de gegevens van de chip gekopieerd kon worden en de
bijbehorende pincode kon worden vastgelegd. De gegevens van nietsvermoedende klanten kwamen daardoor in de gemanipuleerde paslezers terecht. Na verloop van tijd keerden de verdachten terug naar de
lokale vestigingen van de ABN AMRO, waarna (door het gebruik van
downloadpassen) de gekopieerde gegevens uit de gemanipuleerde paslezers werden uitgelezen en opgeslagen. Vervolgens zijn in Groot-Brittannië valse betaalpassen vervaardigd waarna met de valse betaalpassen in verschillende landen een bedrag van meer dan een miljoen euro
contant geld werd opgenomen.
92. HR 17 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1973, r.o. 3.5.3.
93. HR 17 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1973, r.o. 3.6.3.
94. Conclusie A-G Spronken 1 oktober 2019, ECLI:NL:PHR:2019:968,
pnt. 4.11.3 en 4.11.5.

95. Besproken in een eerdere editie van deze kroniek (2019, p. 203-204).
96. Rb. Overijsel 22 oktober 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:3787.

97. Rb. Overijssel 22 oktober 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:3785.

98. Rb. Midden-Nederland 11 december 2019, ECLI:NLRBMNE:2019:5885;
de ontneming in ECLI:NL:RBMNE:2019:5886. Zie ook: HR 12 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1750, alsmede de conclusie van A-G
Bleichrodt 24 september 2019, ECLI:NL:PHR:2019:925, Hof Den Haag
26 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3148.
99. Rb. Rotterdam 5 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9519. Zie ook:
ECLI:NL:RBROT:2019:9522, ECLI:NL:RBROT:2019:9521, ECLI:NL:
RBROT:2019:9520, ECLI:NL:RBROT:2019:9518.

100. Hof Den Haag 9 september 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2426.
101. Rb. Overijsel 24 december 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:4909.

102. Rb. Rotterdam 10 september 2019, ECLI:RBROT2019:7259.
103. Rb. Den Haag 31 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:11523.

104. Rb. Rotterdam 14 oktober 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:8110, en Rb. Den Haag 15 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:10842.
105. Rb. Rotterdam 8 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6548.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie