Rechtsbijstand is niet beroepsmatig verleend

Samenvatting

Belanghebbende maakt voor zijn bezwaar tegen een WOZ-beschikking gebruik van diensten van een gemachtigde die zich vooralbezighoudt met adviezen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De rechtbank heeft de waarde van de woningverminderd, maar heeft geen proceskostenvergoeding toegekend. Daartegen heeft belanghebbende hoger beroep ingesteld. In geschilis of de gemachtigde beroepsmatig rechtsbijstand verleent in de zin van art. 1 Besluit proceskosten bestuursrecht. Het hof toetst aan hetcriterium of het verlenen van rechtsbijstand voor de gemachtigde een vast onderdeel vormt van een duurzame, op het vergaren vaninkomsten gerichte taakuitoefening. Het hof is van oordeel dat de gemachtigde slechts incidenteel rechtsbijstandswerkzaamhedenverricht. Het hof weegt daarin mee dat de gemachtigde in vier tot vijf zaken op jaarbasis betaalde werkzaamheden verricht, de facturenvoor die werkzaamheden niet rechtstreeks aan hem maar aan een bv van de vriendin van de gemachtigde worden betaald, de daaropvermelde bedragen niet geheel door hem worden ontvangen en dat de gemachtigde na het bereiken van de pensioengerechtigdeleeftijd nog wel betaald werk wil verrichten, maar daar vanwege zijn leeftijd een beperkte hoeveelheid tijd aan wil besteden.
(Hoger beroep ongegrond.)

Commentaar

In deze procedure is in geschil of de belastingplichtige aanspraak kan maken op vergoeding van de door hem gemaakte proceskosten.
Art. 8:75 Awb biedt daartoe de mogelijkheid. Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van de proceskosten is het van belang datde belastingplichtige geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld. Dit is slechts anders indien de noodzaak tot het instellen vanberoep uitsluitend voortvloeit uit de handelwijze van het bestuursorgaan. In dat geval kan de belastingrechter ook bij een ongegrondberoep aanleiding zien tot het toekennen van een proceskostenvergoeding.
De kosten die voor vergoeding in aanmerking kunnen komen, zijn uitgewerkt in artikel 1, aanhef en onder a, van het Besluitproceskosten bestuursrecht (BPB), waaronder de kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. De Hoge Raadheeft in HR 16 november 2012, nr. 11/02517, NTFR 2012/2756, handvatten gegeven voor de beoordeling of hiervan sprake is. Onderverwijzing naar rechtspraak van ABRvS, CRvB en CBB, alsmede de toelichting bij het BPB, oordeelde de Hoge Raad dat ‘voor eenberoepsmatig karakter voldoende is dat het verlenen van rechtsbijstand een vast onderdeel vormt van een duurzame, op het vergarenvan inkomsten gerichte taakuitoefening’. Op basis van dit toetsingskader beoordeelt het hof of de werkzaamheden van de gemachtigdevan de belastingplichtige kwalificeren als door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Het hof stelt vast dat de gemachtigdeslechts incidenteel werkzaamheden van rechtsbijstand verricht, zodat niet wordt voldaan aan de voorwaarden. Het verzoek omvergoeding van de kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand wordt door het hof afgewezen. Voor debelastingplichtige in deze zaak een zure appel omdat hij wel een factuur van de gemachtigde heeft ontvangen en die ook heeft voldaan.
De vergoeding van de proceskosten is op grond van het BPB al uiterst mager te noemen én met dit oordeel wordt het risico dat geenvergoeding wordt ontvangen, hoewel daarvoor wel wordt betaald, nog meer op de belastingplichtige gelegd. Om dit risico uit te sluitenen de marginale proceskostenvergoeding te kunnen claimen, moet een belastingplichtige voorafgaand aan het starten van dedienstverlening door een gemachtigde dus beoordelen of die gemachtigde voldoet aan de criteria van ‘door een derde beroepsmatigverleende rechtsbijstand’. Het lijkt mij dat dat risico niet bij een belastingplichtige hoort te liggen wanneer hij een gemachtigde inschakelten daarvoor ook een vergoeding betaalt. Temeer nu deze gemachtigde ervoor heeft gezorgd dat de WOZ-waarde van de woning van debelastingplichtige behoorlijk is verminderd.

[1] Mr. M.H.W.N. Lammers is advocaat bij Jaeger advocaten-belastingkundigen te Amsterdam.

Bron: http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-2883
Datum: 25-4-2016 13:17:14

Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur