nl-NLen-GB

UBS-rekeninghouder: geen verlengde navorderingstermijn voor box 1-correcties, inkeerregeling niet van toepassing

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018/2067
Datum: 13-09-2018
Auteur(s): V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

Bekijk PDF

Nederla n ds T ijd sch rift v o or F is ca al R ech t 2 018/2 067
UBS-r e k en in gh ou der: g een v erle n gde n avord erin gste rm ijn v oor b ox 1 -c o rre ctie s,
in k eerre gelin g n ie t v an t o epassin g; R ech tb an k D en H aag, n r. A W B - 1 7 _ 6 347
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2004-2 014
Bro ndo cum en te n
Rech tb an k D en H aag 2 2 m ei 2 018, n rs. 1 7/6 347 e .v .
Wetsa rtik ele n
AW R - a rt. 1 6
AW R - a rt. 6 7n
Aute ur
Mr. V .S .
Huy gen v an D yck -Ja gersm a
[1 ]
Public atie datu m N TFR
13-9 -2 018
Afle v erin gsn um mer
37
Rubrie k
Form eel b ela stin gre ch t
ECLI
ECLI:N L:R BD HA:2 018:5 920
Sam en va ttin g
O p 2 3 ju li 2 015 h eeft d e B ela stin gd ie n st in fo rm atie o ver N ed erla n dse U BS-re k en in gh ouders b ij d e Z w it s e rs e a u to rit e it e n o pgev ra agd
(h et g ro ep sv erz o ek ). B ij b rie f v an 1 6 s e p te m ber 2 015 h eeft d e U BS h aar r e k en in gh ouders o ver h et g ro ep sv erz o ek g eïn fo rm eerd .
V an af s e p te m ber 2 015 h eeft d e B ela stin gd ie n st d iv ers e g egev en s v an d e Z w it s e rs e a u to rit e it e n o ntv an gen o ver N ed erla n dse U BS-
re k en in gh ouders . O p 2 7 s e p te m ber 2 015 is v oor h et e ers t in d iv ers e N ed erla n dse m ed ia o ver h et g ro ep sv erz o ek b eric h t. B ij b rie f v an
1 o kto ber 2 015, d oor d e in sp ecte u r o ntv an gen o p 6 o kto ber 2 015, h eeft b ela n gh eb ben de e en in keerv erz o ek in ged ie n d te r z ak e v an
zij n U BS-re k en in g e n e en D uit s e r e k en in g. D e in sp ecte u r le gt v erv olg en s n av ord erin gsa an sla gen m et v erg rij p boete s o p. I n g esc h il is
of d e v erle n gd e n av ord erin gste rm ij n o p d e b ox 1 -c o rre ctie s v an to ep assin g is e n o f d e in keerre gelin g v an to ep assin g is . D e r e ch tb an k
oord eelt d at d e v erle n gd e n av ord erin gste rm ij n n ie t v an to ep assin g is o p d e b ox 1 -c o rre ctie s, o m dat d e in sp ecte u r n ie t a an nem elij k
heeft g em aak t d at d e v erz w egen in kom ste n o p h et g eb ie d v an d e w onin gin ric h tin g in h et b uit e n la n d z ij n o pgek om en . D e r e ch tb an k
verm in derd e d aaro m e en a an ta l n av ord erin gsa an sla gen . V oorts o ord eelt d e r e ch tb an k d at d e in keerre gelin g n ie t v an to ep assin g is .
B ela n gh eb ben de h ad o p 1 o kto ber 2 015, g ele t o p d e a an dach t in d e N ed erla n dse m ed ia d ie a an h et g ro ep sv erz o ek w as b este ed ,
obje ctie f g ezie n r e d elij k erw ij s m oete n v erm oed en d at d e in sp ecte u r d oor h et g ro ep sv erz o ek v an z ij n U BS-re k en in g o p d e h oogte z o u
kom en e n d at d e in sp ecte u r o ok v an d e D uit s e r e k en in g o p d e h oogte z o u k om en , a an gezie n b ela n gh eb ben de d e g eld en v an z ij n
D uit s e r e k en in g n aar z ij n U BS-re k en in g h ad o verg eb oek t.
(B ero ep en g egro nd.)
Com men ta ar
R ech tb an k D en H aag h eeft a ch te re en volg en s d rie u it s p ra k en g ed aan m et b etr e k kin g to t ( a l d an n ie t v erm een de) U BS-
re k en in gh ouders , d ie n og in z ak en v an v ele lo tg en ote n b ij d ie b an k e n ( to t d usv erre ) b ij C re d it S uis se , J u liu s B aer e n B N P P arib as
van b ela n g z u lle n z ij n . D e a n dere u it s p ra k en z ij n o pgen om en in r e sp ectie v elij k
NTFR 2 018/2 068
en
NTFR 2 018/2 069
, m et
co m men ta ar v an o nderg ete k en de.
E ven als in d e u it s p ra ak v an 1 5 m ei 2 018, n r. 1 7/4 338,
NTFR 2 018/2 068
w ord t g eo ord eeld d at ie d ere U BS-re k en in gh ouder n a
public it e it o ver h et g ro ep sv erz o ek a an Z w it s e rla n d te la at w as o m in te k ere n . I n o nderh av ig e u it s p ra ak v an 2 2 m ei 2 018 o ntb re ek t
ken nelij k e en ( tw eed e) v erz o ek a an Z w it s e rla n d o m v ast te s te lle n d at d eze b etr e ffe n de b ela stin gp lic h tig e d oor d e U BS o ver h et
gro ep sv erz o ek is g eïn fo rm eerd – h et k om t a lt h an s n ie t a an d e o rd e. W el is g este ld d at b ela stin gp lic h tig e n ie t d oor h et g ro ep sv erz o ek
is g eïd en tif ic eerd . M aar d at k an a an h et o ord eel v an R ech tb an k D en H aag o ok h ie r ‘ n ie t a fd oen ’. T en o nre ch te , z ie v erd er m ij n
co m men ta ar b ij v oorm eld e u it s p ra ak v an 1 5 m ei 2 018.
A ndere k w estie s d ie in d eze u it s p ra ak a an d e o rd e k om en , z ij n e n erz ij d s d e a l d an n ie t v erle n gd e n av ord erb aarh eid v an in h et
buit e n la n d g esta ld e in kom ste n e n a n derz ij d s d e v ra ag in h oev erre a n dere in kom ste n e n v erm ogen s d oor e en te la te m eld in g te n
aan zie n v an U BS w ord en m eegezo gen .
W at b etr e ft d e to ep assin g v an d e v erle n gd e n av ord erin gste rm ij n o p in h et b uit e n la n d g esta ld e in kom ste n is d e r e ch tb an k s n el k la ar.
D e H oge R aad h eeft in z ij n a rre st v an 1 6 m aart 2 018, n r. 1 6/0 6097,
NTFR 2 018/6 64
( m et n am e in r .o . 3 .4 ) h ie ro ver d e k noop
doorg eh ak t: e en m aal in N ed erla n d v erd ie n de in kom ste n w ord en d oor h et n ad erh an d b uit e n h et z ic h t v an d e f is c u s in h et b uit e n la n d

sto rte n d aarv an n ie t a ls n og v an b uit e n la n dse o ors p ro ng. H oev eel tij d e r z it tu sse n d e v erd ie n ste e n h et a fs to rte n , is d aarb ij n ie t v an
bela n g.
H et is o verig en s a an d e in sp ecte u r o m a an te to nen d at d e in kom ste n in h et b uit e n la n d z ij n v erd ie n d in p la ats v an a an d e
bela stin gp lic h tig e o m d e o nju is th eid v an d ie s te llin g a an te to nen . O p h et a sp ect ‘ o pkom en in h et b uit e n la n d’ e n d aard oor d e
bev oegd heid e x a rt. 1 6, lid 4 , A W R o m la n ger n a te v ord ere n , is o m kerin g v an d e b ew ij s la st n ie t v an to ep assin g. V oor d ie v ra ag
blij v en te a lle n tij d e d e n orm ale r e gels v an b ew ij s la stv erd elin g g eld en , m et a n dere w oord en : d ie b ew ij s la st b lij f t o p d e in sp ecte u r
ru ste n . D aarb ij is d e ‘ e n kele s te llin g’ d at in kom ste n in h et b uit e n la n d z o uden k unnen z ij n o pgek om en n ie t v old oen de. W el z al d e
aard v an d e in kom ste n bro n e en r o l s p ele n v oor d e v ra ag h oe s n el a an nem elij k is g em aak t d at in kom ste n in h et b uit e n la n d z u lle n z ij n
opgek om en .
T ot s lo t s p eeld e in d eze u it s p ra ak d e v ra ag n aar d e tij d ig h eid v an d e m eld in g te n a an zie n v an a n der v erm ogen e n – b in nen d e
bin nen la n dse n av ord erin gste rm ij n v erd ie n de – g esto rte in kom ste n . N aast d e U BS-re k en in g b esto nd e r n am elij k o ok é én b ij d e
D eu ts c h e B an k, v an 2 004 to t 2 007, w aarn a h et v erm ogen is o verg eb ra ch t n aar d e a an slu it e n de r e k en in g b ij d e U BS. V erd er h eeft in
2012 e en s to rtin g v an in kom ste n o p d e U BS-re k en in g p la ats g ev onden . T egen h et o ord eel d at d e m eld in g o ok o p d ie p unte n te la at is ,
valt w ein ig in te b re n gen . U it d e b an kstu kken v an U BS z al d ir e ct v olg en d at e r e en v oora fg aan de r e k en in g m oet z ij n g ew eest e n d at
de s to rtin g in 2 012 h eeft p la ats g ev onden . I n v eel g ev alle n w ord en a n dere r e k en in gen e ch te r w el a ls n og a ls tij d ig g em eld a an gem erk t,
w an neer d eze n aast e en U BS-re k en in g h eb ben g elo pen e n e r g een d ir e cte v erw ij z in gen n aar d e a n dere r e k en in g k unnen w ord en
gev onden .
[1 ]
Van essa H uygen v an D yck -J a gers m a is v erb onden a an J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2018-2 067
Datu m : 4 -1 0-2 018 1 2:3 8:0 7
Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.
«

Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie