Tegen gegrond verzet staat geen cassatieberoep open

 NTFR2016/703 Tegen gegrond verzetstaatgeen cassatieberoep open Hoge Raad12februari2016,nr.15/05401 Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen Auteur Brondocument AWR-art. 28 Awb-art. 8:55 Awb-art. 8:75 mr. M.H.W.N. Lammers ECLI ECLI:NL:HR:2016:225 Samenvatting Belanghebbende heeftverzetaangetekend tegeneenuitspraak vande rechtbank exart.8:54 Awb (vereenvoudigde behandeling).Het verzetis gegrond verklaard.Daartegenheeftbelanghebbende cassatieberoep aangetekend.De Hoge Raad verklaarthet cassatieberoep niet-ontvankelijk,omdattegeneen‘gegrond verzet’ geencassatieberoep openstaat.Tenovervloede geeftde Hoge Raad nog mee dathetde voorkeur verdientdateen‘verzetrechter’ reeds eenproceskostenvergoeding inde ‘verzetuitspraak’ opneemt. (Cassatieberoep niet-ontvankelijk.) Feiten Belanghebbende heeftverzetaangetekend tegeneenuitspraak vande rechtbank exart.8:54 Awb (vereenvoudigde behandeling).Het verzetis gegrond verklaard.Daartegenheeftbelanghebbende cassatieberoep aangetekend. Geschil Aande orde is de vraag ofhetcassatieberoep ontvankelijk is. Rechtsoverwegingen Beoordelingvandeontvankelijkheidvanhetberoepincassatie 1.1.Ingevolge artikel28,lid 2,vande Algemene wetinzake rijksbelastingenneemtde Hoge Raad enkelkennis vanhetberoep in cassatie tegenuitsprakenvande bestuursrechter op verzetals bedoeld inartikel8:55,lid 7,letters a enb,vande Algemene wet bestuursrecht.Er is geenwettelijke bepaling die beroep incassatie openstelttegeneenuitspraak vande bestuursrechter als de onderhavige,welke strekttotgegrondverklaring vanhetgedane verzet.Hetberoep incassatie dientderhalve niet-ontvankelijk te worden verklaard. 1.2.Tenovervloede wordtdaaraanhetvolgende toegevoegd.Hetverdientde voorkeur datde rechter eenveroordeling inde proceskostenwegens de gegrondverklaring vanhetverzetreeds opneemtinde uitspraak waarinhijop hetverzetbeslist.Hetstaatde rechter echter vrijom de vergoeding voor die kosteneerstvastte stelleninde uitspraak waarinna de gegrondverklaring vanhetverzet op hetberoep wordtbeslist(zie HR18 februari 2011,nr.10/00480,ECLI:NL:HR:2011:BP4781,BNB 2011/114 (red.NTFR2011/580). Commentaar Art.8:54 Awb biedtde rechtbank de mogelijkheid om – kortgezegd – eenberoepsprocedure vereenvoudigd afte doen.Die mogelijkheid heeftde rechtbank bijvoorbeeld als hetberoep kennelijk niet-ontvankelijk is omdathetgriffierechtniettijdig is betaald. Deze mogelijkheid is ingevoerd om te voorkomendatkostbare zittingstijd wordtverspild aanzakendie inhoudelijk nietkunnenworden behandeld.Eenbelanghebbende kantegeneenuitspraak die is gedaanmettoepassing vanart.8:54 Awb verzetaantekenen(art.8:55 Awb).Inde verzetprocedure heeftde rechter drie beslissingsmogelijkheden,te weten(i) hetverzetniet-ontvankelijk verklaren(omdathet bijvoorbeeld te laatis ingediend),(ii) hetverzetongegrond verklaren(omdatbijvoorbeeld nietis geblekendatde griffierechtentijdig zijn betaald) en(iii) hetverzetgegrond verklaren(omdatbijvoorbeeld is geblekendatde griffierechtentijdig zijnbetaald). Inde onderhavige procedure doetde laatste mogelijkheid zichvoor.De belanghebbende bewijsttijdens de behandeling vanhetverzet ter zitting dathijde griffierechtentijdig heeftbetaald.Indatgevalkande eerdere uitspraak nietinstand blijven.Hetverzetwordtdanook gegrond verklaard enverder wordtbepaald datde zaak alsnog inbehandeling wordtgenomen.Indeze procedure was die beslissing vande rechter voor de belanghebbende nietvoldoende.De belanghebbende wilde inde verzetprocedure ook directeen proceskostenvergoeding toegekend krijgen(art.8:75 Awb).Mettoepassing vanart.28 AWRstelde de belanghebbende beroep in cassatie inbijde Hoge Raad.Daarbijheeftde belanghebbende (mogelijk) over hethoofd geziendatinart.28 AWReenbeperking is aangebrachtinde mogelijkhedentothetinstellenvanberoep incassatie inhetgevalsprake is vaneenverzetprocedure.Art.28,lid 2, AWRbepaaltnamelijk datalleenberoep incassatie kanwordeningesteld indienhetverzetniet-ontvankelijk ofongegrond is verklaard. Tegeneengegrond verklaard verzetkande belanghebbende dus geenrechtsmiddelenaanwenden.De Hoge Raad verklaarthet beroep incassatie danook niet-ontvankelijk. De vraag die danoverblijft,is ofde belanghebbende inditgevaleenproceskostenvergoeding is misgelopenomdatinde uitspraak op verzetdaarover geenoordeelis geveld.De Hoge Raad legtinhetarrest– tenovervloede – uithoe meteenproceskostenvergoeding in eenverzetprocedure moetwordenomgegaan.Daarbijis vanbelang datinHR20 december 1995,nr.30.728, ECLI:NL:HR:1995:AA3148,de Hoge Raad oordeelde dathetbestuursorgaaninde kostenvanhetgeding wordtveroordeeld wanneer de belanghebbende ineenbelastingzaak inhetgelijk wordtgesteld.InHR12 februari 2010,nr.09/01205,NTFR2010/451 heeftde Hoge Raad deze hoofdregelook vantoepassing verklaard op de procedure inverzet. De hoofdregelis danook datde rechter inde uitspraak op verzeteenoordeelveltover de vraag ofaande belanghebbende een proceskostenvergoeding moetwordentoegekend.Kennelijk blijktinde praktijk datde rechters ditmetenige regelmaatvergeten,zo ook inde onderhavige procedure.Om ditop te lossenente voorkomendateenbelanghebbende eenproceskostenvergoeding waarop hij rechtheeftnietkrijgt,oordeelde de Hoge Raad op 18 februari 2011,nr.10/00480,NTFR2011/580 dathetde voorkeur verdientom de proceskostenvergoeding inde uitspraak op verzetop te nemen,maar dathetde rechter ook vrijstaatom deze mee te nemeninde (eind)uitspraak vande beroepsprocedure. De belanghebbende is indeze zaak zijnproceskostenvergoeding dus nog nietmisgelopen,maar zaldaarop nog welenige tijd moeten wachten.Deze beslissing zalimmers pas bekend wordengemaaktgelijktijdig methetinhoudelijke oordeelvande rechter over de zaak. [1]Mr.M.H.W.N.Lammers is advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam. Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2016-703 Datum:25-4-2016 13:02:59 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers. Niets uit NDFRmag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar gemaakt in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen ofenige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part ofthis publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.
Dit bericht werd geplaatst in:

Stuur een reactie naar de auteur