Op onjuist juridisch uitgangspunt gebaseerde naheffingsaanslag vernietigd

 NTFR2011/1268 Op onjuistjuridisch uitgangspunt gebaseerde naheffingsaanslag vernietigd HofDenBosch04maart2011,nr.09/00653 2005Brondocument identieke zaak, onroerend WBRV-art. 2 Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen Auteur LJN ECLI mr. M.H.W.N. Lammers BQ4191 ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ4191 Samenvatting Aanbelanghebbende is eennaheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd ter zake vande verkrijging vaneenzogenaamde Marina, eendrijvende villa die door de inspecteur als onroerend is aangemerkt.Hethofheeftineenidentieke zaak,bijhethofbekend onder nummer 09/00652 (NTFR2011/789) beslistdateenMarina als de onderhavige nietonroerend is.Inde onderhavige procedure verzet belanghebbende zichuitsluitend metformele gronden:de aanslag zounietnaar hetjuiste adres zijnverzondeneninstrijd metde algemene beginselenvanbehoorlijk bestuur zijnopgelegd.Hethofoordeeltdatnuineenvergelijkbaar geval,ingeanonimiseerde versie aandeze uitspraak gehecht,reeds is beslistdatde Marina roerend is,partijenbijde formulering vanhungeschilvaneenonjuistjuridisch standpuntzijnuitgegaanendatreeds om die redende naheffingsaanslag vernietigd moetworden.De overige stellingenbehoevendan geenbehandeling meer,hoezeer partijendaar ook op hebbenaangedrongen. (Hoger beroep gegrond.) Commentaar Inde onderhavige zaak was tussenpartijeningeschilofde drijvende villa,Marina,als onroerend voor de overdrachtsbelasting moet wordenaangemerkt.Over eenidentieke casus had hetHofDenBoschaleerder geoordeeld. Op grond vanart.8:69,lid 2,Awb vulthethofambtshalve de rechtsgrondenvanhethoger beroep vande belastingplichtige aan.Om hieraantoe te komen,verwijsthethofnaar HR8 oktober 2010,nr.07/13629,NTFR2010/2725.Hierinheeftde Hoge Raad geoordeeld datde rechter bevoegd is om aande hand vande vastgestelde feitende wettelijke bepalingendie de grondslag vormenvoor hetgeschil tussenpartijenanders toe te passendanpartijenvoor ogenstaat. Hoewelbeide partijenhet– aldannietbewust(de belastingplichtige voertnamelijk alleenformele verwerenaantegende onderhavige naheffingsaanslag) – eens zijnover de onjuiste uitleg vande wettelijke bepaling,mag de belastingrechter hier dus vanafwijken. Onder verwijzing naar de eerdere uitspraak over eendrijvende villa vernietigthetgerechtshofde naheffingsaanslag overdrachtsbelasting. [1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijHertoghs advocaten– belastingkundigen. Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2011-1268 Datum:25-4-2016 15:07:10 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.
Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur