Sanctie omkering en verzwaring van de bewijslast slechts beperkt tot de winst uit verkoop van hennepstekjes

 NTFR2012/1090 Sanctie omkering en verzwaring van de bewijslastslechts beperkttotde winstuitverkoop van hennepstekjes HofAmsterdam16februari2012,nr.10/00309 Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur LJN ECLI 2004Brondocument AWR-art. 52 AWR-art. 27e AWR-art. 25 Awb-art. 3:4 mr. M.H.W.N. Lammers BV9199 ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9199 Samenvatting Belanghebbende exploiteerteenonderneming inbinnentuinbenodigdhedenenhennepstekjes.Voor de handelinhennepstekjes is belanghebbende strafrechtelijk veroordeeld.Tijdens eenboekenonderzoek zijngebrekeninde administratie ontdekt,waaronder niet-verantwoorde opbrengstenuitillegale activiteitenenzwartuitbetaalde lonen.MetRechtbank Haarlem achthethofaannemelijk dat belanghebbende inkomstenheeftgenotenuitde handelinhennepstokken.Vaststaatdatbelanghebbende vande handelin hennepstekjes geenadministratie heeftbijgehouden.Belanghebbende heeftdaardoor zijnverplichting eendeugdelijke administratie te voerengeschonden.Omkering enverzwaring vande bewijslastis gerechtvaardigd.Tenaanzienvande winstcorrectie op de verkopen vanhennepstekjes oordeelthethofdatde inspecteur deze voldoende redelijk heeftberekend.De inverband metde verkoop van hennepstekjes gemaakte inkoopkostenkunnenniettenlaste vande winstwordengebrachtomdatdeze verband houdenmeteen misdrijf.Metbetrekking totde correctie verkoopopbrengsthuurrechtoordeelthethofdatde sanctie vanomkering enverzwaring vande bewijslastbeperktis totde vaststelling vande door belanghebbende metde verkoop vanhennepstekjes behaalde winstuit onderneming.De inspecteur moetaannemelijk makenofhethuurrechtmoetwordengeëtiketteerd tothetverplichte (buitenvennootschappelijke) ondernemingsvermogenvanbelanghebbende.Daarinis de inspecteur nietgeslaagd. (Hoger beroep gegrond.) Commentaar Indeze zaak speeltde vraag ofde omkering enverzwaring vande bewijslastterechtis toegepast.Deze toepassing kanzichindrie situaties voordoen,te weten:(i) hetnietdoenvande vereiste aangifte,(ii) hetnietvoldoenaande informatieverplichtingenen(iii) hetniet voldoenaande administratieplicht. Deze laatste situatie doetzichindeze zaak voor.De rechtbank enhethofhebbenvastgesteld datde belastingplichtige nietheeft voldaanaanzijnadministratieplicht.Hethofbeoordeeltvervolgens ofde schending vandeze administratieplichtalle correcties raakt,in die zindatde bewijslastvoor alle correcties op de belastingplichtige komtte rusten. Voor de situatie vanhetnietdoenvande vereiste aangifte heeftde Hoge Raad op 14 november 1990 (nr.26.727,FED 1991/114) geoordeeld datde omkering vande bewijslastgeldtvoor alle bestanddelendie inde aanslag zijnbegrepenals vaststaatdatde vereiste aangifte nietis gedaan.Over de twee overige verplichtingenheeftde Hoge Raad totop hedengeenoordeelgeveld. Voor hetnietvoldoenaande informatieverplichting is verdedigbaar dataande hand vande proportionaliteitstoets de omkering vande bewijslastalleenhetinkomensbestanddeelraaktwaarop de gevraagde informatie zag. Voor hetnietvoldoenaande administratieplichtis inde parlementaire geschiedenis eenbelangrijk aanknopingspuntte vindenvoor de stelling datde omkering vande bewijslastalleenhetbestanddeelvande aanslag raaktwaarop de administratie betrekking heeft.Inde wetsgeschiedenis (memorie vantoelichting bijwetsvoorstel21 287,V-N1989,p.2705) is vermeld: ‘Uitde bestaande jurisprudentie vloeittevens voortdatde inspecteur nietop grond vanhetenkele feitdatde belastingplichtige eenop hem rustende verplichting nietnakomt,de aanslag naar willekeur kanvaststellenende belastingplichtige zonder meer methetbewijs kanbelastendatdie aanslag onjuistis vastgesteld. Voorts bestaatde verwachting dat,ook na de invoering vanartikel54,conform de bestaande jurisprudentie,hetnietvoldoenaaneenop de belastingplichtige rustende verplichting tenaanzienvaneenonderdeelvande aanslag niettengevolge zalhebbendatomkering van de bewijslastplaatsvindttenaanzienvande gehele aanslag.Hetverwerpenvande administratie op eenonderdeelhoeftdanook niette betekenendatde gehele winstberekening onbetrouwbaar is.Omkering vande bewijslastkandanuitsluitend plaatsvindentenaanzien vanhetdesbetreffende onderdeel.’ Deze wetsgeschiedenis wordtdoor hethofook aangehaald als onderbouwing voor hetoordeeldatindeze zaak sprake is vanpartiële omkering vande bewijslast. Metingang van1 juli 2011 is de rechtsbescherming vanbelastingplichtigenverbeterd.Vanafdie datum kande omkering enverzwaring vande bewijslastpas wordentoegepastals sprake is vaneenonherroepelijk gewordeninformatiebeschikking.Ditbetekentdatde inspecteur die constateertdateenadministratie vaneenbelastingplichtige nietvoldoetaande eisenvanart.52 AWReersteen informatiebeschikking moetnemen.Indie beschikking moethijvastleggenwatvolgens hem aande administratie schort.Tegendeze beschikking kande belastingplichtige bezwaar maken.Indeze bezwaarprocedure kande belastingplichtige nietalleennaar voren brengendatzijnadministratie voldoetaande daaraante stelleneisen,maar kanhijsubsidiair ook naar vorenbrengendat,als alsprake zouzijnvaneenschending,deze schending de omkering vande bewijslastnietkanrechtvaardigen.Pas als die beschikking onherroepelijk is komenvastte staan,kande bewijslastwordenomgekeerd enverzwaard.Ook indeze situatie is hetverdedigbaar dat de omkering danalleenzietop hetbestanddeelwaarop de administratieplichtzag. [1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen. Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2012-1090 Datum:28-4-2016 13:35:12 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.
Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur