Zolang boekenonderzoek loopt, zijn bij derden opgevraagde gegevens geen op de zaak betrekking hebbende stukken

 NTFR2014/2636 Zolang boekenonderzoek loopt,zijn bij derden opgevraagde gegevens geen op de zaak betrekking hebbende stukken Rechtbank Gelderland23september2014,nr.14/05700 Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur 2009Brondocument Awb-art. 7:4 Awb-art. 8:81 mr. M.H.W.N. Lammers ECLI ECLI:NL:RBGEL:2014:6019 Samenvatting Aanbelanghebbende is ambtshalve eenaanslag IB/PVV 2009 opgelegd.De resultatenvanhetboekenonderzoek over de jaren2009 totenmet2013 zijntijdens de bezwaarprocedure nog nietbekend.Belanghebbende heeftaande voorzieningenrechter verzochtom de inspecteur te gelastende bijderdenopgevraagde informatie te overleggen. De voorzieningenrechter vanRechtbank Gelderland oordeeltdatdie informatie engegevens,zolang hetboekenonderzoek nog nietis afgerond,op zichzelfbeschouwd nietals op de zaak betrekking hebbende stukkenkunnenwordenaangemerkt.Hetbetreftnog slechts informatie engegevens die op verzoek vancontrolerend ambtenarenzijnovergelegd endie eerstmoetenwordenbe- enverwerktom te bepalenofzijrelevantzijninhetkader vanhetboekenonderzoek.Zonder nadere analyse hebbende gegevens weinig totgeen zelfstandige betekenis.Pas als sprake is vaneenrapportvaneenboekenonderzoek is sprake vaneenop de zaak betrekking hebbend stuk enpas dan,als onderliggend aanhetrapport,behorende gebruikte informatie engegevens eveneens totde op de zaak betrekking hebbende stukken.Datreeds eenaanslag is opgelegd,maaktditnietanders.Hetverzoek om hettreffenvaneenvoorlopige voorziening wordtafgewezen. (Afwijzing verzoek.) Commentaar De belastingplichtige heeftindeze zaak aande voorzieningenrechter vande rechtbank gevraagd om te gelastendatde inspecteur een aantalstukkenals op de zaak betrekking hebbende stukkenoverlegt.Die stukkenzienop informatie die door de inspecteur is verzameld inhetkader vanderdenonderzoeken.Vooruitlopend op hetuitbrengenvanhetrapportvanhetboekenonderzoek heeftde inspecteur aleenaanslag IB 2009 vastgesteld.Daartegenis door de belastingplichtige bezwaar gemaakt,zodataande vereiste connexiteitis voldaan.Ook oordeeltde rechtbank datsprake is vaneenspoedeisend belang nude termijnvoor hetdoenvanuitspraak inmiddels is verstrekenende belastingplichtige eenfundamenteelbelang heeftbijinzage inde op de zaak betrekking hebbende stukken. Totzover valter niets aante merkenop hetoordeelvanRechtbank Gelderland.Anders ligthetbijhetoordeelover de vraag ofde informatie uithetderdenonderzoek kwalificeertals op de zaak betrekking hebbend stuk.Kortgezegd oordeeltde rechtbank daarover: ‘pas als sprake is vaneenrapportvaneenboekenonderzoek is sprake vaneenop de zaak betrekking hebbend stuk enpas dan,als onderliggend aanhetrapport,behorende gebruikte informatie engegevens eveneens totde op de zaak betrekking hebbende stukken’. Hoewelde rechtbank inr.o.9 verwijstnaar HR25 april2008,nr.43.791,NTFR2008/874,wordende daarinopgenomenrechtsregels niettoegepast. De Hoge Raad overwoog indatarrestdatart.8:42 Awb zo moetwordenuitgelegd dattegemoetdientte wordengekomenaaneen verzoek vande belastingplichtige totoverlegging vaneenbepaald stuk indiendeze voldoende gemotiveerd gesteld heeftdathetstuk vanenig belang kanzijn(geweest) voor de besluitvorming inzijnzaak.Ditis alleenanders als de inspecteur eengerechtvaardigd beroep op de toepassing vanart.8:29 Awb kandoen. Mettoepassing vanart.53 AWRkande inspecteur informatie opvragenbijadministratieplichtigendie relevantkanzijnvoor de belastingheffing vaneenderde.Informatie die de inspecteur inhetkader vanditderdenonderzoek opvraagt,moetderhalve vanbelang kunnenzijnvoor de belastingheffing.Daaruitkandanvervolgens de conclusie wordengetrokkendatdeze informatie danvervolgens ook vanbelang kanzijngeweestvoor hetvaststellenvanbijvoorbeeld eenaanslag ofhetdoenvanuitspraak op bezwaar. Indeze zaak staatvastdatde inspecteur derdenonderzoekenheeftuitgevoerd.Bijdie onderzoekenheeftde inspecteur informatie vergaard.Ook datis eenvaststaand feit.Onduidelijk is ofde inspecteur de informatie ook daadwerkelijk heeftgebruiktbijhetvaststellen vande aanslag IB 2009.Hetis echter ook nietnoodzakelijk datditvastkomtte staan.Vanbelang is immers ofhetstuk vanenig belang kanzijngeweestvoor de besluitvorming.De inspecteur heeftde informatie bijderdenopgevraagd mettoepassing vanart.53 AWR. Daarmee staatvastdatde verzochte gegevens vanbelang kunnenzijnvoor de belastingheffing vande belastingplichtige.Anders had de inspecteur deze gegevens nietmogenopvragen. Inditgevalgeldtderhalve voor hetoverleggenvande stukken(art.8:42 Awb) ofhetopvragenvande stukken(art.53 AWR) eenzelfde toetsingskader,namelijk:datde gegevens relevantkunnenzijn.Uitde uitspraak vande rechtbank blijktnietdatde belastingplichtige in ditgevalnietgemotiveerd heeftgesteld datde informatie vanenig belang kanzijn(geweest) voor de aanslagregeling.Geletop het arrestvande Hoge Raad van25 april2008 had de voorzieningenrechter dantothetoordeelmoetenkomendatde inspecteur gehouden was de gevraagde informatie te overleggen. [1]mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-2636 Datum:25-4-2016 13:15:09 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.
Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur