Uitspraak rechtbank bevestigd nu hoger beroep niet is gemotiveerd

 NTFR2010/2309 Uitspraak rechtbank bevestigd nu hoger beroep nietis gemotiveerd HofDenBosch25juni2010,nr.09/00222 2004Brondocument grieven Awb-art. 6:5 Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen Auteur LJN ECLI mr. I.R.J. Thijssen BN5149 ECLI:NL:GHSHE:2010:BN5149 Samenvatting Belanghebbende komtinhoger beroep maar geeftgeenenkelargumentvoor zijnstelling datde rechtbank nietop alzijnverwerenen stellingenis ingegaan,alsmede datde rechtbank als gevolg vaneenonjuiste rechtstoepassing zijnuitspraak onvoldoende heeft gemotiveerd.Hoewelcorrectopgeroepen,schittertbelanghebbende door afwezigheid enhethofmaaktdanook korte mettenmethet hoger beroep:de rechtbank heeftop goede grondeneenjuiste beslissing genomen. (Hoger beroep ongegrond.) Commentaar Belanghebbende stelthoger beroep integeneenuitspraak vande rechtbank op de enkele grond datde rechtbank nietop alzijn verwerenenstellingenis ingegaan.Door belanghebbende wordtechter inhetgeheelnietgemotiveerd op welke verwerenenstellingen de rechtbank nietzouzijningegaanenhethofkomttotde conclusie datde rechtbank op goede grondeneenjuiste beslissing heeft genomen.Eenweinig verrassende uitspraak,behalve op eenondergeschiktaspectna,dathethofhethoger beroep van belanghebbende slechts ongegrond heeftverklaard,terwijlart.27o AWRvoorschrijftdatindergelijke gevallenhethofde uitspraak van de rechtbank dientte bevestigenmetoverneming vande gronden. [1]Mr.I.R.J.Thijssenis advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam. Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-2309 Datum:11-4-2016 15:08:19 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.

Stuur een reactie naar de auteur