nl-NLen-GB

Vergaande onzorgvuldigheid bij inspecteur leidt tot integrale proceskostenvergoeding

Datum: 22-02-2011
Auteur(s): I.R.J. Thijssen

Bekijk PDF

NTFR2011/1209 Vergaande onzorgvuldigheid bijinspecteur leidttotintegrale proceskostenvergoeding
RechtbankArnhem22februari2011,nr.10/00864
Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen
Auteur LJN
ECLI
2010Brondocument Awb-art. 8:75
Awb-art. 7:15 BPB-art. 2 Awb-art. 3:2
mr. I.R.J. Thijssen BP5594
ECLI:NL:RBARN:2011:BP5594
Samenvatting
Belanghebbende heeftinoktober 2009 geprobeerd om aangifte BPM te doenter zake vande registratie vaneenpersonenauto.Deze
aangifte is door de Belastingdienstgeweigerd omdatde aangifte zouberustenop eenonacceptabeltaxatierapport.Belanghebbende wildaarna eenhertaxatie latenuitvoerenenmaakthiervoor eenafspraak bijhetdoor de douane ingeschakelde taxatiebedrijf.Kort daarna wordtde afspraak door de douaneambtenaar geannuleerd.Inde beroepsfase hebbenpartijenalsnog overeenstemming bereikt over de toe te passenwaarden.Ingeschilis ofbelanghebbende rechtheeftop eenintegrale proceskostenvergoeding.
Rechtbank Arnhem oordeeltdatde inspecteur bijde registratie vande auto invergaande mate onzorgvuldig heeftgehandeld endatdit grond oplevertom eenbijzondere omstandigheid als bedoeld inart.2,lid 3,BPB aanwezig te achten.Daarbijwijstde rechtbank erop datinhetwettelijke systeem geenruimte bestaatom (reeds voordatde belasting op aangifte is voldaan) eenkentekenvoor de auto te weigeren.De rechtbank kentzoweleenvergoeding voor rechtsbijstand als deskundigentoe.Datvermenging vande functies van gemachtigde endeskundige heeftplaatsgevonden,is nietaannemelijk geworden.De omstandigheid datde ondernemingenwaarvoor beidenwerkenkantoor houdenop hetzelfde adres,is daarvoor volgens de rechtbank nietvoldoende.
(Beroep gegrond.)
Commentaar
Infiscale procedures wordteen(proces)kostenvergoeding voor hetinschakelenvanprofessionele rechtsbijstand veelalgebaseerd op
hetforfaitaire puntenstelselzoals vermeld inhetBesluitproceskostenbestuursrecht(Bpb).Vanbelang is datde regeling vanhetBpb nietbedoeld is als eenvolledige (kosten)vergoeding,maar als eentegemoetkoming inde kostenvande (beroeps)procedure (nota van toelichting,Stb.1993,762,p.4).De aande hand vanhetBpb vastte stellenvergoeding is inde meeste gevallenzodanig veellager dan de werkelijk door eenbelanghebbende te makenproceskosten.Inde fiscale praktijk wordthetBpb danook welschertsend het ‘fooienbesluit’ genoemd,maar datdoetniets afaande geldigheid vanhetBpb enhetgevolg datzelfs eenbelanghebbende meteen zeer kansrijke zaak uitkostenoverwegingenkanbesluitenom afte zienvanhetinstellenvanbezwaar ofberoep.
Inhetart.2,lid 3,Bpb is echter de bevoegdheid opgenomenom afte wijkenvaneenforfaitaire kostenvaststelling inhetgevalsprake is van‘bijzondere omstandigheden’.Ingevalvan‘bijzondere omstandigheden’ kanoverigens nietalleeneenhogere (danforfaitaire) vergoeding wordenvastgesteld,maar ook eenlagere vergoeding (zie onlangs nog HR8 april2011,nr.10/00652,NTFR2011/792). Door belanghebbendenwordtinfiscale procedures veelvuldig eenberoep gedaanop deze afwijkingsbevoegdheid enwordtverzocht om vergoeding vande (hogere) integrale proceskosten.De belastingrechter is terughoudend methethonorerenvandergelijke verzoekenenkentslechts eenintegrale kostenvergoeding toe in– kortgezegd – de gevallenwaarinde inspecteur zeer onzorgvuldig heeftgehandeld.Daarvanis volgens Rechtbank Breda inhetonderhavige gevalsprake enkentvervolgens – onder verwijzing naar HR4 februari 2011,nr.09/02123,NTFR2011/629 – aanbelanghebbende eenintegrale proceskostenvergoeding toe.Datlijktmij– gezien de door belanghebbende geschetste gang vanzaken– terecht.
[1]Mr.I.R.J.Thijssenis advocaat-belastingkundige bijJaeger Advocaten-belastingkundigen.
Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2011-1209 Datum:11-4-2016 16:11:39
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.Weteringschans 237
1017 XH Amsterdam

T 020 - 676 04 81
F 020 - 676 04 82
E info@jaeger.nl

neem contact op

Jaeger maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie