UBS-rekeninghouder: geen verlengde navorderingstermijn voor box 1-correcties, inkeerregeling niet van toepassing

Nederla n ds T ijd sch rift v o or F is ca al R ech t 2 018/2 067
UBS-r e k en in gh ou der: g een v erle n gde n avord erin gste rm ijn v oor b ox 1 -c o rre ctie s,
in k eerre gelin g n ie t v an t o epassin g; R ech tb an k D en H aag, n r. A W B – 1 7 _ 6 347
Bela stin gja ar/t ijd v ak
2004-2 014
Bro ndo cum en te n
Rech tb an k D en H aag 2 2 m ei 2 018, n rs. 1 7/6 347 e .v .
Wetsa rtik ele n
AW R – a rt. 1 6
AW R – a rt. 6 7n
Aute ur
Mr. V .S .
Huy gen v an D yck -Ja gersm a
[1 ]
Public atie datu m N TFR
13-9 -2 018
Afle v erin gsn um mer
37
Rubrie k
Form eel b ela stin gre ch t
ECLI
ECLI:N L:R BD HA:2 018:5 920
Sam en va ttin g
O p 2 3 ju li 2 015 h eeft d e B ela stin gd ie n st in fo rm atie o ver N ed erla n dse U BS-re k en in gh ouders b ij d e Z w it s e rs e a u to rit e it e n o pgev ra agd
(h et g ro ep sv erz o ek ). B ij b rie f v an 1 6 s e p te m ber 2 015 h eeft d e U BS h aar r e k en in gh ouders o ver h et g ro ep sv erz o ek g eïn fo rm eerd .
V an af s e p te m ber 2 015 h eeft d e B ela stin gd ie n st d iv ers e g egev en s v an d e Z w it s e rs e a u to rit e it e n o ntv an gen o ver N ed erla n dse U BS-
re k en in gh ouders . O p 2 7 s e p te m ber 2 015 is v oor h et e ers t in d iv ers e N ed erla n dse m ed ia o ver h et g ro ep sv erz o ek b eric h t. B ij b rie f v an
1 o kto ber 2 015, d oor d e in sp ecte u r o ntv an gen o p 6 o kto ber 2 015, h eeft b ela n gh eb ben de e en in keerv erz o ek in ged ie n d te r z ak e v an
zij n U BS-re k en in g e n e en D uit s e r e k en in g. D e in sp ecte u r le gt v erv olg en s n av ord erin gsa an sla gen m et v erg rij p boete s o p. I n g esc h il is
of d e v erle n gd e n av ord erin gste rm ij n o p d e b ox 1 -c o rre ctie s v an to ep assin g is e n o f d e in keerre gelin g v an to ep assin g is . D e r e ch tb an k
oord eelt d at d e v erle n gd e n av ord erin gste rm ij n n ie t v an to ep assin g is o p d e b ox 1 -c o rre ctie s, o m dat d e in sp ecte u r n ie t a an nem elij k
heeft g em aak t d at d e v erz w egen in kom ste n o p h et g eb ie d v an d e w onin gin ric h tin g in h et b uit e n la n d z ij n o pgek om en . D e r e ch tb an k
verm in derd e d aaro m e en a an ta l n av ord erin gsa an sla gen . V oorts o ord eelt d e r e ch tb an k d at d e in keerre gelin g n ie t v an to ep assin g is .
B ela n gh eb ben de h ad o p 1 o kto ber 2 015, g ele t o p d e a an dach t in d e N ed erla n dse m ed ia d ie a an h et g ro ep sv erz o ek w as b este ed ,
obje ctie f g ezie n r e d elij k erw ij s m oete n v erm oed en d at d e in sp ecte u r d oor h et g ro ep sv erz o ek v an z ij n U BS-re k en in g o p d e h oogte z o u
kom en e n d at d e in sp ecte u r o ok v an d e D uit s e r e k en in g o p d e h oogte z o u k om en , a an gezie n b ela n gh eb ben de d e g eld en v an z ij n
D uit s e r e k en in g n aar z ij n U BS-re k en in g h ad o verg eb oek t.
(B ero ep en g egro nd.)
Com men ta ar
R ech tb an k D en H aag h eeft a ch te re en volg en s d rie u it s p ra k en g ed aan m et b etr e k kin g to t ( a l d an n ie t v erm een de) U BS-
re k en in gh ouders , d ie n og in z ak en v an v ele lo tg en ote n b ij d ie b an k e n ( to t d usv erre ) b ij C re d it S uis se , J u liu s B aer e n B N P P arib as
van b ela n g z u lle n z ij n . D e a n dere u it s p ra k en z ij n o pgen om en in r e sp ectie v elij k
NTFR 2 018/2 068
en
NTFR 2 018/2 069
, m et
co m men ta ar v an o nderg ete k en de.
E ven als in d e u it s p ra ak v an 1 5 m ei 2 018, n r. 1 7/4 338,
NTFR 2 018/2 068
w ord t g eo ord eeld d at ie d ere U BS-re k en in gh ouder n a
public it e it o ver h et g ro ep sv erz o ek a an Z w it s e rla n d te la at w as o m in te k ere n . I n o nderh av ig e u it s p ra ak v an 2 2 m ei 2 018 o ntb re ek t
ken nelij k e en ( tw eed e) v erz o ek a an Z w it s e rla n d o m v ast te s te lle n d at d eze b etr e ffe n de b ela stin gp lic h tig e d oor d e U BS o ver h et
gro ep sv erz o ek is g eïn fo rm eerd – h et k om t a lt h an s n ie t a an d e o rd e. W el is g este ld d at b ela stin gp lic h tig e n ie t d oor h et g ro ep sv erz o ek
is g eïd en tif ic eerd . M aar d at k an a an h et o ord eel v an R ech tb an k D en H aag o ok h ie r ‘ n ie t a fd oen ’. T en o nre ch te , z ie v erd er m ij n
co m men ta ar b ij v oorm eld e u it s p ra ak v an 1 5 m ei 2 018.
A ndere k w estie s d ie in d eze u it s p ra ak a an d e o rd e k om en , z ij n e n erz ij d s d e a l d an n ie t v erle n gd e n av ord erb aarh eid v an in h et
buit e n la n d g esta ld e in kom ste n e n a n derz ij d s d e v ra ag in h oev erre a n dere in kom ste n e n v erm ogen s d oor e en te la te m eld in g te n
aan zie n v an U BS w ord en m eegezo gen .
W at b etr e ft d e to ep assin g v an d e v erle n gd e n av ord erin gste rm ij n o p in h et b uit e n la n d g esta ld e in kom ste n is d e r e ch tb an k s n el k la ar.
D e H oge R aad h eeft in z ij n a rre st v an 1 6 m aart 2 018, n r. 1 6/0 6097,
NTFR 2 018/6 64
( m et n am e in r .o . 3 .4 ) h ie ro ver d e k noop
doorg eh ak t: e en m aal in N ed erla n d v erd ie n de in kom ste n w ord en d oor h et n ad erh an d b uit e n h et z ic h t v an d e f is c u s in h et b uit e n la n d

sto rte n d aarv an n ie t a ls n og v an b uit e n la n dse o ors p ro ng. H oev eel tij d e r z it tu sse n d e v erd ie n ste e n h et a fs to rte n , is d aarb ij n ie t v an
bela n g.
H et is o verig en s a an d e in sp ecte u r o m a an te to nen d at d e in kom ste n in h et b uit e n la n d z ij n v erd ie n d in p la ats v an a an d e
bela stin gp lic h tig e o m d e o nju is th eid v an d ie s te llin g a an te to nen . O p h et a sp ect ‘ o pkom en in h et b uit e n la n d’ e n d aard oor d e
bev oegd heid e x a rt. 1 6, lid 4 , A W R o m la n ger n a te v ord ere n , is o m kerin g v an d e b ew ij s la st n ie t v an to ep assin g. V oor d ie v ra ag
blij v en te a lle n tij d e d e n orm ale r e gels v an b ew ij s la stv erd elin g g eld en , m et a n dere w oord en : d ie b ew ij s la st b lij f t o p d e in sp ecte u r
ru ste n . D aarb ij is d e ‘ e n kele s te llin g’ d at in kom ste n in h et b uit e n la n d z o uden k unnen z ij n o pgek om en n ie t v old oen de. W el z al d e
aard v an d e in kom ste n bro n e en r o l s p ele n v oor d e v ra ag h oe s n el a an nem elij k is g em aak t d at in kom ste n in h et b uit e n la n d z u lle n z ij n
opgek om en .
T ot s lo t s p eeld e in d eze u it s p ra ak d e v ra ag n aar d e tij d ig h eid v an d e m eld in g te n a an zie n v an a n der v erm ogen e n – b in nen d e
bin nen la n dse n av ord erin gste rm ij n v erd ie n de – g esto rte in kom ste n . N aast d e U BS-re k en in g b esto nd e r n am elij k o ok é én b ij d e
D eu ts c h e B an k, v an 2 004 to t 2 007, w aarn a h et v erm ogen is o verg eb ra ch t n aar d e a an slu it e n de r e k en in g b ij d e U BS. V erd er h eeft in
2012 e en s to rtin g v an in kom ste n o p d e U BS-re k en in g p la ats g ev onden . T egen h et o ord eel d at d e m eld in g o ok o p d ie p unte n te la at is ,
valt w ein ig in te b re n gen . U it d e b an kstu kken v an U BS z al d ir e ct v olg en d at e r e en v oora fg aan de r e k en in g m oet z ij n g ew eest e n d at
de s to rtin g in 2 012 h eeft p la ats g ev onden . I n v eel g ev alle n w ord en a n dere r e k en in gen e ch te r w el a ls n og a ls tij d ig g em eld a an gem erk t,
w an neer d eze n aast e en U BS-re k en in g h eb ben g elo pen e n e r g een d ir e cte v erw ij z in gen n aar d e a n dere r e k en in g k unnen w ord en
gev onden .
[1 ]
Van essa H uygen v an D yck -J a gers m a is v erb onden a an J a eger a d vocate n -b ela stin gk undig en te A m ste rd am .
NAAR B O VEN
Bro n:
http :/ /w ww.n dfr.n l/ lin k/N TFR 2018-2 067
Datu m : 4 -1 0-2 018 1 2:3 8:0 7
Alle r e ch te n v oorb eh ouden . A lle a u te u rs re ch te n e n d ata b an kre ch te n v an d eze t e kst w ord en u it d ru kkelijk v oorb eh ouden . D eze r e ch te n b eru ste n b ij S du U it g ev ers .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v erv eelv oudig d, o pgesla g en in e en g eau to m atis eerd g eg ev en sb esta n d o f o pen baar g em aakt in e n ig e v orm o f o p e n ig e w ijz e , h etz ij
ele ktro nis ch ,m ech an is ch , d oor f o to ko pie ën , o pnam en o f e n ig e a n dere m an ie r, z o nder v oora fg aan de s ch rif te lijk e t o este m min g v an d e u it g ev er.
All r ig hts r e serv ed . N o p art o f t h is p ublic atio n m ay b e r e p ro duced , s to re d in a r e trie v al s y ste m , o r t ra n sm it te d in a n y f o rm o r b y a n y m ean s, e le ctro nic , m ech an ic al, p hoto co pyin g,
re co rd in g o r o th erw is e, w it h out t h e p ublis h er’s p rio r c o nsen t.
«
Dit bericht werd geplaatst in: Inkeerregeling

Stuur een reactie naar de auteur