Schilder mocht vertrouwen op notaris: vergrijpboete wegens ‘een constructie’ met onroerende zaken vernietigd

NTFR 2 017/1 054 S ch ild er m och t v ertr o uw en o p n ota ris :
verg rijp boete w eg en s 'e en c o nstr u ctie ' m et o nro ere n de
za ken v ern ie tig d
Gere ch ts h of A rn hem -L eeuw ard en 1 4 m aart 2 017,
nr. 1 6/0 0123
Tegen d eze u it s p ra ak is c assatie a an gete ke nd ( 1 7/0 2028)


Bela stin gja ar/tijd va k
2009

Bro ndocu m en t
Tre fw oord en
beta lin g d oor
ve rz eke rin gsm aats chappij,
gro ve s chuld , in schake le n
nota ris , p ro cesko ste n
Wets artik e le n
AW R-a rt. 6 7f
Aw b-a rt. 8 :7 5
WBR V-a rt. 1 5.1 r
Aute ur
mr. M .H .W .N . L am mers

EC LI
EC LI: N L:G HAR L:2 017:2 099
Form ele r e la tie s
Eers te a anle g:
NTFR 2016/5 18
, ( G edeelt e lijk e ) v e rn ie tig in g e n
zelf a fg edaan
Datu m p ublic atie
24-3 -2 017
Sam en vattin g
Bela ng he bbend e, d ie e en s child ers b edrijf h e eft g eha d, h e eft in 2 007 o nro ere nd e z a ke n a an O nro ere nd G oed b v v e rk o cht e n g ele ve rd
vo or €  1 .2 00.0 00. D e n o ta ris h e eft n a m ens O nro ere nd G oed b v €  7 2.0 00 a an o ve rd ra chts b ela stin g v o ld aan. E r is d oor b ela ng he bbend e
en O nro ere nd G oed b v e en a kte ‘r e cht v a n w ederin ko op’ o pgem aakt a ls o ok e en a kte ‘a anvu lli n g r e cht v a n w ederin ko op’. B ij a kte v a n
31 m aart 2 009 ( 1 1.3 2 u ur) z ijn d e o nro ere nd e z a ke n d oor O nro ere nd G oed b v te ru g gele ve rd a an b ela ng he bbend e ( o p b asis v a n h e t
re cht v a n w ederin ko op) v o or €  1 .2 00.0 00. D aarb ij is d e v rijs te lli n g e x a rt. 1 5, li d 1 , o nd erd eel r , W et B RV in g ero epen. B ij a kte v a n
le ve rin g v a n 3 1 m aart 2 009 ( 1 1.4 2 u ur) is v a stg ele gd d at b ela ng he bbend e a ls e ig ena ar d e o nro ere nd e z a ke n v o or €  1 .2 00.0 00 h e eft
ve rk o cht a an ( d e m et O nro ere nd G oed b v g eli e erd e) B ouw bedrijf b v e n d at d eze v e nno ots cha p d e o nro ere nd e z a ke n v o or €  1 .5 00.0 00
he eft v e rk o cht a an J . D aarb ij is e en b ero ep g edaan o p d e v e rm in d erin g sre geli n g e x a rt. 1 3, li d 1 , W et B RV. O p v e rz o ek v a n d e n o ta ris
he eft d e in sp ecte ur te ru g gaaf v e rle end v a n €  7 2.0 00 o ve rd ra chts b ela stin g a an O nro ere nd G oed b v b etr e ffe nd e d e le ve rin g in 2 007.
Nadie n h e eft h ij d at e chte r g eco rrig eerd d oor o ple ggin g v a n e en n a he ffin g sa ansla g v a n €  7 2.0 00 m et e en v e rg rijp boete v a n €  3 6.0 00.
Aan b ela ng he bbend e is e en n a he ffin g sa ansla g v a n €  9 0.0 00 m et e en v e rg rijp boete v a n €  4 5.0 00 w egens g ro ve s chuld o pgele gd.
Volg ens d e in sp ecte ur h e eft b ela ng he bbend e z ic h b ij d e te ru g le ve rin g n a m eli jk te n o nre chte b ero epen o p d e v rijs te lli n g v a n a rt. 1 5, li d 1 ,
ond erd eel r , W et B RV. In h o ger b ero ep is n ie t in g eschil d at te re cht is n a gehe ve n. V olg ens b ela ng he bbend e m oet d e b oete e chte r
word en v e rn ie tig d o m dat e r g een s p ra ke is v a n g ro ve s chuld . H et h o f d eelt d ie v is ie . B ela ng he bbend e, e en le ek o p h e t g ebie d v a n d e
ove rd ra chts b ela stin g , m ocht v o lg ens h e t h o f n a m eli jk a fg aan o p h e t a dvie s v a n d e n o ta ris d ie b ij u its te k a ls d eskund ig e m oet w ord en
bescho uw d. D e b oete w ord t d erh a lv e v e rn ie tig d. B ela ng he bbend e k rijg t e chte r g een p ro ce sko ste nve rg oedin g to egeke nd o m dat d e
no ta ’s v a n d e a dvis e ur w ord en b eta ald d oor d e a ansp ra ke li jk he id sve rz e ke ra ar v a n d e n o ta ris . B ela ng he bbend e h e eft, m et a nd ere
woord en, g een k o ste n.
(H oger b ero ep g egro nd .)
Com men ta ar
Op g ro nd v a n a rt. 6 7f A W R k a n e en v e rg rijp boete w ord en o pgele gd in v e rb and m et te ko rtk o m in g en in d e n a ko m in g v a n d e
beta li n g sve rp li c htin g . D it fe it m oet g oed w ord en o nd ers che id en v a n h e t o pze tte li jk o nju is t d oen v a n e en a ang ifte b ij a ang ifte bela stin g en.
Hie rv o or k a n d e in sp ecte ur n a m eli jk g een v e rg rijp boete o ple ggen, m aar d ie k w estie k a n a lle en s tr a fr e chte li jk w ord en g esa nctio ne erd . In
deze z a ak h e eft d e b ela ng he bbend e g ebru ik g em aakt v a n d e d ie nste n v a n e en n o ta ris . T ot 1 ja nua ri 2 006 w as h e t v a ste ju ris p ru d entie
(H R 1 5 ju li 1 988, n r. 2 4.4 83, B NB 1 988/2 70) d at e en b ela stin g pli c htig e z ic h, b eho ud ens u itz o nd erin g en, n ie t k o n v e rs chuile n a chte r z ijn
advis e ur. D eed d e a dvis e ur e en o nju is te a ang ifte , d an w erd d it to egere ke nd a an d e b ela stin g pli c htig e d ie d aarv o or d e r e ke nin g k re eg
gepre se nte erd in d e v o rm v a n e en b oete . In H R 1 d ece m ber 2 006, n r. 4 0.3 69, N TF R 2 006/1 710 is h ie ro p te ru g geko m en. N a 1
dece m ber 2 006 is d e to ets v o or h e t o ple ggen v a n e en v e rg rijp boete k o m en te li g gen b ij d e ‘e ig en v e rw ijt b aarh e id ’ v a n d e
bela stin g pli c htig e. U itg ang sp unt d aarb ij is d at a ls e en b ela stin g pli c htig e z ic h la at b ijs ta an d oor e en a dvis e ur d ie h ij v o or v o ld oend e
deskund ig m ocht h o ud en e n a an w ie ns z o rg vu ld ig e ta akve rv u lli n g h ij n ie t b eho efd e te tw ijf e le n, e r g een a anle id in g is to t h e t s te lle n v a n
de a lg em ene e is d at d e b ela stin g pli c htig e z ic h te r v o ork o m in g v a n fo ute n o ok z e lf in d e in ho ud eli jk e a sp ecte n v e rd ie pt. D aarb ij is o ok
re le va nt d at d e b ela stin g pli c htig e b ij d e k e uze v a n z ijn a dvis e ur d e in r e deli jk he id v a n h e m te v e rg en z o rg b etr a cht e n d at o ok d oet in d e
sa m enw erk in g m et z ijn a dvis e ur. H oud t e en b ela stin g pli c htig e in fo rm atie a chte r v o or z ijn a dvis e ur e n le id t d it to t b eboetb are z a ke n, d an
ka n d e b ela stin g pli c htig e z ic h n ie t v e rs chuile n a chte r z ijn a dvis e ur.
In d eze z a ak h a d d e b ela stin g pli c htig e g eha nd eld o p a dvie s v a n d e n o ta ris . D e in sp ecte ur h e eft in d eze z a ak n ie t g este ld d at b ij d e

ke uze v a n d e n o ta ris e n/o f in d e s a m enw erk in g m et d e n o ta ris o nzo rg vu ld ig is g eha nd eld . O ok h e eft d e in sp ecte ur n ie t g este ld e n is o ok
nie t g eble ke n d at m oest w ord en g etw ijf e ld a an d e d eskund ig he id o f d e z o rg vu ld ig e ta akuito efe nin g v a n d e n o ta ris . K orto m , a lle s e in e n
sta an o p r o od o m d e fo ut v a n d e n o ta ris to e te r e ke ne n a an d e b ela stin g pli c htig e.
Het h o f o ve rw eegt d aarb ij n o g w el d at d e b ela stin g pli c htig e o na chtz a am z o u z ijn g ew eest, m aar d at k w ali fic e ert n ie t a ls g ro ve s chuld .
Daarb ij o nd ers chrijf t h e t h o f in fe ite d e s te lli n g v a n d e in sp ecte ur d at d e b ela stin g pli c htig e ‘b ete r h a d m oete n w ete n’. M aar is d at n u z o ?
Ik v ra ag m e d at a f. U it r .o . 4 .8 b li jk t n a m eli jk d at d e b ela stin g pli c htig e a an d e n o ta ris h e eft g evra agd o f d e h e le g ang v a n z a ke n w el d oor
de b eug el k o n. D e n o ta ris h e eft d e b ela stin g pli c htig e v e rz e ke rd d at a lle s fis ca al to ela atb aar w as. W at m ag c .q . k un je d an n o g m eer
ve rw achte n v a n e en b ela stin g pli c htig e o m e rv o or te z o rg en d at h ij n ie t ‘o na chtz a am ’ z o u z ijn ? M ijn s in zie ns n ie ts e n d us h a d h e t h o f d eze
‘o ve rw egin g te n o ve rv lo ede’ b ete r w eg k unne n la te n.
Tot s lo t z it in d eze z a ak n o g e en in te re ssa nt p unt o ve r h e t v e rz o ek o m v e rg oedin g v a n d e p ro ce sko ste n. D e k o ste n v o or r e chts b ijs ta nd
word en in d eze z a ak n a m eli jk n ie t d oor d e b ela stin g pli c htig e b eta ald , m aar d oor d e v e rz e ke rin g sm aats cha ppij v a n d e n o ta ris . D e
gem achtig de ( re chts b ijs ta nd ve rle ne r) h e eft d eze g ang v a n z a ke n te r z ittin g o ok b eve stig d. O m v o or e en v e rg oedin g v a n p ro ce sko ste n in
aanm erk in g te k o m en is h e t n o odza ke li jk d at d e k o ste n v o or d e r e chts b ijs ta nd o ok o p d e b ela stin g pli c htig e h e bben g edru kt. M et a nd ere
woord en: d e b ela stin g pli c htig e m oet d e k o ste n o ok h e bben b eta ald . In d it g eva l w ord t a an d eze e is n ie t v o ld aan, z o dat d e
bela stin g pli c htig e g een r e cht h e eft o p e en p ro ce sko ste nve rg oedin g .
[1 ] M r. M .H .W .N . L am mers is a dvo ca at b ij J a eger a dvo ca te n-b ela stin g kund ig en te A m ste rd am .
Bro n:
http ://w ww.n d fr .n l/ li n k/N TF R 2017-1 054
Datu m : 1 5-5 -2 017 1 1:4 6:0 2
Alle re chte n v o orb ehouden. A lle a ute urs re chte n e n d ata bankre chte n v a n d eze te kst w ord en u it d ru kkelijk v o orb ehouden. D eze re chte n b eru ste n b ij S du U it g eve rs .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v e rv e elv o udig d, o pgesla gen in e en g eauto m atis eerd g egeve nsbesta nd o f o penbaar g em aakt in e nig e v o rm o f o p e nig e w ijz e, h etz ij
ele ktro nis ch,m echanis ch, d oor fo to kopie ën, o pnam en o f e nig e a ndere m anie r, z onder v o ora fg aande s chrift e lijk e to este m min g v a n d e u it g eve r.
All rig hts re serv e d. N o p art o f th is p ublic atio n m ay b e re pro duced, s to re d in a re trie va l s yste m , o r tra nsm it te d in a ny fo rm o r b y a ny m eans, e le ctro nic , m echanic al,
photo copyin g, re cord in g o r o th erw is e, w it h out th e p ublis her’s p rio r c onsent.
Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur