Vergrijpboete overdrachtsbelasting voor aannemers-bv vanwege wederinkoop-constructie is terecht

NTFR 2 017/1 055 V erg rijp boete o verd ra ch ts b ela stin g v o or
aan nem ers -b v v an w eg e w ed erin ko op-c o nstr u ctie is t e re ch t
Gere ch ts h of A rn hem -L eeuw ard en 1 4 m aart 2 017,
nr. 1 6/0 0122


Bela stin gja ar/tijd va k
2007

Bro ndocu m en t
Tre fw oord en
ju rid is ch e n fe it e lijk
hers te l, p le it b aar
sta ndpunt, r e cht v a n
wederin ko op
Wets artik e le n
AW R-a rt. 6 7f
WBR V-a rt. 1 5.1 r
WBR V-a rt. 1 9
Aute ur
mr. M .H .W .N .
L am mers

EC LI
EC LI: N L:G HAR L:2 017:2 098
Form ele r e la tie s
Eers te a anle g:
NTFR 2016/6 70
, ( G edeelt e lijk e ) v e rn ie tig in g
met te ru gw ijz en
Datu m p ublic atie
24-3 -2 017
Sam en vattin g
Bouw bedrijf b v b eza t a lle a and ele n in b ela ng he bbend e. In 2 007 h e eft G o nro ere nd e z a ke n a an b ela ng he bbend e v e rk o cht e n g ele ve rd
vo or €  1 .2 00.0 00. D e n o ta ris h e eft €  7 2.0 00 a an o ve rd ra chts b ela stin g v o ld aan. E r is d oor G e n b ela ng he bbend e e en a kte ‘r e cht v a n
wederin ko op’ o pgem aakt a ls o ok e en a kte ‘a anvu lli n g r e cht v a n w ederin ko op’. B ela ng he bbend e h e eft o p 1 2 n o ve m ber 2 008 d e
onro ere nd e z a ke n v e rk o cht a an J v o or €  1 .5 00.0 00. B ij a kte v a n 3 1 m aart 2 009 ( 1 1.3 2 u ur) z ijn d e o nro ere nd e z a ke n d oor
bela ng he bbend e te ru g gele ve rd ( o p b asis v a n h e t r e cht v a n w ederin ko op) a an G v o or €  1 .2 00.0 00. D aarb ij is d e v rijs te lli n g e x a rt. 1 5, li d
1, o nd erd eel r , W et B RV in g ero epen. B ij a kte v a n le ve rin g v a n 3 1 m aart 2 009 ( 1 1.4 2 u ur) is v a stg ele gd d at G a ls e ig ena ar d e
onro ere nd e z a ke n v o or €  1 .2 00.0 00 h e eft v e rk o cht a an B ouw bedrijf b v e n d at d eze v e nno ots cha p d e o nro ere nd e z a ke n v o or €  
1.5 00.0 00 h e eft v e rk o cht a an J . D aarb ij is e en b ero ep g edaan o p d e v e rm in d erin g sre geli n g e x a rt. 1 3, li d 1 , W et B RV. O p v e rz o ek v a n
de n o ta ris h e eft d e in sp ecte ur te ru g gaaf v e rle end v a n €  7 2.0 00 o ve rd ra chts b ela stin g b etr e ffe nd e d e le ve rin g in 2 007. N adie n h e eft h ij
dat e chte r g eco rrig eerd d oor o ple ggin g v a n d e o nd erh a vig e n a he ffin g sa ansla g v a n €  7 2.0 00 m et e en v e rg rijp boete v a n €  3 6.0 00. In
ho ger b ero ep is n ie t in g eschil d at te re cht is n a geve n. V olg ens b ela ng he bbend e m oet d e b oete w egens e en p le itb aar s ta nd punt e chte r
word en v e rn ie tig d. H et h o f d eelt d ie v is ie n ie t. V an e en ju rid is ch e n fe ite li jk h e rs te l is in d it g eva l n a m eli jk g een s p ra ke g ew eest o m dat G
nie t o pnie uw h e t g eno t v a n d e o nro ere nd e z a ke n h e eft g ekre gen e n b ela ng he bbend e d e o nro ere nd e z a ke n r e eds h a d d oorv e rk o cht a an
J. V oorts a cht h e t h o f d e in sp ecte ur e rin g esla agd o pze t a an d e z ijd e v a n b ela ng he bbend e a anne m eli jk te m ake n. V an b ela ng a cht h e t
ho f d aarb ij o nd er m eer d at b ela ng he bbend e, g ele t o p h a ar a ctiv ite ite n a ls a anne m er, n ie t a ls e en le ek o p h e t g ebie d v a n d e
ove rd ra chts b ela stin g k a n w ord en b escho uw d. V erd er a cht h e t h o f a anne m eli jk d at d e a kte ‘a anvu lli n g r e cht v a n w ederin ko op’ a lle en o p
in stig atie v a n b ela ng he bbend e to t s ta nd k a n z ijn g eko m en. In h e t k a der v a n s tr a fto em etin g m atig t h e t h o f d e b oete e chte r to t €  1 5.0 00,
ond er m eer o m dat b ela ng he bbend e in m id dels is o ntb ond en.
(H oger b ero ep g egro nd .)
Com men ta ar
Deze z a ak h a ng t s a m en m et H of A rn he m -L eeuw ard en 1 4 m aart 2 017, n r. 1 6/0 0123, N TF R 2 017/1 054. In d ie z a ak g in g h e t o ve r d e
vra ag o f a an d e s child er e en v e rg rijp boete k o n w ord en o pgele gd. In d eze z a ak g aat h e t o ve r d e v ra ag o f a an d e a anne m ers -b v e en
boete k a n w ord en o pgele gd. W aar h e t in d e z a ak v a n d e s child er g oed a flo opt, g aat h e t h ie r m is in d ie z in d at d e v e rg rijp boete in s ta nd
word t g ela te n. D aarb ij z ijn v o ora l tw ee p unte n in te re ssa nt.
In d e e ers te p la ats h e t p le itb are s ta nd punt. D e b ela stin g pli c htig e d oet h ie ro p e en b ero ep o m dat z ij v a n m enin g is d at h a ar s ta nd punt
ple itb aar w as. In d ie n h e t h o f d it s ta nd punt o m arm t, k a n v a n e en v e rg rijp boete g een s p ra ke z ijn . V an e en p le itb aar s ta nd punt is , z o le ert
ons H R 2 1 a pril 2 017, n r. 1 5/0 5278 e .a ., E C LI: N L:H R:2 017:6 38, s p ra ke a ls a an d e a ang ifte e en s ta nd punt te n g ro nd sla g li g t d at k a n
word en g ebase erd o p e en p le itb are u itle g v a n h e t ( fis ca le ) r e cht, in d ie z in d at d e b ela stin g pli c htig e te n tijd e v a n h e t d oen v a n d e
aang ifte – n a ar o bje ctie ve m aats ta ve n g em ete n – r e deli jk e rw ijs k o n e n m ocht m ene n d at d eze u itle g e n d aarm ee d e d oor h e m g edane
aang ifte ju is t w as. O m dat d e p le itb aarh e id v a n h e t s ta nd punt n a ar o bje ctie ve m aats ta ve n m oet w ord en b eoord eeld , is in d it v e rb and n ie t
va n b ela ng o f d e b ela stin g pli c htig e b ij h e t d oen v a n d e a ang ifte d e p le itb are m aar la te r o nju is t b evo nd en u itle g v o or o gen h e eft g esta an.
Het is d us n ie t v a n b ela ng o f d e b ela stin g pli c htig e z e lf h e t b etr e ffe nd e p le itb are s ta nd punt h a d o f d at d it e r la te r b ij is g eha ald . In d eze
za ak o ord eelt h e t h o f d at g ele t o p d e fe ite n e n o m sta nd ig he den a fg eze t te gen d e ju ris p ru d entie v a n e en p le itb aar s ta nd punt g een
sp ra ke is .
De b ela stin g pli c htig e m oet d us m et a nd ere a rg um ente n k o m en o m d e v e rg rijp boete o nd eru it te h a le n. D at b re ng t m ij o p h e t tw eede
punt. D e b ela stin g pli c htig e p ro beert z ic h te v e rs chuile n a chte r d e n o ta ris o m a an d e v e rg rijp boete te o ntk o m en. Z oals ik in h e t

co m menta ar b ij d e u its p ra ak v a n d e s child er h e b v e rw oord , is h e t s in d s 1 d ece m ber 2 006 v a n b ela ng o f e r s p ra ke is v a n ‘e ig en
ve rw ijt b aarh e id ’ v a n d e b ela stin g pli c htig e. A lle en a ls d aarv a n s p ra ke is , k a n e en v e rg rijp boete w ord en o pgele gd. H et h o f g aat e ig enli jk
vo lle dig v o orb ij a an h e t s ta nd punt v a n d e b ela stin g pli c htig e. H et h o f b eoord eelt d ir e ct o f d e b ela stin g pli c htig e e en v e rw ijt k a n w ord en
gem aakt. In d ie n d at h e t g eva l is , is h e t n ie t ( m eer) v a n b ela ng o f d e a dvis e ur o ok e en v e rw ijt v a lt te m ake n. B ij d eze b eoord eli n g n e em t
he t h o f in o genscho uw d at ( i) d e b ela stin g pli c htig e g een le ek is o p h e t te rre in v a n d e o ve rd ra chts b ela stin g , ( ii) d e c o nstr u ctie o p
in stig atie v a n d e b ela stin g pli c htig e o p p ote n is g eze t, ( iii) d e b ela stin g pli c htig e o nju is te in fo rm atie a an d e B ela stin g die nst h e eft v e rs tr e kt
en ( iv ) d e b ela stin g pli c htig e w is t d at d e o nro ere nd e z a ke n r e eds w are n v e rk o cht z o dat d e te ru g le ve rin g g een e nke l fis ca al d oel d ie nd e.
Het h o f c o nclu d eert d at d e b ela stin g pli c htig e e en v e rw ijt v a lt te m ake n in d e z in v a n v o orw aard eli jk o pze t. A ls g evo lg d aarv a n k a n d e
bela stin g pli c htig e z ic h n ie t v e rs chuile n a chte r d e a dvis e ur e n k a n a an h a ar e en v e rg rijp boete w ord en o pgele gd.
[1 ] M r. M .H .W .N . L am mers is a dvo ca at b ij J a eger a dvo ca te n-b ela stin g kund ig en te A m ste rd am .
Bro n:
http ://w ww.n d fr .n l/ li n k/N TF R 2017-1 055
Datu m : 1 5-5 -2 017 1 1:4 2:2 8
Alle re chte n v o orb ehouden. A lle a ute urs re chte n e n d ata bankre chte n v a n d eze te kst w ord en u it d ru kkelijk v o orb ehouden. D eze re chte n b eru ste n b ij S du U it g eve rs .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v e rv e elv o udig d, o pgesla gen in e en g eauto m atis eerd g egeve nsbesta nd o f o penbaar g em aakt in e nig e v o rm o f o p e nig e w ijz e, h etz ij
ele ktro nis ch,m echanis ch, d oor fo to kopie ën, o pnam en o f e nig e a ndere m anie r, z onder v o ora fg aande s chrift e lijk e to este m min g v a n d e u it g eve r.
All rig hts re serv e d. N o p art o f th is p ublic atio n m ay b e re pro duced, s to re d in a re trie va l s yste m , o r tra nsm it te d in a ny fo rm o r b y a ny m eans, e le ctro nic , m echanic al,
photo copyin g, re cord in g o r o th erw is e, w it h out th e p ublis her’s p rio r c onsent.

Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur