nl-NLen-GB

Schending hoorplicht in KB-Luxzaak resulteert in terugwijzing

Datum: 10-12-2010
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2011/635 Schending hoorplichtin KB-Luxzaak resulteertin terugwijzing
HofDenBosch10december2010,nr.04/01599
Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen
1990 -2000Brondocument afstand, bezwaarfase
Awb-art. 7:2 Awb-art. 7:3 Awb-art. 7:15
Auteur LJN
ECLI
mr. I.R.J. Thijssen BP7301
ECLI:NL:GHSHE:2010:BP7301
Samenvatting
Aanbelanghebbende zijnop 30 juni 2003 inhetkader vanhetzogenoemde Rekeningenprojectaanslageninkomstenbelasting en
vermogensbelasting opgelegd over de jaren1990 t/m 2000.Metde gemachtigde vanbelanghebbende is inde bezwaarfase gecorrespondeerd.De inhoud vande brievenvande gemachtigde kwam erop neer datbelanghebbende eeninhoudelijke reactie op de bezwarenvanbelanghebbende eiste vande inspecteur endatna eenreactie op datschrijvenzouwordenbeslistofbelanghebbende zouafzienvanhethoren.Nadrukkelijk steltbelanghebbende dathijgeenafstand vanzijnrechtom te wordengehoord heeftgedaan. Belanghebbende is uiteindelijk nietgehoord.Hethofverwijstnaar HR15 mei 2009,nr.08/00437,NTFR2009/1114 enconstateertdat er incasuverschilvanmening tussenpartijenbestaatover de feiten,bovendienzijner boeteninhetgeding.Nubelanghebbende niet uitdrukkelijk heeftafgezienvanzijnrechtom te wordengehoord,heeftde inspecteur nietvoldaanaande op hem rustende verplichting als bedoeld inart.7:2 en7:3 Awb.
Hethofwijstde zaak terug naar de inspecteur.
Commentaar
Nadathethofde relevante overwegingenuiteentweetalarresten(HR15 mei 2009,NTFR2009/1114 enHR18 april2003,NTFR
2003/761) heeftaangehaald betreffende hethorenvaneenbelanghebbende inde bezwaarfase,komthetHoftotde conclusie datde inspecteur nietheeftvoldaanaande op hem rustende verplichting om belanghebbende te horenenwordtde zaak teruggewezennaar de inspecteur om – nadateenhoorgesprek heeftplaatsgevonden– alsnog uitspraak op bezwaar te doen.Weinig nieuws onder de zon. Ofdathoorgesprek – afgezienvaneennog verdere overschrijding vande redelijke termijn– nog ergens toe leidt,waag ik echter te betwijfelen.
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis advocaat-belastingkundige bijJaeger Advocaten-belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2011-635 Datum:14-4-2016 14:39:42
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie