Wrakingsverzoek is geen bijzondere omstandigheid bij overschrijding redelijke termijn; HR 7 november 2014

NTFR 2 014/2 725 W ra kin gsverz o ek is g een b ijz o ndere
om sta n dig heid b ij o vers ch rijd in g r e d elijk e t e rm ijn
Hoge R aad 0 7 n ovem ber 2 014,
nr.1 3/0 4302


Bela stin gja ar/tijd va k
2012

Bro ndocu m en t
Wets artik e le n
Aw b-a rt. 8 :7 3
Aute ur
mr. M .H .W .N . L am mers

EC LI
EC LI: N L:H R :2 014:3 119
Sam en vattin g
Bela ng he bbend e h e eft te r z ittin g v a n d e r e chtb ank e en w ra kin g sve rz o ek in g edie nd . V anw ege d e d aard oor o nts ta ne v e rtr a gin g h e eft d e
re chtb ank d e o ve rs chrijd in g v a n z e ve n m aand en n a ar b ene den b ijg este ld to t a fg ero nd e en h a lf ja ar. D e r e chtb ank h e eft d aaro m s le chts
een s cha deve rg oedin g v a n €  5 00 to egeke nd . H of A m ste rd am ( 2 5 ju li 2 013, n r. 1 2/0 0656 e n 1 2/0 0657, N TF R 2 013/1 657) h e eft d eze
uitk o m st o nd ers chre ve n e n in d at v e rb and o ve rw ogen d at e en w ra kin g sve rz o ek e en b ijz o nd ere o m sta nd ig he id is d ie d eels a an
bela ng he bbend e is to e te r e ke ne n. D e H oge R aad v e rn ie tig t d e h o fu its p ra ak. V olg ens d e H oge R aad d oet e en b ijz o nd ere
om sta nd ig he id z ic h n ie t v o or in d ie n d e b eha nd eli n g v a n e en z a ak te r z ittin g m oet w ord en o nd erb ro ke n o m dat e en w ra kin g sve rz o ek is
in g edie nd . D e o ve rs chrijd in g in d it g eva l m oet d aaro m o p z e ve n m aand en w ord en g este ld . D e v e rg oedin g v a n d e im mate rië le s cha de
die nt te w ord en v e rh o ogd to t €  1 .0 00.
Feit e n
2.1 . In c a ssa tie k a n v a n h e t v o lg end e w ord en u itg egaan.
2.1 .1 . D e R echtb ank h e eft te r z ittin g v a n 2 0 m ei 2 011 e en a anta l b ero epen v a n b ela ng he bbend e b eha nd eld . T er z ittin g h e eft
bela ng he bbend e d e r e chte r tw ee m aal g ew ra akt. H et e ers te w ra kin g sve rz o ek is b eha nd eld ( e n a fg ew eze n) te r z ittin g v a n d e
wra kin g ska m er v a n 2 0 m ei 2 011. D e w ra kin g ska m er h e eft o p 3 1 m ei 2 011 b eslo te n h e t tw eede w ra kin g sve rz o ek n ie t in b eha nd eli n g te
ne m en. D e o p 2 0 m ei 2 011 g escho rs te b eha nd eli n g is d oor d e R echtb ank v o ortg eze t o p 1 0 o kto ber 2 011.
2.1 .2 . B ij u its p ra ke n v a n 1 0 n o ve m ber 2 011 o p tw ee v a n d e h ie rv o or in 2 .1 .1 v e rm eld e b ero epen v a n b ela ng he bbend e h e eft d e
Rechtb ank b epaald d at h e t o nd erz o ek w ord t h e ro pend te r v o orb ere id in g v a n e en n a dere u its p ra ak o ve r d e v e rz o eke n to t v e rg oedin g
va n im mate rië le s cha de w egens o ve rs chrijd in g v a n d e r e deli jk e te rm ijn .
2.1 .3 . D it h e eft g ele id to t n a dere u its p ra ke n v a n 2 a ug ustu s 2 012, n rs . A W B11/2 779 e n A W B11/2 780. D aarb ij h e eft d e R echtb ank d e
Sta at ( d e m in is te r v a n V eili g he id e n J ustitie ) v e ro ord eeld to t e en v e rg oedin g v a n im mate rië le s cha de w egens d e la ng e d uur v a n
beha nd eli n g v a n h e t g eschil in d e r e chte rli jk e fa se , e rv a n u itg aand e d at d e r e deli jk e te rm ijn in d e p ro ce dure m et n r. A W B11/2 779 is
ove rs chre den m et v ie r m aand en e n in d e p ro ce dure m et n r. A W B11/2 780 m et z e ve n m aand en.
2.1 .4 . D e R echtb ank h e eft a anle id in g g evo nd en o m d e o ve rs chrijd in g v a n z e ve n m aand en n a ar b ene den b ij te s te lle n to t a fg ero nd e en
ha lf ja ar o m dat d e d oor d e w ra kin g sve rz o eke n o nts ta ne v e rtr a gin g in d e b eha nd eli n g v a n d e z a ke n d e R echtb ank n ie t is a an te r e ke ne n.
2.1 .5 . A ang ezie n d e r e deli jk e te rm ijn a ld us in b eid e z a ke n m et n ie t m eer d an e en h a lf ja ar is o ve rs chre den, is d oor d e R echtb ank in
beid e z a ke n e en s cha deve rg oedin g v a n €  5 00 to egeke nd .
2.1 .6 . H et H of h e eft m et b etr e kkin g to t d e p ro ce dure m et n r. A W B11/2 780 – in n a vo lg in g v a n d e R echtb ank – g eoord eeld d at d e
om sta nd ig he id d at b ela ng he bbend e to t tw ee m aal to e ( z o nd er s ucce s) e en w ra kin g sve rz o ek h e eft g edaan e en b ijz o nd ere
om sta nd ig he id is d ie d eels a an b ela ng he bbend e is to e te r e ke ne n.
Gesch il
2.2 . D e k la cht r ic ht z ic h te gen d e v a sts te lli n g v a n d e h o ogte v a n d eze s cha deve rg oedin g d oor h e t H of, v a stg este ld o p €  5 00.
Rech ts o verw eg in gen
2.3 . V ooro pgeste ld m oet w ord en d at a fw ijk in g v a n d e b ij w ijz e v a n v u is tr e gels g efo rm ule erd e te rm ijn e n, z o als d e H oge R aad d ie in d e
arre ste n v a n 2 2 a pril 2 005, n r. 3 7.9 84, E C LI: N L:H R:2 005:A O 9006, B NB 2 005/3 37 ( re d.: N TF R 2 005/5 91) e n 2 2 m aart 2 013, n r.
11/0 4270, E C LI: N L:H R:2 013:B X6666, B NB 2 013/1 52 ( re d.: N TF R 2 013/7 53), h e eft n e erg ele gd s le chts o p h a ar p la ats is in d ie n s p ra ke
is v a n b ijz o nd ere o m sta nd ig he den. E en b ijz o nd ere o m sta nd ig he id d oet z ic h o nd er m eer in b egin se l n ie t v o or in d ie n d e r e chte r o p
ve rz o ek v a n e en p artij d e z ittin g v o or d e e ers te k e er u its te lt ( z ie H R 2 0 ju ni 2 014, n r. 1 3/0 1045, E C LI: N L:H R:2 014:1 461, B NB 2 014/2 00
(re d.: N TF R 2 014/1 800)).
Eve nzo d oet z ic h e en b ijz o nd ere o m sta nd ig he id in b egin se l n ie t v o or in d ie n d e b eha nd eli n g v a n e en z a ak te r z ittin g m oet w ord en
ond erb ro ke n o m dat e en v e rz o ek to t w ra kin g is in g edie nd . H et H of h e eft d it m is ke nd . D e te gen d at o ord eel g eric hte k la cht s la agt.
2.4 . D e o ve rig e k la chte n k unne n n ie t to t c a ssa tie le id en. D it b eho eft, g ezie n a rtik e l 8 1, li d 1 , v a n d e W et o p d e r e chte rli jk e o rg anis a tie ,
geen n a dere m otiv e rin g , n u d ie k la chte n n ie t n o pen to t b eantw oord in g v a n r e chts vra gen in h e t b ela ng v a n d e r e chts e enhe id o f d e
re chts o ntw ik ke li n g .
2.5 . G ele t o p h e t h ie rv o or o nd er 2 .3 o ve rw ogene k a n ’s H ofs u its p ra ak n ie t in s ta nd b li jv e n. D e H oge R aad k a n d e z a ak a fd oen. D e
uits p ra ak v a n h e t H of e n d e s tu kke n v a n h e t g edin g b eva tte n g een a anw ijz in g en d at s p ra ke is v a n fe ite n d ie a anle id in g k unne n g eve n o m
va n h e t h ie rv o or in 2 .3 g eno em de b egin se l a f te w ijk e n. D e o ve rs chrijd in g v a n d e r e deli jk e te rm ijn in d e z a ak m et n r. A W B 0 9/2 780 m oet
daaro m w ord en g este ld o p z e ve n m aand en e n d e v e rg oedin g v a n d oor b ela ng he bbend e g ele den im mate rië le s cha de d ie nt o p b asis
daarv a n te w ord en v e rh o ogd to t €  1 000, te b eta le n d oor d e m in is te r v a n V eili g he id e n J ustitie .
(V olg t g egro nd ve rk la rin g e n e en v e ro ord eli n g to t h e t b eta le n v a n s cha deve rg oedin g v a n €  1 .0 00.)

Com men ta ar
De b ela stin g pli c htig e h e eft in d eze z a ak e en v e rz o ek to t im mate rië le s cha deve rg oedin g g edaan. D e r e chtb ank e n h e t h o f e rk e nne n
beid e d at d e r e deli jk te rm ijn is o ve rs chre den. T en a anzie n v a n d e le ng te v a n d e o ve rs chrijd in g sd uur z ijn b eid e in sta ntie s e chte r v a n
oord eel d at r e ke nin g m oet w ord en g eho ud en m et d e tijd d ie is b este ed a an h e t w ra kin g sve rz o ek. D e r e chtb ank o ve rw eegt d aarto e d at
de te rm ijn o ve rs chrijd in g w eli s w aar z e ve n m aand en b edra agt, m aar d at d ie te rm ijn n a ar b ene den m oet w ord en a fg ero nd v a nw ege d e
te rm ijn d ie s a m enha ng t m et d e w ra kin g . H et h o f o nd ers chrijf t h e t o ord eel v a n d e r e chtb ank.
De b ela stin g pli c htig e le gt d eze o ord ele n v e rv o lg ens v o or a an d e H oge R aad. D e H oge R aad o ord eelt d at d e r e deli jk e te rm ijn v a n tw ee
ja ar v o or b ezw aar é n b ero ep a lle en v e rle ng d k a n w ord en in b ijz o nd ere o m sta nd ig he den. V oor d eze b ijz o nd ere o m sta nd ig he den v e rw ijs t
de H oge R aad n a ar H R 2 2 a pril 2 005, n r. 3 7.9 84, N TF R 2 005/5 91. D aaru it v o lg t d at a ls b ijz o nd ere o m sta nd ig he den o nd er m eer
kw ali fic e re n ( i) d e in g ew ik ke ld he id v a n d e z a ak, ( ii) d e in vlo ed v a n d e b ela stin g pli c htig e e n/o f d ie ns r a adsm an/g em achtig de, ( iii) d e
wijz e w aaro p d e z a ak d oor h e t b estu urs o rg aan is b eha nd eld e n ( iv ) d e w ijz e w aaro p d e z a ak d oor d e r e chte r is b eha nd eld .
Uit d e b esli s sin g en v a n d e r e chtb ank e n h e t h o f z o u a fg ele id k unne n w ord en d at h e t w ra kin g sve rz o ek k w ali fic e ert a ls ie ts d at o nd er d e
in vlo edssfe er v a n d e b ela stin g pli c htig e li g t ( o m sta nd ig he id ( ii) ). D aar is d e H oge R aad h e t te re cht n ie t m ee e ens. E en w ra kin g sve rz o ek
va lt , a ld us d e H oge R aad n ie t o nd er d eze b ijz o nd ere o m sta nd ig he den. E en te re chte b esli s sin g o m dat e en b ela stin g pli c htig e
vra agte ke ns m ag p la ats e n b ij d e o np artijd ig he id v a n d e r e chte r e n d aarb ij n o g s te eds r e cht h e eft o p e en b eha nd eli n g b in ne n e en
re deli jk e te rm ijn .
Ond uid eli jk is o ok w aaro m d e r e chtb ank d e z a ak n a d e b esli s sin g v a n d e w ra kin g ska m er ( 2 0 m ei 2 011) n o g r u im v ijf m aand en h e eft
la te n li g gen a lv o re ns d e in ho ud eli jk e b eha nd eli n g v o ort te z e tte n ( o p 1 0 o kto ber 2 011) e n u its p ra ak te d oen ( o p 1 0 n o ve m ber 2 011). U it
de u its p ra ak v o lg t n a m eli jk d at d e w ra kin g ska m er n o g d eze lf d e d ag ( 2 0 m ei 2 011) h e t w ra kin g sve rz o ek h e eft b eha nd eld e n a fg ew eze n.
Uit h e t b ero epschrift in c a ssa tie b li jk t o ok d at d e b ela stin g pli c htig e d e g ehe le m id dag b eschik b aar is g eble ve n in h e t P ale is v a n J ustitie
om d e in ho ud eli jk e b eha nd eli n g v a n z ijn z a ak v o ort te z e tte n.
De H oge R aad is d an o ok te re cht v a n o ord eel d at d e o ve rs chrijd in g v a n d e r e deli jk e te rm ijn z e ve n m aand en b edra agt. D ie te rm ijn m oet
op g ro nd v a n d e a rre ste n v a n d e H oge R aad v a n 1 0 ju ni 2 011 ( n r. 0 9/0 2639, N TF R 2 011/1 366, n r. 0 9/0 5112, N TF R 2 011/1 367 e n n r.
09/0 5113, N TF R 2 011/1 368) n a ar b ove n w ord en a fg ero nd z o dat d e b ela stin g pli c htig e r e cht h e eft o p e en im mate rië le
scha deve rg oedin g v a n €  1 .0 00, b esta and e u it tw ee k e er €  5 00 p er h a lf ja ar o ve rs chrijd in g .
Het h o f o ve rw eegt in z ijn u its p ra ak o ok n o g d at d e b eha nd eli n g v a n e en v e rz o ek to t to eke nnin g v a n e en im mate rië le s cha deve rg oedin g
in p rin cip e n ie t le id t to t s p annin g e n fr u str a tie . D aarm ee m aakt h e t h o f k e nb aar d at z ij a lle en o nd er u itz o nd erli jk e o m sta nd ig he den
vo orn e m ens is o m b ij o ve rs chrijd in g v a n d e r e deli jk e te rm ijn v a n d e b eha nd eli n g v a n h e t v e rz o ek to t im mate rië le s cha deve rg oedin g e en
derg eli jk e v e rg oedin g to e te k e nne n. D at d e b eha nd eli n g in d it g eva l tie n m aand en in b esla g n e em t, b re ng t h e t h o f n ie t to t h e t o ord eel
dat d e r e deli jk e te rm ijn is o ve rs chre den. U it h e t ( w arrig e) b ero epschrift in c a ssa tie v a n d e b ela stin g pli c htig e b li jk t n ie t d at h ij h ie rte gen
een g rie f h e eft o pgew orp en. D e H oge R aad h e eft k e nne li jk o ok n ie t d e w ens g eha d o m e en g rie f h ie ro ve r in h e t b ero epschrift te le ze n.
Daarto e h a d d e H oge R aad w el v e rs chille nd e m ogeli jk he den. H ie ru it m ag m ijn s in zie ns e chte r n ie t w ord en a fg ele id d at d e H oge R aad
he t o ord eel v a n h e t h o f o nd ers chrijf t.
[1 ] M r. M .H .W .N . L am mers is a dvo ca at b ij J a eger a dvo ca te n-b ela stin g kund ig en te A m ste rd am
Bro n:
http ://w ww.n d fr .n l/ li n k/N TF R 2014-2 725
Datu m : 2 8-4 -2 016 1 1:2 5:0 4
Alle re chte n v o orb ehouden. A lle a ute urs re chte n e n d ata bankre chte n v a n d eze te kst w ord en u it d ru kkelijk v o orb ehouden. D eze re chte n b eru ste n b ij S du U it g eve rs .
Nie ts u it N DFR m ag w ord en v e rv e elv o udig d, o pgesla gen in e en g eauto m atis eerd g egeve nsbesta nd o f o penbaar g em aakt in e nig e v o rm o f o p e nig e w ijz e, h etz ij
ele ktro nis ch,m echanis ch, d oor fo to kopie ën, o pnam en o f e nig e a ndere m anie r, z onder v o ora fg aande s chrift e lijk e to este m min g v a n d e u it g eve r.
All rig hts re serv e d. N o p art o f th is p ublic atio n m ay b e re pro duced, s to re d in a re trie va l s yste m , o r tra nsm it te d in a ny fo rm o r b y a ny m eans, e le ctro nic , m echanic al,
photo copyin g, re cord in g o r o th erw is e, w it h out th e p ublis her’s p rio r c onsent.

Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur