Beroep van feitelijk parkeerder tegen niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar onredelijk laat ingesteld

  

Beroep van feitelijk parkeerder tegen niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar onredelijk laat ingesteld

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017/2480
Datum: 05-10-2017
Auteur(s): V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

Bekijk PDF

Nederla n ds T ijd sch rif t v oor F is ca al R ech t 2 017/2 480

Bero ep v a n f e ite lijk p ark eerd er t e gen n ie t t ijd ig d oen v a n u its p ra ak o p b ezw aar o n re delijk l a at i n geste ld ;

Gere ch ts h of D en H aag, n r. B K-1 6/0 0582

Bela stin gja ar/t ijd v ak

2015/2 016

Bro ndo cum en te n

Gere ch tsh of D en H aag 1 2 ju li 2 017, n r. 1 6/0 0582

Tre fw oord en

park eerb ela stin g, in gebre k este llin g, d w an gso m besc h ik kin g

Wetsa rtik ele n

Awb - a rt. 3 :4 0

Awb - a rt. 3 :4 1

Awb - a rt. 6 :2

Awb - a rt. 6 :1 2

Gem w - a rt. 2 25

Aute ur

Mr. V .S .

Huy gen v an D yck -Ja gersm a

[2 ]

Public atie datu m

5-1 0-2 017

Afle v erin gsn um mer

40

ECLI

ECLI:N L:G H DHA:2 017:2 173

Form ele r e la tie s

Eerste a an le g:

ECLI:N L:R BRO T:2 016:9 530

,

Bek ra ch tig in g/b ev estig in gC assa tie :

ECLI:N L:H R:2 017:2 667

Sam en va ttin g

O p e en d oor b ela n gh eb ben de g ep ark eerd e a u to is e en n ah effin gsa an sla gb ilj e t a an geb ra ch t. Y b v w as o p d at m om en t d e h ouder v an

de a u to . B ela n gh eb ben de h eeft in ju ni 2 015 b ezw aar g em aak t te gen d e n ah effin gsa an sla g. D e in sp ecte u r h eeft d e o ntv an gst e rv an

bev estig d e n o ok e en d uplic aat v an h et a an sla gb ilj e t n aar Y b v g ezo nden . E in d ja n uari 2 016 h eeft d e in sp ecte u r e en u it s p ra ak o p

bezw aar n aar Y b v g ezo nden . B ij d it b eslu it is d e n ah effin gsa an sla g v ern ie tig d e n is a an Y b v e en v erg o ed in g v an in b ezw aar

gem aak te k oste n to egek en d. B ela n gh eb ben de h eeft o p 1 ju ni 2 016 b ero ep in geste ld . R ech tb an k R otte rd am 1 3 d ecem ber 2 016, n r.

16/3 660 h eeft h et b ero ep n ie t- o ntv an kelij k v erk la ard . H et h of o verw eegt d at, g ele t o p H R 2 4 ju li 2 000, n r. 3 4.5 78,

NTFR

2000/1 080

, o ok d e f e it e lij k e p ark eerd er n aast d egen e a an w ie d e n ah effin gsa an sla g is o pgele gd h et r e ch t h eeft te gen d e

nah effin gsa an sla g b ero ep in te s te lle n e n d aara an v oora fg aan d b ezw aar te m ak en . H et h of v olg t b ela n gh eb ben de in z ij n s te llin g v oor

zic h zelf , a ls f e it e lij k p ark eerd er v an d e a u to , b ezw aar te h eb ben g em aak t. D e in sp ecte u r h ad d an o ok d e b eslis sin g o p h et b ezw aar

aan b ela n gh eb ben de m oete n to ezen den o f u it r e ik en . D it is n ie t g eb eu rd , z o dat d e u it s p ra ak o p b ezw aar je gen s b ela n gh eb ben de n ie t

in w erk in g is g etr e d en . O m dat d e in sp ecte u r n ie t ( tij d ig ) u it s p ra ak o p b ezw aar h eeft g ed aan , k on b ela n gh eb ben de d aarte gen b ero ep

in ste lle n . B ela n gh eb ben de h eeft w elis w aar a an nem elij k g em aak t d at h ij d e in sp ecte u r s c h rif te lij k in g eb re k e h eeft g este ld , m aar h ij

heeft h et b ero ep te gen h et n ie t tij d ig d oen v an u it s p ra ak o p b ezw aar n aar h et o ord eel v an h et h of o nre d elij k la at in ged ie n d. D e d oor

bela n gh eb ben de a an gev oerd e f e it e n e n o m sta n dig h ed en b re n gen h et h of n ie t to t e en a n der o ord eel. D e r e ch tb an k h eeft h et b ero ep

te re ch t n ie t- o ntv an kelij k v erk la ard .

(H oger b ero ep o ngegro nd.)

Com men ta ar

H et h of o ord eelt in d eze z aak d at b ela n gh eb ben de ‘ o nre d elij k la at’ b ero ep h eeft in geste ld te gen h et u it b lij v en v an e en b eslis sin g o p

bezw aar, in houden de e en f ic tie f b eslu it ( o ok w el a b usie v elij k a ls ‘ fic tie v e w eig erin g’ a an ged uid ). I n d it g ev al is h et b ero ep o ngev eer

vie r m aan den n a d e d ag w aaro p d ie m ogelij k heid o nts to nd, in geste ld . D ie m ogelij k heid o nts ta at d oor n a v erlo op v an d e b eslis te rm ij n

het b estu urs o rg aan e en in geb re k este llin g te s tu re n , w aarn a h et b eslu it a ls n og b in nen tw ee w ek en tij d ig k an w ord en g en om en . H et

gaat h ie r d us n ie t o m h et ‘ o nre d elij k la at’ v ers tu re n v an e en in geb re k este llin g e n d e d aara an g ek oppeld e d w an gso m verp lic h tin g ( e x

art. 4 :1 7 A w b), m aar o m h et n a v ers tr ij k en v an d e te rm ij n n ad ie n in ste lle n v an b ero ep . B ela n gh eb ben de is z ic h o p d at m om en t d us

bew ust v an d e te rm ij n overs c h rij d in g e n h eeft d e e ers te s ta p r e ed s g ezet.

In d e p arle m en ta ir e g esc h ie d en is is , o ndan ks d aarto e o pgero ep en , n ie t e rv oor g ek ozen o m e en m axim ale te rm ij n te n oem en

(K am ers tu kken I I, 1 988-1 989, 2 1 2 21, n r. 5 , p . 9 0). W at o nre d elij k la at is , ‘ z al v an d e o m sta n dig h ed en a fh an gen ’. S pecif ie k in

fis c ale p ro ced ure s is o verw ogen d at b ezw aar o f b ero ep n ie t o nre d elij k la at is a ls b ela n gh eb ben de ‘ n og g eru im e tij d d aarn a o p e en

beslis sin g v an h et b estu ur b lij f t w ach te n ’, m aar w el m et in ach tn em in g v an d e d estij d s v eel r u im ere b eslis te rm ij n en ( tw aalf m aan den ).

D e ‘ o nre d elij k la at’ -c la u su le is b ed oeld te gen o nein dig h eid v an b ero ep ste rm ij n en m aar o ok ( o f m et n am e) a ls m is b ru ik w aarb org :

‘D eze r e gel b ie d t d aarm ee te v en s e en a fd oen de w aarb org te gen e v en tu eel m is b ru ik v an p ro cesre ch t’ ( K am ers tu kken I I, 1 988-1 989,

21 2 21, n r. 3 , p . 1 32).

O ok d e H oge R aad h eeft to t d usv erre g een a lg em en e r e gels g eb oden o m te b ep ale n w at r e d elij k is e n w at o nre d elij k la at. W el

oord eeld e d e H oge R aad in 2 014 d at v ij f m aan den n ie t p er d efin it ie o nre d elij k la at is , m aar d at h et e rv an a fh an gt w at e r o ver e n

w eer is u it g ew is se ld ( H R 1 9 d ecem ber 2 014, n r. 1 4/0 0414,

NTFR 2 015/2 13

).In d it g ev al s te lt h et h of v ast d at s le ch ts d e in geb re k este llin g is v erz o nden ( w aarv an d e o ntv an gst o verig en s w ord t b etw is t) e n d at e r

nad ie n n ie ts m eer is u it g ew is se ld . N a v erlo op v an 4 2 d agen n a d e in geb re k este llin g is d e v olle d ig e d w an gso m v erb eu rd . N ad ie n h eeft

bela n gh eb ben de d us n og e en s tw eeën halv e m aan d g ew ach t m et z ij n v erv olg sta p . D at d it a ls o nre d elij k la at m oet w ord en b este m peld ,

daar v alt w at v oor te z eggen . A nderz ij d s is h et o ok w eer n ie t z o dan ig la at d at b ela n gh eb ben de g een b eslis sin g m eer o p z ij n b ezw aar

zo u m ogen v erw ach te n , w at u it e ra ard h et g ev olg is v an h et ‘ o nre d elij k la at’ -e tik et. M aar g ele t o p h et v oorn oem de o ord eel v an d e

H oge R aad d at v ij f m aan den n ie t p er d efin it ie – m aar z o nder ‘ v erz ach te n de o m sta n dig h ed en ’ k en nelij k w el – o nre d elij k la at is , k om t

vie r m aan den d ic h t in d e b uurt v an d ie d ead lin e. Z ola n g d e H oge R aad g een h ard u it g an gsp unt n oem t, is h et g is se n w aar d e g re n s

lig t.

[1 ]

Van essa H uygen v an D yck -J a gers m a is v erb onden a an J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .

[2 ]

De a u te u r is a ls f is c aal a d vocaat v erb onden a an J a eger A dvocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .

NAAR B O VEN

Bro n:

http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2017-2 480

Datu m : 1 3-1 1-2 017 1 6:3 1:1 7

Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .

Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij

ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.

All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,

re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.

«Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op