Rechtsbijstand door persoon die tot huishouden behoort, is niet op zakelijke basis verleend

 NTFR2014/1666 Rechtsbijstand door persoon die tot huishouden behoort,is nietop zakelijke basis verleend Hoge Raad06juni2014,nr.13/04138 Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur BNB ECLI 2012Brondocument Awb-art. 8:75 Awb-art. 7:15 mr. M.H.W.N. Lammers 2014/163 ECLI:NL:HR:2014:1313 Samenvatting Belanghebbende is minderjarig.Ineenbelastingprocedure is zijbijgestaandoor de partner vanhaar moeder.Zowelde moeder als de gemachtigde heefthetouderlijk gezag over belanghebbende.De rechtbank heeftaanbelanghebbende geenproceskostenvergoeding toegekend,omdatsprake is vaneenfamilierelatie eneengezamenlijke huishouding door belanghebbende,de moeder ende gemachtigde.Indatgevalmag wordenaangenomendatde rechtsbijstand nietop zakelijke basis is verleend,aldus de rechtbank.De Hoge Raad sluitzichdaarbijaan.De door de gemachtigde verleende rechtsbijstand ging de gebruikelijke hulp tussenouders enkind niette buiten.Daarom kannietwordenaangenomendatdeze rechtsbijstand op zakelijke basis is verleend. Feiten 2.1.Belanghebbende is minderjarig.Haar moeder (hierna:de moeder) is haar wettelijke vertegenwoordiger.De partner vande moeder, die belanghebbende als kind heefterkend,treedtinde onderhavige procedure op als gemachtigde vanbelanghebbende (hierna:de gemachtigde).Zowelde moeder als de gemachtigde heefthetouderlijk gezag over belanghebbende. Geschil 2.2.De Rechtbank heeftgeentermenaanwezig geachtom de heffingsambtenaar te veroordeleninde proceskosten.Hiertoe heeftde Rechtbank overwogen 1°datsprake is vaneenfamilierelatie enhetgezamenlijk voerenvaneenhuishouding door belanghebbende,de moeder ende gemachtigde, 2°datindeze omstandighedeninbeginselmoetwordenaangenomendatde rechtsbijstand nietop zakelijke basis is verleend en 3°datzijindeze zaak geenredenheeftom toteenander oordeelte komen. Rechtsoverwegingen 2.3.HetHofheeftzichbijde overwegingenvande Rechtbank aangesloten.Inditoordeelligtkennelijk beslotendatde door de gemachtigde verleende rechtsbijstand de gebruikelijke hulp tussenouders enkinderenniette buitenging endatom die redennietkan wordenaangenomendatdeze rechtsbijstand op zakelijke basis is verleend.Aldus opgevatgeeftditoordeelgeenblijk vaneenonjuiste rechtsopvatting (zie HR19 oktober 2012,nr.11/04773,ECLI:NL:HR:2012:BY0531,BNB 2012/317 (red.:NTFR2012/2528);vgl.ook HR16 september 1981,nr.20684,BNB 1981/296).Hetoordeelis ook nietonbegrijpelijk enbehoefde geennadere motivering.Het derde middel,datzichhiertegenricht,is derhalve ongegrond. 2.4.De overige middelenkunnenniettotcassatie leiden.Ditbehoeft,gezienartikel81,lid 1,vande Wetop de rechterlijke organisatie, geennadere motivering nudie middelennietnopentotbeantwoording vanrechtsvrageninhetbelang vande rechtseenheid ofde rechtsontwikkeling. (Volgtongegrondverklaring.) Commentaar De belastingplichtige procedeertindeze zaak over leges.Indeze procedure wordtzijbijgestaandoor de partner vanhaar moeder.Met deze partner enhaar moeder vormtde belastingplichtige eenhuishouding.Inhetarrestvan19 oktober 2012 (NTFR2012/2528) heeft de Hoge Raad richtlijnengegevenhoe inzo’nsituatie moetwordenomgegaanmethetvergoedenvande gemaakte proceskosten.De Hoge Raad oordeelde dateenvergoeding bijeenfamilierelatie achterwege blijftindiende betrokkenbijstandverlener tothethuishouden vande belastingplichtige behoort.Inlijnmetditarrestoordeeltde Hoge Raad danook datindeze procedure niettoegekomenkan wordenaanhetvergoedenvande proceskostennusprake is vaneengezamenlijke huishouding. [1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen. Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-1666 Datum:25-4-2016 13:04:37 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.
Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur