nl-NLen-GB

Informatiebeschikking kan alleen betrekking hebben op gegevens van feitelijke aard

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017/2621
Datum: 20-10-2017
Auteur(s): V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

Bekijk PDF

Nederla n ds T ijd sch rif t v oor F is ca al R ech t 2 017/2 621
In fo rm atie besch ik kin g k an a lle en b etr e k kin g h ebben o p g egeve n s v a n f e ite lijk e a ard ; H oge R aad, n r.
16/0 5582
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2009
Bro ndo cum en te n
Hoge R aad 2 0 o kto ber 2 017, n r. 1 6/0 5582
Bero ep sc h rif t in c assa tie b ij H R n r.
16/0 5582
Wetsa rtik ele n
AW R - a rt. 4 7
AW R - a rt. 5 2a
Aute ur
Mr. V .S .
Huy gen v an D yck -Ja gersm a
[2 ]
Public atie datu m
26-1 0-2 017
Afle v erin gsn um mer
43
ECLI
ECLI:N L:H R:2 017:2 654
Form ele r e la tie s
In c assa tie o p :
ECLI:N L:G H ARL:2 016:8 081
, ( G edeelt e lijk e) v ern ie tig in g e n
zelf a fg edaan
Sam en va ttin g
B ela n gh eb ben de e n z ij n b ro er z ij n in 2 009 in gek eerd m et b etr e k kin g to t e en d oor h en in B elg ië a an geh ouden b an kre k en in g. N aar
aan le id in g v an d e a an gif te I B 2 009 h eeft d e in sp ecte u r a an b ela n gh eb ben de v ra gen g este ld o ver d e h erk om st v an h et in B elg ië
aan geh ouden v erm ogen . V erv olg en s h eeft d e in sp ecte u r d e in fo rm atie b esc h ik kin g g egev en , w aarin o nder m eer d e v ra ag is g este ld o f
bela n gh eb ben de b ij e v en tu ele c o rre ctie s in v erb an d m et h et b uit e n la n dse v erm ogen w il a fw ij k en v an d e w ette lij k e r e gelin g v an
to ed elin g v an 5 0% a an b eid e p artn ers . H of A rn hem -L eeu w ard en ( 1 1 o kto ber 2 016, n r. 1 5/0 0635,
NTFR 2 016/2 889
) h eeft
geo ord eeld d at d e in fo rm atie b esc h ik kin g te re ch t is g egev en , o ok w at b etr e ft h et v erz o ek o m e en v erk la rin g o ver d e v erd elin g v an h et
verm ogen tu sse n d e p artn ers . D e H oge R aad v ern ie tig t d e h ofu it s p ra ak . D e in fo rm atie b esc h ik kin g k an a lle en b etr e k kin g h eb ben o p
gegev en s v an f e it e lij k e a ard . B ela n gh eb ben de w as d us n ie t v erp lic h t d e v ra ag o ver d e v erm ogen sv erd elin g te b ean tw oord en . V erd er
heeft h et h of v erz u im d e en n ie u w e te rm ij n v ast te s te lle n v oor h et v old oen a an d e in d e in fo rm atie b esc h ik kin g b ed oeld e
verp lic h tin gen . D e H oge R aad d oet d e z aak z elf a f. D e in fo rm atie b esc h ik kin g w ord t v ern ie tig d v oor z o ver d eze b etr e k kin g h eeft o p
de v ra ag o ver d e v erm ogen sv erd elin g, e n d e H oge R aad s te lt e en te rm ij n v an z es w ek en w aarb in nen b ela n gh eb ben de d e o verig e
vra gen v an d e in fo rm atie b esc h ik kin g k an b ean tw oord en .
Feite n
2.1 . I n c assa tie k an v an h et v olg en de w ord en u it g egaan .
2.1 .1 . I n 2 009 h eeft b ela n gh eb ben de a an d e I n sp ecte u r m eeged eeld d at h ij e n z ij n b ro er v olle d ig e n ad ere in lic h tin gen w ille n
vers tr e k ken o ver h un v erm ogen s in h et b uit e n la n d.
2.1 .2 . N aar a an le id in g v an d e a an gif te I B /P V V v oor h et ja ar 2 009 v an b ela n gh eb ben de h eeft d e I n sp ecte u r a an h em v ra gen g este ld
over d e h erk om st v an h et o p e en r e k en in g b ij d e A BN -A m ro ban k in B elg ië a an geh ouden v erm ogen . V erv olg en s h eeft d e I n sp ecte u r
de b estr e d en in fo rm atie b esc h ik kin g g egev en . V olg en s d ie b esc h ik kin g w are n v ie r d oor d e I n sp ecte u r g este ld e v ra gen n ie t
bean tw oord , w aaro nder d e v ra ag o f b ela n gh eb ben de b ij e v en tu ele c o rre ctie s in v erb an d m et b uit e n la n dse v erm ogen sb esta n ddele n w il
afw ij k en v an d e w ette lij k e r e gelin g v an to ed elin g v an 5 0 p erc en t a an b eid e p artn ers .
Gesch il
2.2 .1 . H et H of h eeft g eo ord eeld d at d e in fo rm atie b esc h ik kin g te re ch t is g egev en . V olg en s h et H of z ij n d e d oor d e I n sp ecte u r g este ld e
vra gen n ie t o f o nvold oen de b ean tw oord . D at g eld t o ok v oor h et v erz o ek o m e en v erk la rin g o ver d e v erd elin g v an h et v erm ogen
tu sse n d e p artn ers . E en d oor b ela n gh eb ben de v erz o nden e -m ail d aaro ver is n ie t d e v erk la rin g w aaro m d e I n sp ecte u r h ad v erz o ch t,
ald us h et H of.
2.2 .2 . T egen h et h ie rv oor in 2 .2 .1 v erm eld e o ord eel v an h et H of r ic h t z ic h h et b ero ep sc h rif t in c assa tie m et v ij f m id dele n .
Rech ts o ve rw egin gen
2.3 .1 . H et d erd e m id del r ic h t z ic h o nder m eer te gen h et o ord eel v an h et H of d at d e in fo rm atie b esc h ik kin g te re ch t is g egev en , o ok
voor z o ver b ela n gh eb ben de n ie t h eeft g ean tw oord o p d e v ra ag o f h ij b ij e v en tu ele c o rre ctie s in v erb an d m et b uit e n la n dse
verm ogen sb esta n ddele n w il a fw ij k en v an d e w ette lij k e r e gelin g v an to ed elin g v an 5 0 p erc en t a an b eid e p artn ers . B ela n gh eb ben de is
im mers n ie t v erp lic h t o m o p d ie v ra ag a n tw oord te g ev en , a ld us h et m id del.
2.3 .2 . H et m id del s la agt in z o verre . A rtik el 4 7 A W R v erp lic h t to t h et v ers tr e k ken v an g egev en s e n in lic h tin gen w elk e v oor d e

bela stin gh effin g te n a an zie n v an d e b ela stin gp lic h tig e v an b ela n g k unnen z ij n . H et g aat d aarb ij o m g egev en s v an f e it e lij k e a ard . D e
vra ag o f b ij e en c o rre ctie v an d e h effin gsg ro ndsla g v oor h et in kom en u it s p are n e n b ele ggen m oet w ord en a fg ew ek en v an d e
w ette lij k e r e gelin g v an a rtik el 2 .1 7, lid 3 , W et I B 2 001 h eeft b etr e k kin g o p e en in d ie w et v astg ele gd e k eu zem ogelij k heid e n n ie t o p
gegev en s v an f e it e lij k e a ard . B ela n gh eb ben de w as d us n ie t v erp lic h t d eze v ra ag te b ean tw oord en . D e in fo rm atie b esc h ik kin g k an in
zo verre n ie t in s ta n d b lij v en .
2.4 .1 . H et v ie rd e m id del h oudt in d at h et H of te n o nre ch te g een te rm ij n h eeft g este ld w aarb in nen b ela n gh eb ben de a ls n og a an z ij n
in fo rm atie v erp lic h tin gen k an v old oen .
2.4 .2 . V oor z o ver h et b ero ep te gen e en in fo rm atie b esc h ik kin g o ngegro nd w ord t v erk la ard is d e r e ch tb an k o p g ro nd v an a rtik el 2 7e,
lid 2 , A W R in b egin se l g eh ouden e en n ie u w e te rm ij n v ast te s te lle n v oor h et v old oen a an d e in d ie b esc h ik kin g b ed oeld e
verp lic h tin gen .
2.4 .3 . E en z elf d e g eh ouden heid g eld t in gev olg e a rtik el 2 7h, lid 2 , A W R v oor h et h of, v oor z o ver d e u it s p ra ak o p h et h oger b ero ep
in houdt d at h et b ero ep b ij d e r e ch tb an k o ngegro nd w as. D aara an d oet n ie t a f d at d e u it s p ra ak v an d e r e ch tb an k d oor h et in ste lle n
van h et h oger b ero ep o p g ro nd v an a rtik el 2 7h, lid 3 , A W R is o pgesc h ort, a an gezie n z o nder u it d ru kkelij k e te rm ij n ste llin g d oor h et
hof v oor d e b ela n gh eb ben de o nvold oen de d uid elij k z o u z ij n to t w elk m om en t h ij n a d e u it s p ra ak v an h et h of a ls n og a an z ij n in d e
besc h ik kin g b ed oeld e in fo rm atie v erp lic h tin gen k an v old oen .
2.4 .4 . H et H of h eeft v erz u im d e en n ie u w e te rm ij n a ls h ie rv oor b ed oeld , v ast te s te lle n . H et m id del is d aaro m g egro nd.
2.5 . V oor h et o verig e k unnen d e m id dele n n ie t to t c assa tie le id en . D it b eh oeft, g ezie n a rtik el 8 1, lid 1 , v an d e W et o p d e r e ch te rlij k e
org an is a tie , g een n ad ere m otiv erin g, n u d e m id dele n in z o verre n ie t n open to t b ean tw oord in g v an r e ch ts v ra gen in h et b ela n g v an d e
re ch ts e en heid o f d e r e ch ts o ntw ik kelin g.
2.6 . U it h etg een is o verw ogen in 2 .3 .2 e n 2 .4 .4 v olg t d at ’ s H ofs u it s p ra ak n ie t in s ta n d k an b lij v en .
D eH oge R aad k an d e z aak a fd oen . D e in fo rm atie b esc h ik kin g m oet w ord en v ern ie tig d v oor z o ver d eze b etr e k kin g h eeft o p d e v ra ag
of b ela n gh eb ben de e en a fw ij k in g w en st v an d e w ette lij k e r e gelin g v an to ed elin g v an a rtik el 2 .1 7 v an d e W et I B 2 001.
H etg een h ie rv oor in 2 .4 .3 is o verw ogen v oor d e u it s p ra ak in h oger b ero ep , is v an o vere en kom stig e to ep assin g o p d e
cassa tie p ro ced ure . D e H oge R aad z al d aaro m v oorts e en te rm ij n s te lle n w aarb in nen b ela n gh eb ben de k an v old oen a an d e
verp lic h tin gen v oortv lo eie n de u it d e o verig e in d e b esc h ik kin g v erm eld e v ra gen . D ie te rm ij n w ord t g este ld o p z es w ek en , te r e k en en
van af d e d ag w aaro p d it a rre st is g ew ezen .
(V olg t g ed eelt e lij k e v ern ie tig in g v an d e in fo rm atie b esc h ik kin g e n v asts te llin g v an e en te rm ij n v an z es w ek en v oor h et v ers tr e k ken
van d e o verig e in d e in fo rm atie b esc h ik kin g g ev ra agd e in fo rm atie .)
Com men ta ar
A rt. 4 7 A W R v erp lic h t to t h et v ers tr e k ken v an g egev en s e n in lic h tin gen d ie v oor d e b ela stin gh effin g te n a an zie n v an d e
bela stin gp lic h tig e v an b ela n g k unnen z ij n . M et d eze o verw egin g g eeft d e H oge R aad k ern ach tig w eer w aar d e z aak o ver g aat. D e
in sp ecte u r k an in h et k ad er v an e en in fo rm atie b esc h ik kin g a lle en v ra gen s te lle n d ie ( v erm oed elij k ) c o ncre et v an b ela n g k unnen z ij n
bij h et o ple ggen v an e en b ela stin gaan sla g a an d eze b ela stin gp lic h tig e. E n v erv olg en s s p ecif ic eert d e H oge R aad : h et g aat d aarb ij o m
gegev en s v an f e it e lij k e a ard . M et a n dere w oord en , v an d e b ela stin gp lic h tig e w ord en g een a n tw oord en v erla n gd o p
kw alif ic atie v ra gen . A nders d an h et h of o ord eelt d e H oge R aad d at d e v ra ag n aar d e w ette lij k e v erd elin g tu sse n f is c ale p artn ers n ie t
vold oet a an e en f e it e lij k e v ra ag. E nerz ij d s is h et b egrij p elij k d at e en d erg elij k e v ra ag r e le v an t is v oor d e in sp ecte u r d ie d e a an sla g
m oet v asts te lle n . A ls n am elij k e en k eu ze w ord t g em aak t d ie a fw ij k t v an h et u it g an gsp unt v an a rt. 2 .1 7, lid 3 , W et I B 2 001 ( ‘b ij ie d er
voor d e h elf t’ ), d an h eeft d at in vlo ed o p d e o p te le ggen ( n av ord erin gs)a an sla g. H et is e ch te r g een f e it e lij k e v ra ag o p b asis w aarv an
de h oogte v an d e v ast te s te lle n a an sla g m oet w ord en g eb ase erd , m aar e en k eu zev ra ag o p b asis w aarv an d e v erd elin g v an d e
bela stb aarh eid b ij d e f is c ale p artn ers k an w ord en v astg este ld . D ie k eu ze k an w ord en g em aak t to t ( v er) n a d eze in fo rm atie b esc h ik kin g
w aarm ee d e in sp ecte u r e en k eu ze b eo ogt te f o rc ere n . O p g ro nd v an a rt. 2 .1 7, lid 4 , W et I B 2 001 k an n og w ord en ‘ g esc h oven ’
to td at e en ( n av ord erin gs)a an sla g o nherro ep elij k k om t v ast te s ta an . H et v oora fg aan d a an h et o ple ggen te w ete n k om en v an d ie
verd elin g h eeft v oor d e in sp ecte u r o ok n ie t m eer d an e en p ra k tis c h b ela n g. M och t h et n am elij k z o z ij n d at e r a ls n og m eer ( o f z elf s
alle s) a an d e a n der w ord t to egere k en d, d an is d e in sp ecte u r o p g ro nd v an a rt. 1 6, lid 3 , A W R a ls n og b ev oegd d e a an sla g v an d e
fis c ale p artn er te c o rrig ere n . D e in sp ecte u r h eeft d us n och e en r e ch t n och e en b ela n g o m – e erd er d an d e w et v oors c h rij f t – e en
verd elin gsk eu ze tu sse n f is c ale p artn ers a f te d w in gen .
[1 ]
Van essa H uygen v an D yck -J a gers m a is v erb onden a an J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
[2 ]
De a u te u r is a ls f is c aal a d vocaat v erb onden a an J a eger A dvocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2017-2 621
Datu m : 1 3-1 1-2 017 1 6:2 8:1 9
Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
«

ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie