nl-NLen-GB

Belanghebbende is tijdens hogerberoepsprocedure overleden en erfgenamen verwerpen nalatenschap: hoger beroep niet-ontvankelijk

Gepubliceerd in: NTFR 2016/1481
Datum: 26-04-2016
Auteur(s): V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

Bekijk PDF

NTFR2016/1481 Belanghebbende is tijdens hogerberoepsprocedure overleden en erfgenamen verwerpen nalatenschap: hoger beroep niet-ontvankelijk
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden26april2016,nr.13/00818 en 13/00819 en  13/00820 en 13/00821 en 13/00822 en 13/00823
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
Wetsartikelen
2001- 2005Brondocument onderhandse
verwerping nalatenschap, procesbelang
Awb-art. 8:26
Auteur
Mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma
ECLI
Formele relaties
ECLI:NL:GHARL:2016:3495
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2013:871, Bekrachtiging/bevestiging
Samenvatting
Erflaatster was gehuwd metG.Hijis op 19 december 2004 overleden.Erflaatster enGhaddendrie kinderen,H,IenJ.Aanerflaatster
zijnbelastingaanslagen,boeteneneeninformatiebeschikking opgelegd.Hiertegenheeftzijbezwaar,beroep enhoger beroep ingesteld.Tijdens de procedure inhoger beroep is erflaatster overleden.BijtestamentheeftzijJ enHbenoemd totenige erfgenamen vanhaar nalatenschap.Iis uitgeslotenals erfgenaam.HenJ hebbende nalatenschap vanerflaatster verworpen.Hethofverklaarthet hoger beroep vanerflaatster niet-ontvankelijk.De overledene heeftnamelijk geenbelang bijvoortzetting vanhethoger beroep,terwijlde drie kinderenvanerflaatster hethofdesgevraagd hebbenberichtdatzijde hogerberoepsprocedure nietwillenvoortzetten.Gelethierop dientte wordengeconcludeerd datzijgeenbelanghebbendenzijnindeze hogerberoepsprocedure.Voorts is volgens hethofniet aannemelijk dater onbekende belanghebbendenzijndie de onderhavige procedure inhoger beroep zoudenwillenvoortzetten.Derhalve moetwordengeconcludeerd dathetprocessuele belang aande beoordeling vanhetonderhavige hoger beroep is komente ontvallen. (Hoger beroep niet-ontvankelijk.)
Commentaar
Gedurende hethoger beroep tegenaanslageninkomstenbelasting komtde belastingplichtige te overlijden.De opgelegde
vergrijpboetenenverzuimboete wordennaar aanleiding vanhetoverlijdenverminderd totnihil.Aangezienzoonendochter,de enige twee erfgenamen,de nalatenschap hebbenverworpen– ende derde vande erfenis uitgeslotendochter eveneens laatweten‘geen belanghebbende’ te zijn– zijner geenbelanghebbendeninde procedure aante wijzen.Voor eensuccesvol(hoger) beroep is echter vereistis dateenbelanghebbende ‘procesbelang’ heeftbij(hetvoortzettenvan) eenprocedure.Is er vanafde aanvang ofontstaat tijdens de procedure eengebrek aanbelang doordatgeheelaande klachtvanbelanghebbende in(hoger) beroep tegemoetis gekomen,danwordthet(hoger) beroep nietontvankelijk verklaard (vgl.HR10 augustus 2012,nr.11/03216,NTFR2012/2040). Inditgevalkomtnietzozeer hetbelang,maar belanghebbende te ontvallen.Bovendienontbrekenerfgenamendie eenbelang zouden kunnenhebbenbijvoortzetting vanhethoger beroep.De vraag is danofer (mogelijk) eenandere belanghebbende is aante wijzen,die er belang bijheeftde procedure voortte zetten.Indiende conclusie juistis datgeensprake is ofkanzijnvanandere erfgenamen,dan zoudende goederender nalatenschap toevallenaande Staat.Indatlichtis er ingevalvanoverlijdenaltijd een(theoretische) belanghebbende aante wijzen.
[1]Vanessa HuygenvanDyck-Jagersma is verbondenaanJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2016-1481 Datum:27-9-2016 10:25:25
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie