Uitnodiging voor de zitting bij de rechtbank heeft niet op juiste wijze plaatsgevonden

Samenvatting


Ter zitting bijRechtbank Haarlem is belanghebbende nochzijngemachtigde verschenen.Belanghebbende steltdatde uitnodiging
beidennietheeftbereikt.Hethofconstateertdatde postcode gebruiktinde uitnodigingsbrievenafwijktvande postcode die is gebruikt inhetberoepschrift.De rechtbank had door navraag bijTNTPostmoetencontrolerenofde aangetekend verzondenuitnodiging op regelmatige wijze aanhetadres vanbelanghebbende (en/ofdiens gemachtigde) was aangeboden.Toende aangetekende briefbijde rechtbank werd terugontvangen,had de griffier hetadres moetenverifiërenaande hand vande GBA.Ineengevalwaarindatniet mogelijk is,zoals bijverzending aaneenpostadres vaneenonderneming,kanverificatie plaatsvindendoor (telefonisch) contactop te nemenmetde geadresseerde ofhethandelsregister te raadplegen.Hethofkomtdanook tothetoordeeldatde uitnodiging nietop de juiste wijze heeftplaatsgevonden.Nubelanghebbende rechtheeftop behandeling vanzijnzaak intwee feitelijke instanties enhij uitdrukkelijk verzoektom terugwijzing naar de rechtbank,vernietigthethofde uitspraak vande rechtbank enwijstde zaak terug.
(Hoger beroep gegrond.)


Commentaar

De zitting staatvolgens de Hoge Raad inde fiscale procedure centraalenis daarinvanessentieelbelang (HR11 oktober 2000,NTFR
2000/1776).De uitnodiging om op eenzitting vande rechtbank te verschijnenwordtdanook door de griffier op grond vanart.8:37 Awb aangetekend verzonden.Wanneer eendergelijke uitnodiging aangetekend wordtverzonden,dandientde daarmee geschapen mogelijkheid vannavraag te wordenbenut(HR9 april2009,NTFR2009/767).Inde regelzal– als eenaangetekend verstuurde uitnodiging de geadresseerde nietheeftbereiktomdathetnietis afgehaald op hetpostkantoor – de uitnodiging wordengeretourneerd
aande griffier vande rechtbank.De constatering datde uitnodiging juistis geadresseerd ennietretour is ontvangen,is evenwel onvoldoende om vastte stellendatde uitnodiging ook op regelmatige wijze is aangeboden.Indieneenpartijnietter zitting is
verschenen,zalde rechtbank door navraag bijTNTPostmoetencontrolerenofde aangetekend verzondenuitnodigingsbriefop regelmatige wijze aande niet-verschenenpartijis aangeboden.
Uitde onderhavige uitspraak vanHofAmsterdam blijktdatRechtbank Haarlem totdrie keer toe inde foutis gegaan.Rechtbank Haarlem overwoog dat:‘Nugenoemdebrievenniettergriffieretourzijnterugontvangen,gaatderechtbankervanuitdatde
uitnodigingomtezittingteverschijnenopdewettelijkevoorgeschrevenwijzeisverzonden.’ HofAmsterdam merktop datde rechtbank allereersthad dienente controlerenofde uitnodigingsbriefop regelmatige wijze aanhetadres vande gemachtigde was
aangebodendoor navraag te doenbijTNTPost.Tentweede treftHofAmsterdam inhetdossier wel eendoor Rechtbank Haarlem retour ontvangenuitnodigingsbriefaan.Tenderde blijktdatRechtbank Haarlem eenonjuiste postcode vande gemachtigde op de
uitnodigingsbriefhad vermeld.Hetis verontrustend om te ziendateendergelijke opeenstapeling vanfoutenbijRechtbank Haarlem kennelijk mogelijk is,hetgeenbijeengrondige bestudering vanhetdossier beslistvoorkomenhad kunnenworden.Wellichtdateenen ander hetgevolg is vande geldende strakke productienormenvoor – ende daarmee gepaard gaande overbelasting van– de rechterlijke macht,wanteenmeer voor de hand liggende oorzaak kanik nietbedenken.HofAmsterdam vernietigtdanook de uitspraak vanRechtbank Haarlem enwijstde zaak terug voor eennieuwe behandeling vande zaak waarbijpartijenopnieuwzullenmoetenworden uitgenodigd om op zitting te verschijnen.Nuindeze procedure enkelfoutenvanRechtbank Haarlem centraalstaan,vind ik hetoverigens onbegrijpelijk enweinig chique datde inspecteur meentzichdaarover te kunnenuitlatendoor onder meer te stellendatde gemachtigde
de uitnodigingsbriefmogelijk wel zouhebbenontvangenendatterugwijzing eenherhaling vanzettenzouopleveren.Hetware te verkiezendateeninspecteur zichinditsoortsituaties eenvoudigweg refereertaanhetoordeelvanhethof.


[1]Mr.I.R.J.Thijssenis advocaatbijJaeger advocaten-belastingkundigente Amsterdam.


Bron:http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-2366 Datum:11-4-2016 16:19:01

Dit bericht werd geplaatst in: Commentaren

Stuur een reactie naar de auteur