Rechter is bij vaststellen proceskostenvergoeding niet gebonden aan beleidsregels van bestuursorgaan

 NTFR2013/2074 Rechter is bijvaststellen proceskostenvergoeding nietgebonden aan beleidsregels van bestuursorgaan Hoge Raad18oktober2013,nr.13/01234 Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur BNB ECLI 2010Brondocument Awb-art. 8:75 Awb-art. 7:15 mr. M.H.W.N. Lammers 2013/264 ECLI:NL:HR:2013:915 Samenvatting Hetbezwaar vanbelanghebbende inzake eenWOZ-beschikking is gegrond verklaard.De ambtenaar heeftgeen proceskostenvergoeding toegekend omdattentijde vanhetdoenvande uitspraak op bezwaar belanghebbende geenkostenhad gemaakt.HofArnhem-Leeuwarden(29 januari 2013,nr.11/00269,NTFR2013/340) heeftechter geoordeeld dateen‘no cure,no pay’-afspraak die inhoudtdatbelanghebbende pas hoeftte betalennadatde ambtenaar de proceskostenheeftvergoed,nietinde weg staat aaneenproceskostenvergoeding.Hethofheeftvoor de bezwaarfase vervolgens eenwegingsfactor 1 berekend voor hetgewichtvande zaak.Hethofheeftdaarbijgeenbetekenis toegekend aande door de ambtenaar vastgestelde ‘Beleidsregeltoepassing van wegingsfactorenbijvergoeding inde bezwaarfase’,volgens welke regeleenwegingsfactor van0,25 gehanteerd zoumoetenworden. De Hoge Raad onderschrijftde oordelenvanhethof.Eenrechter dientzelfstandig te bepaleninwelke gewichtscategorie eenzaak valt. Hijis daarbijnietgebondenaanbeleidsregels die hetbestuursorgaanter zake heeftvastgesteld. Feiten 3.1.Incassatie kanvanhetvolgende wordenuitgegaan. 3.1.1.Belanghebbende heeftinhaar bezwaarschrifttegende hiervoor onder 1 bedoelde beschikking enaanslag verzochtom een vergoeding vankostenvandoor eenderde beroepsmatig verleende rechtsbijstand inverband metde behandeling vanhetbezwaar. 3.1.2.De heffingsambtenaar heefthetverzoek afgewezenomdattentijde vanhetdoenvande uitspraak door belanghebbende geen kostenwarengemaakt. Geschil Ingeschilis ofde heffingsambtenaar terechtgeenproceskostenvergoeding voor de bezwaarfase heefttoegekend. Rechtsoverwegingen 3.2.1.HetHofheefteenvergoeding toegekend voor de hiervoor inonderdeel3.1.1 bedoelde kostenvanrechtsbijstand.Hetheeft daartoe geoordeeld datbelanghebbende aannemelijk heeftgemaaktdatzijmetde gemachtigde een‘no cure,no pay’-afspraak heeft gemaaktdie,watbetreftde bezwaarfase,inhoudtdatbelanghebbende de vergoeding voor de werkzaamhedenvande gemachtigde pas verschuldigd is nadatde heffingsambtenaar eenvergoeding heeftbetaald.Voorts heefthetHofgeoordeeld dateendergelijke afspraak nietaantoekenning vaneenvergoeding vankostenvanberoepsmatig verleende rechtsbijstand inde weg staat. 3.2.2.De hiertegengerichte middelenfalen.Ditbehoeft,gezienartikel81,lid 1,vande Wetop de rechterlijke organisatie,geennadere motivering,nude middeleninzoverre nietnopentotbeantwoording vanrechtsvrageninhetbelang vande rechtseenheid ofde rechtsontwikkeling. 3.3.1.HetHofheeftde vergoeding voor kostenvanrechtsbijstand inde bezwaarfase berekend metinachtneming vaneenwegingsfactor 1 (= gemiddeld) voor hetgewichtvande zaak.Hetheeftdaarbijgeenbetekenis toegekend aande door de heffingsambtenaar bijbesluit van27 mei 2010 vastgestelde ‘Beleidsregeltoepassing vanwegingsfactorenbijvergoeding inde bezwaarfase 2010’ (hierna:de Beleidsregel).Inde Beleidsregelis de te hanterenwegingsfactor voor hetgewichtvande zaak gesplitstindeelwegingsfactoren;een vandie factorenis afhankelijk gesteld van(hetingeschilzijnde deelvan) hetbedrag vande aanslag.Volgens de Beleidsregelzoude factor voor hetgewichtvande zaak inditgeval0,25 (= zeer licht) bedragen.Naar hetoordeelvanhetHofdientde Beleidsregelechter bijhetbepalenvanhetgewichtvande zaak buitentoepassing te wordengelaten. 3.3.2.Hetvierde middelbetoogtdathetHofde Beleidsregeltenonrechte buitentoepassing heeftgelaten. 3.3.3.Zoals inhetarrestvande Hoge Raad van23 september 2011,nr.10/04238,ECLI:NL:HR:2011:BT2293,BNB 2011/265 (red.: NTFR2011/2248),is beslist,dientde beoordelende instantie zelfstandig – op grond vaneeneigenwaardering – te beoordeleninwelke gewichtscategorie eenzaak valt.Indiende gewichtscategorie vaneenzaak inhetkader vaneenvergoeding voor kostenvan rechtsbijstand inde bezwaarfase ter discussie staatbijeenrechter die over de feitenoordeelt,dientdie rechter danook zelfstandig te bepaleninwelke gewichtscategorie de zaak valt,mettoepassing vande regels die op grond vanartikel7:15,lid 4,Awb zijngesteld in hetBesluitproceskostenbestuursrechtende bijditbesluitbehorende Bijlage.De rechter is daarbijnietgebondenaanhetoordeelvan hetbestuursorgaanenkande juistheid vanhetoordeelvanhetbestuursorgaanmetbetrekking totdeze factor volledig toetsen.Hijis daarbijderhalve nietgebondenaanbeleidsregels die hetbestuursorgaanter zake heeftvastgesteld,voor zover die leidentoteenlagere vergoeding dannaar heteigenoordeelvande rechter op zijnplaats is. 3.3.4.HetHofheeftderhalve terechtde Beleidsregelbuitentoepassing gelaten.Ook hetvierde middelfaaltdaarom. (Volgtongegrondverklaring.) Commentaar Op grond vanart.7:15,lid 2,Awb wordende kostendie belanghebbende inverband metde behandeling vanhetbezwaar heeftmoeten maken,door hetbestuursorgaanvergoed indienbelanghebbende hier om verzoektenhetbestredenbesluitwordtherroepenwegens eenaanhetbestuursorgaante wijtenonrechtmatigheid.Ook inde beroepsfase is ditartikellid vantoepassing op grond vanart.8:75,lid 1,Awb.De bestuursrechter is bevoegd eenpartijte veroordeleninde kostendie eenandere partijinverband metbehandeling vanhet beroep bijde bestuursrechter envanhetbezwaar redelijkerwijs heeftmoetenmaken. Inhetonderhavige gevalheeftbelanghebbende metzijngemachtigde een‘no cure,no pay’-afspraak gemaaktdie inhoudtdat belanghebbende de vergoeding voor de werkzaamhedenvande gemachtigde pas verschuldigd is nadatde heffingsambtenaar een vergoeding heeftbetaald.De heffingsambtenaar wijstinde bezwaarfase hetverzoek om kostenvergoeding af,belanghebbende heeft immers op datmomentnog geenkostengemaakt. De Hoge Raad heeftreeds meerdere keren(zie onder meer HR7 oktober 2011,nr.10/05199,NTFR2011/2247 enHR16 november 2012,nr.11/02517,NTFR2012/2756,beide metcommentaar vanThijssen) geoordeeld dataantoekenning vaneenvergoeding van kostenvanberoepsmatig verleende rechtsbijstand nietinde weg staatdatdie bijstand is verleend op basis van‘no cure,no pay’.Wat de heffingsambtenaar inhetonderhavige gevalheeftgedrevenom tochtotenmetde Hoge Raad door te procederen,volgtuithet beroepschriftincassatie.Volgens de heffingsambtenaar is geensprake vaneen‘no cure,no pay’-afspraak maar vaneensituatie waarinvolledig gratis wordtgeprocedeerd. Uitart.25 Gedragsregels voor advocatenvolgtdatvan‘no cure,no pay’ sprake is indienslechts bijeenbepaald gevolg salaris in rekening wordtgebracht.Ditis nujuistexactde afspraak die inhetonderhavige gevalis gemaakt.Bij‘winst’ is belanghebbende een bedrag aankostenverschuldigd,ditbedrag behoeftechter pas te wordenbetaald op hetmomentdatde gemeente hetbedrag vande toegekende proceskostenvergoeding aanbelanghebbende heeftbetaald.De heffingsambtenaar vangtdanook bot.De Hoge Raad doetditonderdeel,nieterg verrassend,afmeteenberoep op art.81,lid 1,WetRO. Ook de stelling vande heffingsambtenaar dathethofde ‘Beleidsregeltoepassing vanwegingsfactorenbijvergoeding inde bezwaarfase 2010’ tenonrechte buitenbeschouwing heeftgelatenbijde berekening vande hoogte vande vergoeding,kanvolgens de Hoge Raad niettotcassatie leiden.De Hoge Raad verwijsthierbijnaar zijnarrestvan23 september 2011 (nr.10/04238,NTFR 2011/2248,metcommentaar vanVanAmersfoort) waarinhijheeftgeoordeeld datde rechter – op grond vaneigenwaardering – dient te beoordeleninwelke gewichtscategorie eenzaak valt.De rechter is hierbijnietgebondenaande beleidsregels die het bestuursorgaanheeftvastgesteld voor zover die leidentoteenlagere vergoeding dannaar heteigenoordeelvande rechter op zijn plaats is. [1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen. Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-2074 Datum:28-4-2016 11:54:24 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.
Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur