nl-NLen-GB

Eventuele inbeslagname administratie bij adviseur leidt niet tot ontheffing van aangifteplicht

Gepubliceerd in: NTFR 2017/432
Datum: 10-01-2017
Auteur(s): V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

Bekijk PDF

NTFR 2 017/4 32 E ven tu ele in besla g nam e a d m in is tr a tie b ij
ad vis eu r le id t n ie t t o t o nth effin g v an a an gif te p lic h t
Gere ch ts h of A rn hem -L eeuw ard en 1 0 ja n uari 2 017,
nr. 1 6/0 0177


Bela stin gja ar/tijd va k
2012

Bro ndocu m en t
Tre fw oord en
beta lin gsonm acht
grif fie re cht, o m ke rin g e n
ve rz w arin g b ew ijs la st,
re delijk e s chattin g,
ve re is te a angif te
Wets artik e le n
AW R-a rt. 8
Aw b-a rt. 8 :4 1
Aw b-a rt. 8 :5 6
AW R-a rt. 2 7e
Aute ur
Mr. V .S . H uyg en v a n
Dyc k-J a gers m a

EC LI
EC LI: N L:G HAR L:2 017:1 21
Form ele r e la tie s
Eers te a anle g:
EC LI: N L:R BG EL:2 015:8 063
,
Bekra chtig in g/b eve stig in g
Datu m p ublic atie
20-1 -2 017
Sam en vattin g
Bela ng he bbend e, e en a uto ha nd ela ar, is g ehuw d e n h e eft tw ee jo ng e k in d ere n. H et g ezin w oond e in 2 012 in e en h uurw onin g . In ja nua ri
2013 is h e t g ezin v e rh uis d n a ar D uits la nd . V oor d e a uto activ ite ite n b eschik te b ela ng he bbend e o ve r e en lo ods. In 2 012 h e eft h ij d rie
gebru ik te a uto ’s v e rk o cht. D e e chtg eno te g eno ot in 2 012 €  1 6.4 00 a an in ko m ste n. U lt im o 2 012 b eschik te b ela ng he bbend e o ve r €  
2.1 97 a an s p aarg eld . D e F IO D h e eft in 2 013 b ij d e a dvis e ur v a n b ela ng he bbend e e en o nd erz o ek in g este ld . D aarb ij z ijn s tu kke n in
besla g g eno m en. B ela ng he bbend e h e eft, o nd anks d e u itn o dig in g d aarto e v a n d e in sp ecte ur, g een a ang ifte IB /P VV 2 012 g edie nd .
Daaro m h e eft d e in sp ecte ur a m bts ha lv e d e a ansla g IB /P VV 2 012 v a stg este ld , b ere ke nd n a ar e en g escha tte b ela stb are w in st v a n €  
15.0 00. V oorts is e en v e rz u im boete v a n €  9 84 ( n a b ezw aar €  4 9) o pgele gd. In b ezw aar h e eft b ela ng he bbend e a ls no g ‘e en a ang ifte ’
in g edie nd ( w in st v a n €  4 .8 36 e n to epassin g z e lf s ta nd ig ena ftr e k ( €  7 .2 80) e n s ta rte rs a ftr e k ( €  2 .1 23)). E ve na ls d e r e chtb ank s te lt h e t h o f
bela ng he bbend e in h e t o ng eli jk . H et h o f s te lt v o oro p d at b ela ng he bbend e n ie t in v e rz u im is m et h e t n ie t b eta le n v a n h e t g riffie re cht in
ho ger b ero ep o m dat h ij te re cht e en b ero ep d oet o p b eta li n g so nm acht. B ela ng he bbend e w as v o lg ens h e t h o f n ie t o nth e ve n v a n d e
aang ifte pli c ht. O ok in d ie n z ijn s ta nd punt d at z ijn a dm in is tr a tie in b esla g w as g eno m en d oor d e F IO D ju is t is , d an n o g w as
bela ng he bbend e n ie t o nth e ve n v a n z ijn w ette li jk e a ang ifte pli c ht. H et h a d d an o p z ijn w eg g ele gen d e in sp ecte ur e rv a n in k e nnis te s te lle n
dat h ij n ie t in s ta at w as a ang ifte te d oen v a nw ege d e in b esla gna m e, h e tg een h ij n ie t h e eft g edaan. D e b ew ijs la st m oet w ord en
om geke erd e n v e rz w aard o m dat d e v e re is te a ang ifte n ie t is g edaan. D e in d e b ezw aarfa se in g edie nd e ‘a ang ifte ’ k a n d aara an n ie t
afd oen. H oew el d e o nd erb ouw in g v a n d e s cha ttin g d oor d e in sp ecte ur v a n €  1 5.0 00 ‘m ager’ is – d e s cha ttin g is im mers ‘s le chts ’
gebase erd o p d e g edachte d at b ela ng he bbend e, g ele t o p d e d oor h e m g edane u itg ave n, e en in ko m en m oet h e bben g eha d o p
(m in im aal) h e t n iv e au v a n e en b ijs ta nd suitk e rin g – a cht h e t h o f d eze n ie t o nre deli jk . In h e t v e rz w aard e te genb ew ijs is b ela ng he bbend e
nie t g esla agd. D e v e rz u im boete v a n €  4 9 a cht h e t h o f p asse nd e n g eboden.
(H oger b ero ep o ng egro nd .)
Com men ta ar
Bela ng he bbend e h e eft h e t s ta nd punt in g eno m en d at h ij n ie t e erd er a ang ifte h e eft k unne n d oen, v a nw ege in b esla gna m e v a n z ijn
adm in is tr a tie d oor d e F IO D in 2 013. D aarm ee is h ij e chte r n ie t o nth e ve n v a n z ijn a ang ifte pli c ht. H et h o f w ijs t o p d e p ra ktis che o plo ssin g
om d e in sp ecte ur d an te nm in ste te in fo rm ere n d at h ij n ie t in s ta at w as a ang ifte te d oen v a nw ege d e in b esla gna m e. D oor d at n ie t te
doen, is b ela ng he bbend e n a la tig g ew eest in h e t d oen v a n d e a ang ifte IB /P VV 2 012.
Verv o lg ens is d e v ra ag o f d e b ew ijs la st m oet w ord en o m geke erd e n v e rz w aard o m dat ‘d e v e re is te a ang ifte ’ n ie t is g edaan. D aarto e
moet in d e e ers te p la ats v a sts ta an d at b ela ng he bbend e is u itg eno dig d to t h e t d oen v a n a ang ifte ( H R 2 4 ju ni 2 016, n r. 1 5/0 2345, N TF R
2016/1 685). D at is h e t g eva l. V erv o lg ens is v a n b ela ng o f d e a ang ifte d ie , w eli s w aar te la at, a ls no g is g edaan k a n d ie ne n a ls ‘d e
ve re is te a ang ifte ’. In d it g eva l h e eft b ela ng he bbend e in d e b ezw aarfa se a ls no g e en ‘a ang ifte ’ in g edie nd . D eze k a n e chte r n ie t m eer
geld en a ls v e re is te a ang ifte , n u d ie u ite rli jk h a d m oete n w ord en in g edie nd v ó ór d e d agte ke nin g v a n d e a ansla g, o p e en m om ent d at d e
in sp ecte ur e r n o g r e ke nin g m ee h a d k unne n h o ud en ( v g l. R echtb ank G eld erla nd 2 1 ju li 2 016, n rs . 1 5/7 370 e n 1 5/7 371, N TF R
2016/2 232). O m ke rin g v a n d e b ew ijs la st o p d eze g ro nd ( h e t n ie t d oen v a n d e v e re is te a ang ifte ) k a n o ve rig ens, a nd ers d an w egens h e t
nie t v o ld oen a an d e in li c htin g en- o f a dm in is tr a tie pli c ht, z o nd er in fo rm atie beschik kin g w ord en to egepast.
Na o m ke rin g v a n d e b ew ijs la st r u st o p d e in sp ecte ur d e m in im um eis d at h ij d e a ansla g v a sts te lt o p b asis v a n e en ‘r e deli jk e s cha ttin g ’.
Wat r e deli jk is , h a ng t a f v a n d e in fo rm atie w aaro ve r d e in sp ecte ur k a n b eschik ke n. D e o nd erb ouw in g d at b ela ng he bbend e, g ele t o p z ijn

uitg ave n, m in im aal e en in ko m en o p b ijs ta nd sniv e au ( €  1 5.0 00) m oet h e bben g eha d, a cht h e t h o f ‘m ager’ m aar n ie t o nre deli jk . H ie rte gen
bra cht b ela ng he bbend e z ijn ‘ja ars tu kke n 2 012’ in , w aarin e en w in st v a n c ir c a €  5 .0 00 is v e rm eld e n d e s te lli n g d at z ijn e chtg eno te
geno eg v e rd ie nd e w aaru it h e t u itg ave np atr o on k a n w ord en v e rk la ard . D aarm ee s la agt b ela ng he bbend e e r n a ar h e t o ord eel v a n h e t h o f
nie t in te v o ld oen a an d e o p h e m r u ste nd e v e rz w aard e b ew ijs la st d at d e a ansla g to t e en te h o og b edra g is v a stg este ld .
Los v a n d e r e deli jk he id v a n d e u itk o m st k a n o p d ie la ats te m otiv e rin g d oor h e t h o f w el w at w ord en a ang em erk t. U ite ra ard r u st o p
bela ng he bbend e d e v e rz w aard e b ew ijs la st o m ‘o ve rtu ig end a an te to ne n’ ( o f ‘d oen b li jk e n’) d at d e a ansla g te h o og is , w anne er d e
re deli jk he id v a n d e s cha ttin g v a sts ta at. M et z ijn te gena rg um ente n k a n b ela ng he bbend e e chte r w el d e r e deli jk he id v a n d e s cha ttin g te r
dis cussie s te lle n.
[1 ] V ane ssa H uyg en v a n D yc k-J a gers m a is v e rb ond en a an J a eger a dvo ca te n-b ela stin g kund ig en te A m ste rd am .
Bro n:
http ://w ww.n d fr .n l/ li n k/N TF R 2017-4 32
Datu m : 1 0-4 -2 017 1 5:3 1:0 1
Alle re chte n v o orb ehouden. A lle a ute urs re chte n e n d ata bankre chte n v a n d eze te kst w ord en u it d ru kkelijk v o orb ehouden. D eze re chte n b eru ste n b ij S du U it g eve rs .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v e rv e elv o udig d, o pgesla gen in e en g eauto m atis eerd g egeve nsbesta nd o f o penbaar g em aakt in e nig e v o rm o f o p e nig e w ijz e, h etz ij
ele ktro nis ch,m echanis ch, d oor fo to kopie ën, o pnam en o f e nig e a ndere m anie r, z onder v o ora fg aande s chrift e lijk e to este m min g v a n d e u it g eve r.
All rig hts re serv e d. N o p art o f th is p ublic atio n m ay b e re pro duced, s to re d in a re trie va l s yste m , o r tra nsm it te d in a ny fo rm o r b y a ny m eans, e le ctro nic , m echanic al,
photo copyin g, re cord in g o r o th erw is e, w it h out th e p ublis her’s p rio r c onsent.

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie