nl-NLen-GB

Hoger beroep tegen nihilaanslag is nietontvankelijk wegens ontbreken procesbelang

Datum: 25-10-2011
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2011/2794 Hoger beroep tegen nihilaanslag is niet-ontvankelijk wegens ontbreken procesbelang
HofArnhem25oktober2011,nr.09/00449
2003Brondocument AWR-art. 27h
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur
LJN
ECLI
mr. I.R.J. Thijssen BU3510
ECLI:NL:GHARN:2011:BU3510
Samenvatting
Aanbelanghebbende is eennihilaanslag vennootschapsbelasting voor hetjaar 2003 opgelegd.Daarbijis een
verliesvaststellingsbeschikking gegeven,waarbijhetverlies is vastgesteld op € 31.444.Rechtbank Arnhem heefthetberoep van belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard.HofArnhem verklaarthetdoor belanghebbende ingestelde hoger beroep eveneens niet-ontvankelijk.Bijhethoger beroep tegeneennihilaanslag heeftbelanghebbende volgens hethofnamelijk geenbelang,omdateen uitspraak op hethoger beroep haar nietineengunstiger positie kanbrengendanwaarinzijalverkeerde.Metbetrekking totde verliesvaststellingsbeschikking heeftbelanghebbende evenmineenprocesbelang,aangezienzijakkoord gaatmethetbedrag vaneen verlies van€ 31.444.
(Hoger beroep niet-ontvankelijk.)
Commentaar
Inhetonderhavige gevalheeftbelanghebbende bezwaar,beroep enhoger beroep ingesteld tegeneen– conform de door hem
ingediende aangifte – nihilaanslag enverliesvaststellingsbeschikking van€ 31.144.Belanghebbende heeftgesteld dathetverlies (terecht) op € 31.144 is vastgesteld enwenstkennelijk dathethofzichexplicietuitlaatover (de hoogte van) ditverlies.De vraag is waarom belanghebbende datwil.Uitde uitspraak vanhethofblijktdatbelanghebbende na hetinstellenvanhoger beroep metde inspecteur eencompromis heeftgeslotenwaarbijhetbelastbare bedrag voor hetjaar 2003 op nihil– inplaats van€ 31.144 negatief– werd gesteld.Hetis mijonduidelijk waarom belanghebbende na hetsluitenvanditcompromis zijnhoger beroepschriftnietheeft ingetrokken,maar wellichtmeende hijmetvoortzetting vande hogerberoepsprocedure alsnog (eninstrijd methetcompromis) een verrekenbaar verlies inde wachtte slepen.HofArnhem verklaarthethoger beroep vanbelanghebbende niet-ontvankelijk vanwege het ontbrekenvaneen(proces)belang.Ik vraag me afdatoordeelgeheeljuistis.
Nietontvankelijk is hetbezwaar ofberoep vaniemand die geenprocesbelang heeft.Maar afwezigheid vanbelang bijhetinstellenvan
eenrechtsmiddel is niethetzelfde als afwezigheid vanbelang bijeenstelling.Eenstelling die niettoteengunstiger resultaatvoor betrokkene kanleidenmoetom die redenwordenverworpen(enleidtdus niettotniet-ontvankelijkheid).Inhetonderhavige gevalwas er
voor belanghebbende eenprocesbelang bijzijnprocedure omdathetmogelijk zouzijndathetverlies hoger dan€ 31.144 zouworden vastgesteld.Datbelanghebbende indeze procedure enkelheeftgesteld dathetverlies € 31.144 dientte bedragen(enook geen nevenvorderingenheeft),leidtmijns inziens totongegrondheid vanhethoger beroep omdatdie stelling voor belanghebbende niettot eengunstiger resultaatleidt.
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis verbondenaanJaeger Advocaten-belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2011-2794 Datum:11-4-2016 15:30:00
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie