nl-NLen-GB

Lagere vergrijpboete door ernst van gedraging in het licht van persoonlijke situatie

Datum: 19-03-2010
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2010/1445 Lagere vergrijpboete door ernstvan gedraging in hetlichtvan persoonlijke situatie
HofDenHaag19maart2010,nr.09/00250
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden
2006Brondocument accountants, fiscaal voordeel,
wettelijk vereiste afdracht
AWR-art. 67f
Wetsartikelen Auteur
LJN
ECLI
mr. I.R.J. Thijssen BM1151
ECLI:NL:GHSGR:2010:BM1151
Samenvatting
Aanbelanghebbende,eenregisteraccountant,stond in2006 eenauto vanzijnwerkgever ter beschikking.Op basis vaneendoor de
inspecteur verstrekte `Verklaring geenprivégebruik auto' heeftde werkgever bijhetloonvanbelanghebbende geenbedrag wegens privégebruik vande auto inaanmerking genomen.Belanghebbende heeftde inspecteur zelfineenaanvullende aangifte over 2005 gemeld dathetgebruik vande auto voor privédoeleindenin2005 meer heeftbedragendande limietvan500 kilometer,ende inspecteur aanhetbeginvanhetjaar 2007 om dezelfde redenverzochtde verklaring voor 2007 inte trekken.De echtgenote van belanghebbende was gedurende 2005 en2006 zeer ernstig ziek enis in2006 overleden.De inspecteur heefteennaheffingsaanslag LB metvergrijpboete opgelegd.Ingeschilis ofde boete terechtis opgelegd.De rechtbank heefthetberoep ongegrond verklaard. Volgens hethofis uitde verklaringenvanbelanghebbende,toelichtingenengetoonde berouwredelijkerwijs afte leidendatde aanzegging vande op te leggenboete bijbelanghebbende de gedragsnorm metbetrekking tothetgebruik vande auto voor privékilometers alduchtig heeftingescherpt.Datbelanghebbende de feitelijke gang vanzakeninhoge mate betreurtneemtechter niet weg datde boete als zodanig terechtis opgelegd.De feitenenomstandighedenafwegende komthethofechter,geletook op de ernst vande gedraging inhetlichtvande persoonlijke situatie vande belanghebbende enhetfeitdathetde eerste keer is dathijeen dergelijke gedraging heeftbegaan,tothetoordeeldatnieteenboete van€ 2.635 maar eenvan€ 400 passend engebodenis. (Hoger beroep gegrond.)
Commentaar
Inberoepsprocedures komentegenvergrijpboetenaangevoerde klachtener veelalop neer datgeensprake is vanschuld ofopzet.Die
klachtenzijner dus op gerichtom hetbelopenvande vergrijpboete tenprincipale te vermijden,maar zeldenwordenstrafverminderende omstandighedenaangevoerd voor hetgevaleenvergrijpboete onvermijdelijk lijkt.Datis eengemiste kans omdateengoed doortimmerd strafmaatverweer kanleidentoteenaanzienlijke vermindering vaneenopgelegde boete.Wanneer eenboeteling strafverminderende omstandighedenaanvoert,dienteenbelastingrechter deze mee te wegenbijzijnuiteindelijke oordeelofhijeen boete `passend engeboden’ acht.Nietalleende ernstvanhetbeboetbare feitende omstandighedenwaaronder hetfeitzijnbegaan, maar ook de persoonlijke enfinanciële omstandighedenvande boeteling wordendoor eenbelastingrechter inbeschouwing genomen. Inhetonderhavige gevaltoontHofDenHaag zichgevoelig voor hetdoor belanghebbende getoonde berouwenhetfeitdatde vrouwvan belanghebbende na eenlang ziektebed is overleden.Ditleidtertoe dathetHofde boete van€ 2.635 verminderttoteenbedrag van
€ 400.
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-1445 Datum:11-4-2016 15:35:41
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie