Vijftien verschillende woningen zijn geen samenhangende zaken voor de proceskosten

Samenvatting

In een bezwaarprocedure over vijftien WOZ-beschikkingen heeft een hoorzitting plaatsgevonden. Tijdens die hoorzitting zijn in 155minuten de woningen waarop de vijftien beschikkingen zien volgtijdelijk besproken. In beroep heeft Rechtbank Noord-Holland (27 juni2014, nr. 14/334) de vergoeding voor het horen in de bezwaarfase wegens bijzondere omstandigheden (geringe tijdsduur per zaak)vastgesteld op € 30. Het hof komt tot een ander oordeel. Een zuiver forfaitair bepaalde vergoeding is niet dermate disproportioneel dataanleiding bestaat die vergoeding te matigen. Bij zijn oordeel laat het hof onder meer meewegen dat de woningen van elkaar verschillenen dat de zaken geen sterke inhoudelijke samenhang hadden, zodat de proceshandelingen geen uniform karakter hadden. Nu deuitspraak van de rechtbank vernietigd moet worden en het hof de heffingsambtenaar moet veroordelen in de kosten, is op grond van hetovergangsrecht het gewijzigde besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht van toepassing. Ook op grond van dat gewijzigde besluitis volgens het hof geen sprake van samenhangende zaken. Vanwege de verschillen tussen de tijdens de hoorzitting besprokenwoningen zijn de door de gemachtigde volgtijdelijk op de bezwaren gegeven toelichtingen dusdanig verschillend geweest dat nietgezegd kan worden dat ‘dezelfde rechtsbijstandverlener nagenoeg identieke werkzaamheden kon verrichten in iedere zaak’. De(enkele) omstandigheid dat de argumentatie in alle zaken was gebaseerd op een waardebepaling volgens de vergelijkingsmethode,doet hieraan niet af.
(Hoger beroep gegrond.)

Commentaar

Zie mijn commentaar bij Hof Amsterdam 4 juni 2015, nr. 14/00797, NTFR 2015/2289.

[1] Igor Thijssen is verbonden aan Jaeger advocaten-belastingkundigen te Amsterdam

Bron: http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-2290
Datum: 15-4-2016 10:35:33

Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur