nl-NLen-GB

Hoewel met niet reageren op uitnodiging hoorgesprek geen afstand is gedaan van hoorrecht, mocht inspecteur afzien van horen

Datum: 03-07-2015
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2015/2178 Hoewelmetnietreageren op uitnodiging hoorgesprek geen afstand is gedaan van hoorrecht,mocht inspecteur afzien van horen
Rechtbank Noord-Holland03juli2015,nr.14/1928 Rechtbank Noord-Holland03juli2015,nr.14/1929
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen
2010, 2011Brondocument vrijstelling VPB
Awb-art. 7:3 AWR-art. 8 AWR-art. 27e AWR-art. 67a
BBBB 1998-art. 21 Wet VPB 1969-art. 2 Wet VPB 1969-art. 6
Auteur
mr. I.R.J. Thijssen
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2015:5463
Samenvatting
Belanghebbende,eenstichting,beheertde ontslagvergoeding vanA.Belanghebbende heefthetgeld vande vergoeding op enig
momentuitgeleend.Belanghebbende heeft,ondanks meerdere aanmaningen,geenaangifte VPB gedaanover de jaren2010 en2011, metals gevolg datde inspecteur de onderhavige aanslagenambtshalve heeftvastgesteld.Inbezwaar heeftbelanghebbende aangegevengehoord te willenworden.Hoewelhetnietreagerenop pogingenvande inspecteur om te komentoteenhoorgesprek niet betekentdatafstand is gedaanvanhethoorrecht,mochtde inspecteur afzienvanhethorenop grond vanhetper 1 januari 2013 luidende art.7:3,aanhefenonderdeeld,Awb,op grond waarvanvanhethorenvaneenbelanghebbende kanwordenafgezienindiende belanghebbende nietbinneneendoor hetbestuursorgaangestelde redelijke termijnverklaartdathijgebruik wilmakenvanhetrechtte wordengehoord.Voorts oordeeltde rechtbank metbetrekking totde ambtshalve aanslagenVPB datdeze terechtenniettoteente hoog bedrag zijnvastgesteld.De rechtbank vermag nietinte ziendatbelanghebbende vrijgesteld zouzijnvanheffing van vennootschapsbelasting.
(Beroep ongegrond.)
Commentaar
Hoewelde hoorplichteenessentieelonderdeelvormtvande bezwaarschriftprocedure is eenbestuursorgaannietinalle gevallen
verplichtom eenbelanghebbende te horen.Inart.7:3 Awb zijnde gevallengenoemd waarineenbestuursorgaankanafzienvanhet houdenvaneenhoorgesprek.Per 1 januari 2013 is daar eengevalbijgekomen(art.7:3,onderdeeld,Awb),namelijk als een belanghebbende nietbinneneendoor hetbestuursorgaangestelde redelijke termijnverklaartdathijgebruik wilmakenvanhetrechtte wordengehoord (de zogenoemde ‘antwoordkaartmethode’).
Inhetonderhavige gevalheeftbelanghebbende verzochtom te wordengehoord,maar heeftbelanghebbende vervolgens niet gereageerd op de talloze verzoekenvande inspecteur om hetbezwaar te besprekentijdens eenhoorgesprek.De rechtbank beschouwt deze pogingenvande inspecteur om eenconcrete afspraak te makenals eenaanbelanghebbende gestelde redelijke termijnom te verklarendathij‘(nog steeds)’ gebruik wilmakenvanhetrechtom te wordengehoord.Nubelanghebbende nietheeftgereageerd op deze verzoekenvande inspecteur (terwijlvaststaatdatdeze verzoekenweldoor belanghebbende zijnontvangen),oordeeltde rechtbank dat– geletop art.7:3,aanhefenonderdeeld,Awb – vanhethorenkanwordenafgezienendater geensprake is van schending vande hoorplicht.
Geziende inde uitspraak geschetste gang vanzakenende weinig coöperatieve houding vanbelanghebbende kanik mijgoed voorstellendatde inspecteur uiteindelijk maar heeftafgezienom belanghebbende te horen.De vraag is echter ofde inspecteur desalniettemingehoudenwas om belanghebbende uitte nodigenvoor eenhoorgesprek op eendoor hem vastte stellentijdstip en plaats (zie r.o.3.3 vanHR15 mei 2009,nr.08/00437,NTFR2009/1114).Hetarrestuit2009 zietnamelijk op het(vergelijkbare) geval waarinbelanghebbende eenverzoek heeftgedaanom te wordengehoord,terwijlhetper 1 januari 2013 ingevoerde art.7:3,onderdeel d,Awb ‘slechts’ zietop hetgevalwaarinbelanghebbende eendergelijk verzoek nietbinneneenredelijke termijnheeftgedaan.
[1]Igor Thijssenis verbondenaanJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-2178 Datum:14-4-2016 15:07:07
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical,

photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie