Verplichting om op korte termijn uitspraak op bezwaar te doen heft hoorplicht niet op

NTFR 2 017/5 02 V erp lic h tin g o m o p k o rte t e rm ijn u it s p ra ak o p
bezw aar t e d oen h eft h oorp lic h t n ie t o p
Rech tb an k Z e ela n d-W est-B ra b an t 2 0 o kto ber 2 016,
nr. 1 5/5 309, 1 5/5 310


Bela stin gja ar/tijd va k
2009

Bro ndocu m en t
Tre fw oord en
bestu urlijk e lu s,
dw angsom ,
hoorg espre k,
tu ssenuit s pra ak
Wets artik e le n
Aw b-a rt. 7 :2
Aw b-a rt. 8 :5 5
Aw b-a rt. 6 :2 2
Aw b-a rt. 8 :5 1a
AW R-a rt. 2 5
Aute ur
Mr. V .S . H uyg en v a n
Dyc k-J a gers m a

EC LI
EC LI: N L:R BZW B:2 016:6 654
Datu m p ublic atie
5-1 -2 017
Sam en vattin g
Bela ng he bbend e h e eft b ero ep in g este ld w egens h e t n ie t tijd ig b esli s se n o p tw ee b ezw are n. D e r e chtb ank h e eft o p 2 4 ju ni 2 015 b esli s t
dat d e in sp ecte ur, o p s tr a ffe v a n e en d w ang so m , b in ne n tw ee w eke n n a v e rz e nd in g v a n d e r e chtb ankuits p ra ak ( 2 5 ju ni 2 015) a ls no g
uits p ra ak o p b ezw aar m oet d oen. O p 3 0 ju ni 2 015 h e eft d e in sp ecte ur te le fo nis ch c o nta ct g eha d m et g em achtig de v a n b ela ng he bbend e
waarin h ij a ang eeft d at h ij u ite rli jk 6 ju li 2 015 w il h o re n. G em achtig de g eeft a an d at d at n ie t lu kt, p as o p z ijn v ro egst o p 1 3 ju li 2 015. D e
in sp ecte ur d oet o p 7 e n 8 ju li u its p ra ak o p b ezw aar. D e r e chtb ank o ord eelt d at h e t h o orre cht is g escho nd en. B ela ng he bbend e h e eft
aang egeve n g eho ord te w ille n w ord en. D e v e rp li c htin g o m tijd ig u its p ra ak te d oen, la at d e v e rp li c htin g to t h o re n n ie t v e rv a lle n. D e
in sp ecte ur h a d in d e e erd ere p ro ce dure im mers k unne n v e rz o eke n o m e en r u im ere te rm ijn o m u its p ra ak te d oen. D e r e chtb ank s te lt b ij
tu sse nuits p ra ak d e in sp ecte ur in d e g ele genhe id h e t g ebre k d at a an d e b estr e den b eslu ite n k le eft, te h e rs te lle n m et to epassin g v a n d e
zo geno em de b estu urli jk e lu s ( a rt 8 :5 1a A wb).
(B esli s sin g a ang eho ud en.)
Com men ta ar
De te le urs te lle nd e c o nclu sie is d at h e t g een u itz o nd erin g m eer is : d e in sp ecte ur d ie v ia e en d w ang so m d oor d e r e chtb ank g edw ong en
moet w ord en o m n u to ch e cht u its p ra ak te g aan d oen o p h e t b ezw aar. O ok h ie r is d at h e t g eva l e n m oet d e in sp ecte ur u its p ra ak o p
bezw aar d oen b in ne n tw ee w eke n n a 2 5 ju ni 2 015 – n a dat h ij a l o p 2 3 fe bru a ri 2 015 e en in g ebre ke ste lli n g v a n b ela ng he bbend e h a d
ontv a ng en. In d ie p erio de k o m t d e in sp ecte ur in d e k no ei m et h e t a ls no g v o ld oen a an z ijn v e rp li c htin g o m d e b ela ng he bbend e te h o re n,
waaro p h ij o nd er d re ig in g v a n d e d w ang so m men d an m aar u its p ra ak d oet z o nd er h o org esp re k.
Als e en b ela ng he bbend e n ie t in d e g ele genhe id is g este ld o m te w ord en g eho ord , z ijn e r tw ee s m ake n. O fw el a anne m eli jk is d at d e
bela ng he bbend e d aard oor n ie t is b ena deeld , z o dat e x a rt. 6 :2 2 A wb a an d e s che nd in g v o orb ij k a n w ord en g egaan. O fw el h ij is m ogeli jk
wel b ena deeld , z o dat h e t h o re n a ls no g z a l m oete n p la ats vin d en. D at is h ie r h e t g eva l. O m p ro ce se co no m is che r e dene n m aakt d e
re chtb ank g ebru ik v a n d e z o geno em de ‘b estu urli jk e lu s’. D at h o ud t in d at d e r e chte r h e t b estu urs o rg aan o p g ro nd v a n a rt. 8 :5 1a A wb in
de g ele genhe id s te lt e en g ebre k in h e t b estr e den b eslu it te h e rs te lle n. D aarn a z a l d e r e chtb ankp ro ce dure w ord en v o ortg eze t.
Dit is e en b egrijp eli jk e o plo ssin g v a n d e r e chtb ank, m aar h e t b estu urs o rg aan w ord t h ie rm ee w el ‘g ere d’. D e in sp ecte ur h e eft u its p ra ak
gedaan z o nd er d aarb ij te v o ld oen a an d e e is v a n h e t h o org esp re k e n k rijg t e en h e rk a nsin g . S te rk e r n o g, h ij k rijg t m eer tijd d an in d e
‘d w ang so m pro ce dure ’: z e s w eke n in p la ats v a n d e e erd ere tw ee w eke n. H oew el d e r e chtb ank d aar in d eze p ro ce dure n ie t o ve r g aat,
li jk t d e im pli c ie te c o nclu sie d at d e in sp ecte ur g edekt is v o or d e d w ang so m men. V erd edig baar li jk t m ij o m te c o nclu d ere n d at d e
in sp ecte ur n o g a lt ijd n ie t v o ld aan h e eft a an h e t d ic tu m v a n d e d w ang so m re chte r o m u its p ra ak te d oen – w at im mers im pli c e ert d at d e
bela ng he bbend e w ord t g eho ord . D at z o u b ete ke ne n d at d e in sp ecte ur d w ang so m men v e rb eurt to t o p h e t m om ent d at a ls no g a an d ie
ve rp li c htin g is v o ld aan.
[1 ] V ane ssa H uyg en v a n D yc k-J a gers m a is v e rb ond en a an J a eger a dvo ca te n-b ela stin g kund ig en te A m ste rd am .

Bro n:
http ://w ww.n d fr .n l/ li n k/N TF R 2017-5 02
Datu m : 1 0-4 -2 017 1 5:3 4:1 0
Alle re chte n v o orb ehouden. A lle a ute urs re chte n e n d ata bankre chte n v a n d eze te kst w ord en u it d ru kkelijk v o orb ehouden. D eze re chte n b eru ste n b ij S du U it g eve rs .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v e rv e elv o udig d, o pgesla gen in e en g eauto m atis eerd g egeve nsbesta nd o f o penbaar g em aakt in e nig e v o rm o f o p e nig e w ijz e, h etz ij
ele ktro nis ch,m echanis ch, d oor fo to kopie ën, o pnam en o f e nig e a ndere m anie r, z onder v o ora fg aande s chrift e lijk e to este m min g v a n d e u it g eve r.
All rig hts re serv e d. N o p art o f th is p ublic atio n m ay b e re pro duced, s to re d in a re trie va l s yste m , o r tra nsm it te d in a ny fo rm o r b y a ny m eans, e le ctro nic , m echanic al,
photo copyin g, re cord in g o r o th erw is e, w it h out th e p ublis her’s p rio r c onsent.

Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur