Veroordeling tot vier jaar gevangenisstraf wegens handel in illegale medicatie (lijst I en II Opiumwet) en witwassen

ECLI:NL:RBMNE:2023:4439

Inhoudsindicatie

Geneesmiddelenwet. Geneesmiddelen vallend onder lijst I en II van de Opiumwet verkopen, afleveren en voorhanden hebben. Geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning geldt in voorraad hebben, verkopen en afleveren.

UR- en UA-geneesmiddelen te koop aanbieden en afleveren.Verdachte beschikt niet over enige bevoegdheid tot het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten met een geneesmiddel als bedoeld in de Geneesmiddelenwet en/of met een middel als bedoeld in lijst I of II behorende bij de Opiumwet.

Art. 40 en 61 Geneesmiddelenwet. Art. 1, 2 en 6 van de Wet op de Economische delicten. Witwassen geldbedragen en Cryptocurrency.

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer: 16/332895-21 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 30 augustus 2023

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1991] te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres

[adres] te [woonplaats] ,

nu gedetineerd in de [verblijfplaats] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 30 maart 2022, 31 maart 2022, 20 juni 2023 en 26 juli 2023. De zaak is inhoudelijk behandeld op 26 juli 2023 en het onderzoek is op de terechtzitting van 16 augustus 2023 gesloten.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. A. Drogt en van hetgeen verdachte en zijn raadsman, mr. V.C. Langenburg, advocaat te Amsterdam, naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is op de zitting van 26 juli 2023 nader omschreven. De nader omschreven tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

ten aanzien van de feiten 1 tot en met 4:

in de periode van 1 januari 2019 tot en met 14 december 2021 in Bunschoten-Spakenburg en/of Ede en/of in de periode van 31 maart 2022 tot en met 2 januari 2023 in Amersfoort:

feit 1: samen met anderen medicijnen en drugs die staan vermeld op lijst I van de Opiumwet heeft verkocht of aanwezig heeft gehad;

feit 2: samen met anderen medicijnen die staan vermeld op lijst II van de Opiumwet heeft verkocht of aanwezig heeft gehad;

feit 3: samen met anderen medicijnen waarvoor geen handelsvergunning geldt in voorraad heeft gehad, heeft verkocht, heeft ingevoerd of heeft uitgevoerd;

feit 4: samen met anderen medicijnen te koop heeft aangeboden terwijl hij daartoe niet bevoegd was;

ten aanzien van de feiten 5 tot en met 7:

feit 5: in de periode van 1 januari 2019 tot en met 15 februari 2022 in Bunschoten-Spakenburg samen met anderen geldbedragen en cryptocurrency met een waarde van € 3.424.332,66 heeft witgewassen;

feit 6: op 14 december 2021 in Bunschoten-Spakenburg samen met anderen een auto, twee polshorloges en contant geld heeft witgewassen;

feit 7: op 14 december 2021 in Bunschoten-Spakenburg een busje pepperspray in zijn bezit heeft gehad.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht alle ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend te bewijzen. Met betrekking tot feit 1 tot en met 4 heeft zij zich op het standpunt gesteld dat kan worden bewezen dat verdachte gedurende een lange periode (genees)middelen vallend onder lijst I en II van de Opiumwet heeft verkocht, afgeleverd en voorhanden heeft gehad en voorts geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning geldt in voorraad heeft gehad en heeft verkocht en afgeleverd en UR- geneesmiddelen te koop heeft aangeboden en afgeleverd. De bedragen die verdachte daarmee heeft verdiend, heeft hij witgewassen (feit 5). Op belangrijke punten heeft verdachte zich op zijn zwijgrecht beroepen, terwijl het aantreffen van dergelijke grote bedragen schreeuwt om een uitleg. De twee horloges en de Audi A3 die onder verdachte in beslag zijn genomen, heeft verdachte gekocht met illegaal verkregen gelden uit eigen misdrijf, waardoor eenvoudig witwassen kan worden bewezen (feit 6). De bij verdachte aangetroffen pepperspray (feit 7) valt onder categorie II onder 6 van de Wapens en Munitie en betreft verboden wapenbezit.

4.2 Het standpunt van de verdediging

De feiten 1 tot en met 4 (aanwezig hebben van of handel in medicijnen)

Verdachte heeft bekend dat hij zich bezig heeft gehouden met de handel in medicijnen. Voor wat betreft de in de tenlastelegging genoemde medicijnen onder de data 28 oktober 2021 en 14 december 2021 refereert de verdediging zich aan het oordeel van de rechtbank. Verdachte ontkent daarentegen iets te maken te hebben met de aangetroffen hoeveelheid medicijnen in de woning van [medeverdachte] op 2 januari 2023. De verdediging heeft daarom partiële vrijspraak bepleit van de onderdelen uit de tenlastelegging die betrekking hebben op 2 januari 2023.

Feit 5 (witwassen van cryptocurrency)

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van het onder feit 5 ten laste gelegde. Hij heeft hiertoe aangevoerd dat een legale herkomst van het (opgebouwde) vermogen aan cryptocurrency niet kan worden uitgesloten. Verdachte heeft al tijdens zijn eerste verhoor aangegeven dat zijn vermogen in cryptovaluta kan worden verklaard door het relatief vroeg – in 2016 – instappen in de cryptohandel en zijn deelname aan ICO’s. Daarnaast had verdachte tussen 2014 en 2017 de beschikking over een spaarrekening waar in totaal € 62.000,00 op stond. Verdachte beschikte daarom over vermogen waarmee hij investeringen kon doen. In 2017 en 2018 is dan ook een bedrag van ruim 20.000 euro geïnvesteerd bij Bitonic. Verdachte liet zich in het kader van de handel in medicijnen niet uitbetalen in cryptovaluta. Op de inbeslaggenomen telefoons en laptops van verdachte is namelijk geen enkel chatgesprek aangetroffen waarbij verdachte iemand een linkje stuurt met een walletadres waar een betaling in cryptovaluta op kan worden verricht. Ook had verdachte een account bij MetaMask, waar Non Fundable Tokens (NFT’s) kunnen worden verhandeld. Daarmee kan in korte tijd veel winst worden gemaakt.

Feit 6 (eenvoudig witwassen)

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van het onder feit 6 ten laste gelegde. Hij heeft hiertoe aangevoerd dat verdachte heeft verklaard dat hij de Audi A3 in Spanje heeft gekocht. De betaling hiervan is via een bankcheque gelopen. De Rolex is aangeschaft in Gibraltar en de betaling hiervan heeft per bank plaatsgevonden. Verdachte beschikte over voldoende vermogen om deze aankopen te kunnen doen. Het Audemars Piguet-horloge heeft verdachte in 2017 met legaal vermogen gekocht in Canada, namelijk met geld dat hij heeft gewonnen in een casino. Tussen de aangetroffen buitenlandse valuta en de medicijnhandel bestaat verder ook geen enkel verband.

Feit 7 (bezit van pepperspray)

De raadsman heeft ten aanzien van feit 7 geen verweer gevoerd.

4.3 Het oordeel van de rechtbank

4.3.1 Bewijsmiddelen

De redengevende feiten en omstandigheden uit de bewijsmiddelen zijn als bijlage II aan dit vonnis gehecht.

4.3.2 Bewijsoverwegingen

4.3.2.1 De feiten 1 tot en met 4 (bezit van/handel in medicijnen en drugs)

Handel in medicijnen aangetroffen op 28 oktober 2021 en 14 december 2021

Op 28 oktober 2021 en 14 december 2021 is bij verdachte een grote hoeveelheid medicijnen aangetroffen. Nader onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wees uit dat de geneesmiddelen stoffen bevatten die genoemd zijn in de Geneesmiddelenwet dan wel de Opiumwet en dat voor een aantal stoffen –vermeld onder feit 3 – geen handelsvergunning geldt. Verdachte heeft bekend dat hij (samen met een ander of anderen) heeft gehandeld in de medicijnen die in de tenlastelegging onder 28 oktober 2021 en 14 december 2021 staan genoemd. Uit het dossier is gebleken dat verdachte niet bevoegd is de medicijnen te verkopen danwel in voorraad te hebben

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van de verkoop van de medicijnen die op 28 oktober 2021 en 14 december 2021 zijn aangetroffen, en daarmee dat verdachte de feiten 1 tot en met 4 heeft begaan.

De rechtbank gaat uit van 1 januari 2019 als startdatum van de handel. Uit het dossier blijkt namelijk dat het eerste mailcontact tussen [getuige] en verdachte, die gebruik maakte van het e-mailadres [e-mail adres] .com plaatsvond op 2 november 2018. In deze mailwisseling werd gesproken over de afname van fentanylpleisters. [getuige] heeft bij de politie verklaard dat hij fentanylpleisters kocht bij iemand met de naam [verdachte] . Gelet op de datum van het eerste e-mailcontact is de rechtbank van oordeel dat verdachte in ieder geval sinds 1 januari 2019 in drugs heeft gehandeld tot het moment dat hij is aangehouden, te weten op 14 december 2021. Gezien de hoeveelheid van de onder verdachte aangetroffen medicijnen, de op deze handel betrekking hebbende administratie zoals aangetroffen in de computer van verdachte en de klandizie verspreid over verschillende landen, gaat de rechtbank er vanuit dat deze handel intensief en grootschalig is geweest. Ook blijkt uit het dossier dat verdachte hierbij heeft samengewerkt met anderen, hetgeen verdachte ter terechtzitting heeft bevestigd.

Naast voormelde geneesmiddelen is op 14 december 2021 tevens bijna 700 gram cocaine aangetroffen bij verdachte. Verdachte heeft bekend de cocaïne in bezit te hebben gehad, maar ontkent hiermee te hebben gehandeld.

Nu het dossier onvoldoende aanknopingspunten biedt voor de handel in cocaïne zal verdachte vrijgesproken worden van dit onderdeel van de tenlastelegging. Wel is bewezen dat verdachte de cocaïne opzettelijk aanwezig had.

Bezit van medicijnen vermeld onder 2 januari 2023

Op 2 januari 2023 is in de slaapkamer van de woning van medeverdachte [medeverdachte] een grote hoeveelheid medicijnen aangetroffen. Ook voor deze medicijnen geldt dat de geneesmiddelen stoffen bevatten die genoemd zijn in de Geneesmiddelenwet dan wel de Opiumwet en dat voor een aantal van deze stoffen geen handelsvergunning geldt. De rechtbank is van oordeel dat de verklaring van verdachte dat hij niets te maken heeft met deze medicijnen, niet aannemelijk is. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

Ongeveer veertig minuten voordat de verbalisanten op 2 januari 2023 de woning van [medeverdachte] betraden en de medicijnen aantroffen, is verdachte rondom en in de woning gezien. De verbalisanten zagen dat verdachte de voordeur opende met een sleutel. Toen de politie de woning betrad, is verdachte via het balkon de woning uit gevlucht. [medeverdachte] heeft verklaard dat hij zijn slaapkamer beschikbaar had gesteld aan verdachte, dat verdachte daar medicijnen had gestald en dat hij ook in het bezit was van een eigen sleutel.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de geneesmiddelen (mede) aan verdachte toebehoorden en zich in zijn machtssfeer bevonden. Daarmee is wettig en overtuigend bewezen dat verdachte samen met een ander de op 2 januari 2023 aangetroffen medicijnen voorhanden heeft gehad. Voor de verkoop van deze medicijnen bestaat onvoldoende bewijs. De rechtbank zal verdachte daarom partieel vrijspreken van de onderdelen die zien op de verkoop van de medicijnen.

4.3.2.2 Feit 5 (witwassen van cryptocurrency)

Vermoeden dat de cryptocurrency uit misdrijf afkomstig was

Uit onderzoek is gebleken dat verdachte verschillende cryptovaluta met een waarde van ruim 3,4 miljoen euro in zijn bezit had. Uit een analyse van de bankrekeningen van verdachte blijkt dat verdachte in de periode van 2016 tot en met 2018 nauwelijks inkomsten had. Zijn inkomsten bestonden met name uit zorgtoeslag en studiefinanciering. Het bezit van de cryptocurrency ter waarde van ruim drie miljoen euro kan daarom naar het oordeel van de rechtbank niet worden verklaard uit de legale inkomsten van verdachte. Zoals hiervoor onder 4.3.2.1 overwogen, heeft de rechtbank vastgesteld dat verdachte gedurende een periode van drie jaar op grote schaal heeft gehandeld in medicijnen. Het kan niet anders dan dat deze handel tot grote opbrengsten heeft geleid. Daarnaast is het een feit van algemene bekendheid dat cryptocurrency vaak wordt gebruikt in het criminele circuit, onder meer in de drugs- of medicijnhandel. Op grond van het voorgaande acht de rechtbank het vermoeden gerechtvaardigd dat de cryptocurrency uit een misdrijf afkomstig is.

De verklaring van verdachte

Gelet op het voorgaande mag van de verdachte worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft voor zijn stelling dat de cryptocurrency niet van misdrijf afkomstig is. Door verdachte en zijn raadsman zijn de volgende verklaringen voor de herkomst van de cryptocurrency gegeven:

a. a) de hoge waarde aan cryptovaluta is het gevolg van een flinke koerswinst: verdachte heeft in 2016 cryptocurrency gekocht en de waarde daarvan is inmiddels flink gestegen;

b) verdachte had NFT’s in zijn bezit, waarmee veel geld kan worden verdiend.

Ad a. De rechtbank is van oordeel dat de verklaring van verdachte dat hij heeft geïnvesteerd in cryptovaluta weliswaar concreet is, maar dat deze niet verifieerbaar blijkt. Verdachte heeft geen inzicht willen geven in zijn codes en cryptowallets, waardoor het niet mogelijk was nader en vooral sluitend onderzoek naar zijn verklaring te doen. Wel is onderzoek gedaan naar de bankrekeningen van verdachte. Daaruit is gebleken dat verdachte via zijn bankrekeningen in het geheel geen cryptovaluta heeft aangekocht in 2016. De geldbedragen die verdachte in 2017 en 2018 wel heeft geïnvesteerd bij Bitonic, heeft verdachte vermoedelijk in 2018 en 2019 weer laten uitbetalen, gelet op het bedrag dat door Bitonic naar de bankrekening van verdachte werd overgemaakt. Tot slot heeft verdachte niet verklaard waar de opbrengst van de medicijnhandel, die – zoals hiervoor overwogen – groot moet zijn geweest, dan wel is gebleven.

Ad b. Naar aanleiding van de stelling van de verdediging dat het handelen in NFT’s veel geld kan opleveren, heeft de politie onderzoek gedaan naar het bezit van NFT’s door verdachte. Uit onderzoek is gebleken dat vijf coupons in de wallet van verdachte aanwezig waren, maar dat het zeer aannemelijk is dat deze NFT’s of coupons gratis zijn verkregen. De rechtbank is daarom van oordeel dat het hoge bedrag aan cryptocurrency niet kan worden verklaard door het bezit van of handelen in NFT’s.

Conclusie

Nu een aannemelijke en verifieerbare verklaring voor een legale herkomst van de cryptocurrency ontbreekt, is de rechtbank van oordeel dat het niet anders kan dan dat deze cryptovaluta onmiddellijk of middellijk uit een misdrijf afkomstig is. Daarom is wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van cryptocurrency met een waarde van € 3.424.332,66.

4.3.2.3 Feit 6 (eenvoudig witwassen)

Onder verdachte zijn een Audi A3, twee horloges en buitenlands geld in beslag genomen. Uit het dossier volgt dat verdachte de Audi A3 heeft gekocht op 23 mei 2018, de Rolex op 4 december 2017 en de Audemars Piguet op 3 april 2017. Dat betekent dat verdachte de goederen heeft verworven op data die zijn gelegen voor de periode waarin de rechtbank bewezen acht dat verdachte heeft gehandeld in medicijnen. De rechtbank kan daardoor geen verband vaststellen tussen de medicijnhandel en de aankoop van de horloges en de Audi A3. Met betrekking tot de aangetroffen buitenlandse valuta geldt dat het dossier onvoldoende aanknopingspunten biedt om een rechtstreeks verband aan te nemen tussen de handel in medicijnen en deze geldbedragen. Verdachte zal daarom partieel worden vrijgesproken van het witwassen van de horloges, de Audi A3 en de buitenlandse valuta.

De rechtbank acht wel wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het contante geldbedrag van in totaal € 35.662,70 heeft witgewassen. Gelet op de omvang van het geldbedrag en de lange periode waarin verdachte in medicijnen heeft gehandeld, acht de rechtbank het vermoeden gerechtvaardigd dat het bedrag uit eigen misdrijf afkomstig is. Door de verdediging is op dit onderdeel ook geen verweer gevoerd.

5 BEWEZENVERKLARING

Verbeterde lezing van de tenlastelegging

De rechtbank merkt ten aanzien van de feiten 1 tot en met 4 op dat het Openbaar Ministerie het bezit van of de handel in de medicijnen heeft onderverdeeld in drie delen, te weten: medicijnen die zijn aangetroffen op 28 oktober 2021, op 14 december 2021 en op 2 januari 2023. Daarbij staan de dagen steeds tussen vierkante haken vermeld. De rechtbank begrijpt dat het Openbaar Ministerie de feiten op deze manier ten laste heeft gelegd om het zoeken naar de vindplaatsen van de medicijnen in het dossier te vergemakkelijken. De rechtbank interpreteert de tenlastelegging aldus dat de specifieke hoeveelheden achter de medicijnen niet op de handel in de medicijnen zien, maar op het aanwezig hebben ervan. Nu de rechtbank bewezen heeft verklaard dat verdachte heeft gehandeld in de medicijnen genoemd onder 28 oktober 2021 en 14 december 2021, zal de rechtbank achter deze medicijnen de aangetroffen hoeveelheden wegstrepen. Zoals hiervoor overwogen, acht de rechtbank niet bewezen dat verdachte heeft gehandeld in de medicijnen genoemd onder 2 januari 2023. Wel is wettig en overtuigend bewezen dat hij deze medicijnen voorhanden heeft gehad. De tenlastelegging zal daarom worden opgeknipt in twee delen: het handelen in medicijnen en het voorhanden hebben ervan.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

1
op tijdstippen in de periode van 1 januari 2019 tot en met 14 december 2021 te Bunschoten-Spakenburg en/of Ede tezamen en in vereniging met een ander of anderen, telkens opzettelijk heeft verkocht en/of verstrekt en/of vervoerd, onder meer/onder andere een hoeveelheid
– fentanyl en
– een hoeveelheid van een materiaal bevattende Oxycodone en
– morfine en
– methylfenidaat en
– methadon,

en op 14 december 2021 te Bunschoten-Spakenburg opzettelijk aanwezig heeft gehad
– cocaïne, in totaal 676,30 gram,

en op 2 januari 2023 te Amersfoort, tezamen en in vereniging met een ander, telkens opzettelijk aanwezig heeft gehad


morfinesulfaatpentahydraat, 103 ampullen (10 mg/5 ml), en
– dexamfetaminesulfaat, 780 tabletten (180 5 mg + 600 5 mg), en
– oxycodon hydrochloride/hydrochloridum, 2.548 capsules en/of tabletten (10 mg capsules/tabletten (100 + 310 + 157) en 40 mg capsules/tabletten (265 + 1500) en 5 mg capsules/tabletten (106) en 110 tabletten),
– morfinesulfaat, 240 tabletten (100 mg), en
– fentanyl, 348 pleisters (216 pleisters 75 mg + 132), en
– methylfenidaathydrochloride, (ongeveer) 750 tabletten (10 mg), en
– methadon, 800 tabletten (20 mg),
zijnde telkens middelen voorkomend op de bij de Opiumwet behorende lijst I;
2.
op tijdstippen in de periode van 1 januari 2019 tot en met 14 december 2021 te Bunschoten-Spakenburg en/of Ede tezamen en in vereniging met een ander of anderen, telkens opzettelijk heeft verkocht en/of verstrekt en/of vervoerd, onder meer/onder andere een hoeveelheid

– Temazepam, en
– Diazepam, en
– Lorazepam, en
– een materiaal bevattende Xanax retard, en
– Flunitrazepam,


en op 2 januari 2023 te Amersfoort, tezamen en in vereniging met een ander, telkens opzettelijk aanwezig heeft gehad

– midazolam, 398 tabletten/ampullen (160 tabletten 15 mg + 238 ampullen 5 mg), en
– alprazolam/aprazolam, 1970 tabletten (290 0.5 mg + 150 1 mg + 1365 1 mg + 165 1 mg), en
– buprenorfine, (hydrochloride), 305 pleisters/tabletten (23 pleisters 10 mg + 282 tabletten 0,2 mg), en
– clonazepam, 2880 tabletten (400 2 mg + 2480 2mg), en
– diazepam, 870 tabletten (300 10 mg +570 10 mg), en
– zolpidemtartraat, 1050 tabletten (10 mg), en
– bromazepam, 3511 tabletten (3400 6 mg + 111 6 mg), en
– lorazepam, 800 tabletten (2,5 mg),
zijnde telkens middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II;
3.
op tijdstippen in de periode van 1 januari 2019 tot en met 14 december 2021 te Bunschoten-Spakenburg en/of Ede tezamen en in vereniging met een ander of anderen, telkens opzettelijk, geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1 sub b van de Geneesmiddelenwet, waarvoor geen handelsvergunning geldt, te weten
– Alprazolam (EG), en
– Oxycodone Hydrochloride (5 mg/5ml), en
– OxyContin (80 mg), en
– Cenforce-200, en
– Mactropin Anavar (10 mg), en
– Oxycodone (5mg/5ml oral solution),

in voorraad heeft gehad, te koop heeft aangeboden en/of heeft verkocht, en

op 2 januari 2023 te Amersfoort tezamen en in vereniging met een ander, telkens opzettelijk, geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1 sub b van de Geneesmiddelenwet, waarvoor geen handelsvergunning geldt, te weten

– alprazolam, 1365 tabletten (1 mg), en
– bromazepam 3400 tabletten (6 mg),
in voorraad heeft gehad;

4.
op tijdstippen in de periode van 1 januari 2019 tot en met 14 december 2021 te Bunschoten-Spakenburg en/of Ede niet zijnde:
– een apotheker die zijn beroep in een apotheek uitoefent en/of
– een huisarts in het bezit van een vergunning als bedoeld in het tiende of elfde lid van artikel 61 van de Geneesmiddelenwet en/of
– een daartoe bij ministeriële regeling aangewezen persoon en/of instantie in de in de regeling bedoelde omstandigheden,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, opzettelijk, telkens UR-geneesmiddelen en/of UA-geneesmiddelen, te weten:
– een hoeveelheid van een materiaal bevattende Fentanyl en
– een hoeveelheid van een materiaal bevattende Xanax Retard, en
– Alprazolam (EG), en
– een hoeveelheid van een materiaal bevattende Oxycodone en
– OxyContin en
– Dormicum en
– Morfine en
– Baclofen Mylan en
– Cenforce-200 en
– Methylfenidaat (HCL) en
– Tentin en
– Tramadol HCL en
– Temazepam en
– Flunitrazepam en
– Bromazepam Sandoz en
– Diazepam en
– Lorazepam Prolepha en
– Oxazepam Teva en
– Mactropin Anavar,


te koop heeft aangeboden en/of ter hand heeft gesteld;

5.
in de periode van 1 januari 2019 tot en met 15 februari 2022 te Bunschoten-Spakenburg, telkens voorwerpen, te weten van cryptocurrency, met een ((nominale) tegenwaarde/koers-)waarde van € 3.424.332,66 (te weten € 1.827.178,- (Binance) en € 1.597.153,66 (Nexo i.o.)
heeft verworven en voorhanden heeft gehad, terwijl hij, verdachte, wist, dat die voormelde voorwerpen, te weten die cryptocurrency, – onmiddellijk of middellijk – afkomstig waren uit enig misdrijf;
6.
op 14 december 2021 te Bunschoten-Spakenburg, opzettelijk een voorwerp, te weten een contant geldbedrag, te weten totaal € 35.662,70, welk voornoemd voorwerp onmiddellijk afkomstig was uit enig eigen misdrijf, heeft verworven en voorhanden heeft gehad;
7.
op 14 december 2021 te Bunschoten-Spakenburg een busje pepperspray (met opschrift Protect pfeffer spray), zijnde een voorwerp bestemd voor het treffen van personen met een weerloosmakende stof van de categorie II, onder 6, voorhanden heeft gehad.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

6.1

Feit 5 (witwassen van cryptocurrency)

De rechtbank heeft onder feit 5 bewezenverklaard dat verdachte cryptocurrency heeft verworven en voorhanden heeft gehad, terwijl hij wist dat de cryptocurrency afkomstig was uit enig misdrijf. De rechtbank is van oordeel dat de cryptocurrency afkomstig is uit eigen misdrijf, te weten uit de handel in medicijnen. Het verwerven of voorhanden hebben kan dan slechts als witwassen worden gekwalificeerd als kan worden vastgesteld dat de gedragingen van verdachte ook gericht zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst. Daaromtrent overweegt de rechtbank het volgende.

Virtuele valuta maken het mogelijk om anoniem en buiten het zicht van overheden en financiële instellingen wereldwijd transacties te verrichten en vermogens aan te houden. Hoewel transacties in virtuele valuta voor iedereen zichtbaar zijn in de blockchain, staat anonimiteit de koppeling met een identiteit in de weg. De partijen achter die transacties blijven dus in hoge mate ongrijpbaar.1 De rechtbank acht het aannemelijk dat verdachte juist vanwege die eigenschappen heeft gekozen voor het bezit van cryptovaluta Het feit dat verdachte niet bereid is gebleken om inzicht te geven in zijn wallets sterkt de rechtbank in deze gedachte. Daarmee kunnen het verwerven en voorhanden hebben van de cryptovaluta naar het oordeel van de rechtbank worden aangemerkt als kennelijk gericht op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst. Het verwerven of voorhanden hebben van de cryptovaluta kan dan ook worden gekwalificeerd als witwassen.

Er is ook verder geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

6.2

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

feiten 1, 2, 3 en 4:

de eendaadse samenloop van

1. medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd, en medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd,

en

2. medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd, en medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder C van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd,

en

3. medeplegen van een opzettelijke overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 40, tweede lid, van de Geneesmiddelenwet, meermalen gepleegd,

en

4. medeplegen van een opzettelijke overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 61 van de Geneesmiddelenwet, meermalen gepleegd;

feit 5:

witwassen;

feit 6:

eenvoudig witwassen;

feit 7:

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie.

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door haar bewezen geachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van vier jaren met aftrek van het voorarrest.

8.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht bij een strafoplegging rekening te houden met de omstandigheid dat verdachte een dochter van bijna vier jaar oud heeft, bij wie een taalontwikkelingsachterstand is vastgesteld. Voor de taalontwikkeling van zijn dochter is het van groot belang dat verdachte zich weer met de opvoeding bezig kan houden. Ook dient de vader-dochterrelatie weer te worden hersteld.

8.3 Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

De ernst van de feiten

Verdachte heeft zich gedurende drie jaren schuldig gemaakt aan het op grote schaal onbevoegd handelen in en voorhanden hebben van geneesmiddelen. Hij heeft de geneesmiddelen, die uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar zijn, onbevoegd verkocht aan particulieren. De (legale) handel in geneesmiddelen is verbonden aan allerlei voorschriften en vergunningen, onder andere omdat op het voorschrijven en gebruik van bepaalde geneesmiddelen controle nodig is in het belang van de volksgezondheid. Zo kunnen geneesmiddelen een verslavende werking hebben. Het gebruik daarvan in een verkeerde dosering en zonder voorafgaande diagnose door een arts kan zelfs fatale gevolgen hebben. Verdachte heeft zich om al deze gevolgen niet bekommerd en heeft de risico’s van de middelen voor de gezondheid of het leven van de gebruikers op de koop toegenomen. Hij heeft slechts oog gehad voor eigen geldelijk gewin. De rechtbank neemt het verdachte ook zeer kwalijk dat hij in zijn schorsing van de voorlopige hechtenis opnieuw medicijnen voorhanden heeft gehad.

De opbrengst van de medicijnhandel, ruim drie miljoen euro in cryptovaluta en ruim

€ 35.000 aan contanten, heeft verdachte witgewassen. Witwassen is een ernstig feit dat de integriteit van het financiële handelsverkeer schaadt. Bovendien worden deze inkomsten daarmee aan het zicht van justitie onttrokken.

De persoon van verdachte

De rechtbank heeft kennisgenomen van het uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister van 23 mei 2023, waaruit blijkt dat verdachte in de afgelopen vijf jaren niet is veroordeeld voor een soortgelijk feit.

De straf

Gelet op de aard en ernst van de feiten is de rechtbank van oordeel dat slechts een gevangenisstraf een passende straf is.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank aansluiting gezocht bij straffen die voor grootschalige handel in harddrugs worden opgelegd, alsmede bij straffen die worden opgelegd voor witwassen van extreem grote geldbedragen. Alles overziend acht de rechtbank een gevangenisstraf zoals hierna ter noemen passend en geboden

Tenuitvoerlegging van de op te leggen gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat aan de verdachte voorwaardelijke invrijheidstelling wordt verleend als bedoeld in artikel 6:2:10 van het Wetboek van Strafvordering.

9 BESLAG

9.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de cryptocurrency (de Binance- en de Nexorekening), de horloges (Rolex en Audemars), de contante geldbedragen, waaronder het buitenlandse geld, en de Audi A3 verbeurd te verklaren.

9.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft geen standpunt ingenomen ten aanzien van het beslag.

9.3 Het oordeel van de rechtbank

De omvang van de beslagbeslissing

De officier van justitie heeft zich in haar vordering beperkt tot de onder 9.1 genoemde goederen. De rechtbank gaat er daarmee van uit dat de overige op de beslaglijst vermelde goederen zullen worden afgehandeld door het Openbaar Ministerie. De rechtbank zal daarom over de overige goederen geen beslissing nemen.

Conservatoire beslagtitel

Op het contante geldbedrag van in totaal € 35.662,70 en de cryptocurrency rust conservatoir beslag. De rechtbank acht het niet opportuun om in dit stadium een beslissing op deze goederen te nemen, omdat de officier van justitie heeft aangekondigd dat tegen verdachte een ontnemingsvordering zal worden aangebracht.

De horloges, de Audi A3 en de buitenlandse valuta

Gelet op de partiële vrijspraak van het witwassen van de horloges (Audemars Piguet en Rolex), de Audi A3 en de buitenlandse valuta, zal de rechtbank teruggave van deze voorwerpen aan verdachte gelasten.

10 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen

 • -47, 55, 57 en 420bis van het Wetboek van Strafrecht;
 • -40 en 61 van de Geneesmiddelenwet;
 • -1, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten;
 • -2, 3, 10 en 11 van de Opiumwet; en
 • -26 en 55 van de Wet wapens en munitie,

zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

11 BESLISSING

De rechtbank:

Bewezenverklaring

– verklaart het ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;

– verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

– verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

– verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

– veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van vier (4) jaren;

– bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

Beslag

– gelast de teruggave aan verdachte van de volgende voorwerpen:

 • -1 STK Horloge (PL0900-MD3R021104_700485, Audemars piguet);
 • -1 STK Horloge (PL0900-MD3R021104_700495, Rolex);
 • -1 STK Horloge (PL0900-MD3R021104_700842, Rolex);
 • -1 STK Personenauto (PL0900-MD3R021104_700569, [kenteken] , Audi);
 • -824,34 EUR IBG 14-12-2021 (PL0900-MD3R021104_700473);
 • -175,03 EUR IBG 14-12-2021 (PL0900-MD3R021104_700475);
 • -22,23 EUR IBG 14-12-2021 (PL0900-MD3R021104_700474);
 • -235,65 EUR IBG 14-12-2021 (PL0900-MD3R021104_700564).

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J.P. Schotman, voorzitter, mrs. J. Edgar en P.K. van Riemsdijk, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J. Broere, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 30 augustus 2023.

Mr. Broere is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:


1
Hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2019 tot en met 14 december 2021 te Bunschoten-Spakenburg en/of Ede en/of
op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 maart 2022 tot en met 02 januari 2023 te Amersfoort en/of elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig gehad en/of heeft vervaardigd, onder meer/onder andere een hoeveelheid
[28 oktober 2021]
– Fentanyl, een (groot) aantal zakjes/patches fentanyl en/of (ongeveer) 120 pleisters fentanyl, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Fentanyl en/of
– Oxycodone, (ongeveer) 957 tabletten en/of (een fles van) 250 ml (Oxycodone hydrochloride 5 mg/5 ml), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Oxycodone en/of
– Morfine (ongeveer) dertig flesjes (10 mg morfine) en/of 60 tabletten Morfine sulfaat, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Morfine (sulfaat) en/of
– Methylfenidaat, (ongeveer) 60 tabletten, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Methylfenidaat en/of
– Methadon (ongeveer) 83 tabletten, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Methadon en/of
[14 december 2021]
-Oxycodon (hydracholine), 72 fles(sen) à 250 ml (bevattende oxycodon hydracholine), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Oxycodon (hydracholine) en/of
-cocaïne, in totaal (ongeveer) 679,10gr (100,49+239,21+339,40), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of
[2 januari 2023]
– morfinesulfaatpentahydraat, (ongeveer) 103 ampullen (10mg/5ml), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende morfinesulfaatpentahydraat en/of
-dexamfetaminesulfaat, (ongeveer) 780 tabletten (180 5 mg + 600 5mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende dexamfetaminesulfaat en/of
– Oxycodon hydrochloride/hydrochloridum, (ongeveer) 3148 capsules en/of tabletten (10 mg capsules/tabletten (100+310+157) en/of 40 mg capsules/tabletten (265+1500) en/of 5 mg capsules/tabletten (106+600) en/of 110 tabletten), in elk geval een hoeveelheid van en materiaal bevattende Oxycodon hydrochloride en/of
– morfinesulfaat, (ongeveer) 240 tabletten (100mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende morfinesulfaat en/of
– fentanyl, (ongeveer) 348 pleisters (216 pleisters 75 mg+132) , in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende fentanyl en/of
– methylfenidaathydrochloride, (ongeveer) 750 tabletten (10mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende methylfenidaathydrochloride en/of
– methadon, (ongeveer) 800 tabletten (20 mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende methadon,
zijnde voornoemde middel(en,) (telkens) (een) middel(en) voorkomend op de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;
(Artikel art 10 lid 4 Opiumwet, art 2 ahf/ond B Opiumwet, art 2 ahf/ond C Opiumwet, art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht)
2.
Hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2019 tot en met 14 december 2021 te Bunschoten-Spakenburg en/of Ede en/of
op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 maart 2022 tot en met 02 januari 2023 te Amersfoort en/of elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
(telkens) opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig gehad en/of heeft vervaardigd, onder meer/onder andere een hoeveelheid
[28 oktober 2021]
– Temazepam, (ongeveer) 450 capsules (15, althans een of meer doosje(s) Temazepam 20 mg, 30 capsules per doosje) en/of (ongeveer) 80 tabletten temazepam, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Temazepam en/of
– Diazepam, 300 tabletten (ongeveer tien, althans een of meer doosje(s) Diazepam teva 10 mg, 30 tabletten per doosje), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Diazepam en/of
– Lorazepam, een zak met gele tabletten (met opdruk 2.5 bevattende lorazepam), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Lorazepam en/of
– Tema 10, (ongeveer) 2000 tabletten (kleur wit in een zak(je) met opschrift “Tema10), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Tema (10) en/of
– Xanax retard, (ongeveer) 30 tabletten (2 mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Xanax retard en/of
– Flunitrazepam, (ongeveer) 60 tabletten, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Flunitrazepam en/of
[14 december 2021]
-Xanax retard 2.2, (ongeveer) 480 tabletten (zestien, althans een of meer doosje(s) inh. 30 Xanax retard 2.2 mg en/of alprazolam), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Xanax retard (en/of alprazolam en/of
– Temazepam, 6 capsules (één strip), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Temazepam en/of
[2 januari 2023]
– midazolam, (ongeveer) 398 tabletten/ampullen (160 tabletten 15 mg + 238 ampullen 5 mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende midazolam en/of
– alprazolam/aprazolam, (ongeveer) 1970 tabletten (290 0.5 mg + 150 1mg + 1365 1mg + 165 1mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende alprazolam/aprazolam en/of
– buprenorfine, (hydrochloride), (ongeveer) 305 pleisters/tabletten (23 pleisters 10 mg + 282 tabletten 0,2 mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende buprenorfine en/of
– clonazepam, (ongeveer) 2880 tabletten (400 2 mg + 2480 2mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende clonazepam en/of
– diazepam, (ongeveer) 870 tabletten (300 10mg +570 10mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende diazepam en/of
– zolpidemtartraat, (ongeveer) 1050 tabletten (10mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende zolpidemtartraat en/of
– bromazepam, (ongeveer) 3511 tabletten (3400 6mg + 111 6mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende bromazepam 6 en/of
– lorazepam, (ongeveer) 800 tabletten (2,5mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende lorazepam,
Zijnde voornoemde middel(len) (telkens) (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;
(Artikel art 3 ahf/ond B Opiumwet, art 3 ahf/ond C Opiumwet, art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht, art 11 lid 2 Opiumwet)
3.
Hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2019 tot en met 14 december 2021 te Bunschoten-Spakenburg en/of Ede en/of op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 maart 2022 tot en met 02 januari 2023 te Amersfoort en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) al dan niet opzettelijk, (een) geneesmiddel(en), als bedoeld in artikel 1 sub b van de Geneesmiddelenwet, waarvoor geen handelsvergunning geldt, te weten [28 oktober 2021]
-Alprazolam (EG), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Alprazolam en/of
-Oxycodone Hydrochloride (5 mg/5ml) ), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Oxycodone hydrochloride en/of
-OxyContin (80 mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende OxyContin en/of
-Cenforce-200, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Cenforce-200 en/of
[14 december 2021]
-Cenforce-200, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Cenforce 200 en/of
-Mactropin Anavar (10 mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Mactropin Anavar en/of
-Oxycodone (5mg/5ml oral solution), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Oxycodone en/of
[2 januari 2023]
– alprazolam, (ongeveer) 1365 tabletten (1mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende alprazolam en/of
– bromazepam (ongeveer) 3400 tabletten (6mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende bromazepam,
in voorraad heeft gehad, te koop heeft aangeboden, heeft verkocht, heeft afgeleverd, ter hand heeft gesteld, heeft ingevoerd, heeft uitgevoerd en/of anderszins binnen of buiten het Nederlands grondgebied heeft gebracht;
(Artikel art 40 lid 2 Geneesmiddelenwet, art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht, art 6 lid 1 ahf/ond 1 Wet op de economische delicten, art 1 ahf/ond 1° Wet op de economische delicten
4.
Hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2019 tot en met 14 december 2021 te Bunschoten-Spakenburg en/of Ede en/of
op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 maart 2022 tot en met 02 januari 2023 te Amersfoort en/of elders in Nederland,
niet zijnde:
– een apotheker die zijn beroep in een apotheek uitoefent en/of
– een huisarts in het bezit van een vergunning als bedoeld in het tiende of elfde lid van artikel 61 van de Geneesmiddelenwet en/of
– een daartoe bij ministeriële regeling aangewezen persoon en/of instantie in de in de regeling bedoelde omstandigheden,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
opzettelijk, (telkens) een of meer UR-geneesmiddelen en/of UA-geneesmiddelen, te weten:
[28 oktober 2021]
– Fentanyl (50 pg/uur Teva en/of Fentanyl Aurobindo 25 microgram/uur en/of Fentanyl Sandoz matrixpleister 12 pg/uur), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Fentanyl en/of
– Xanax Retard (2), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Xanax Retard (2) en/of
– Alprazolam (EG), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Alprazolam (EG) en/of
-Oxycodone (Hydrochloride 5 mg/5 ml en/of Oxycodon HCL G.L. 5 mg en/of Oxycodon HCL), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Oxycodone en/of
-Aurobindo (5 mg) ), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Aurobindo en/of
-OxyContin (80 mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Oxycodone en/of
-Midazolam Aurobindo (5 mg/5 ml) ), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Midazolam Aurobindo en/of
-Dormicum (15 mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Dormicum en/of
-Morfine sulfaat Aurobindo retard (10 mg) en/of Morfine sulfaat Sandoz (10 mg) en/of Morfine (HCL CF 10 mg/ml), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Morfine en/of
-Baclofen Mylan (10 mg tablet) ), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Baclofen Mylan en/of
-Cenforce-200, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Cenforce-200 en/of
-Methylfenidaat (HCL) (1A Pharma (10 mg)), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Methylfenidaat (HCL) en/of
-Tentin (5 mg tabletten), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Tentin en/of
-Zopiclon Mylan (7,5 mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Zopiclon Mylan en/of
-Tramadol HCL Aurobindo (50 mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Tramadol (HCL Aurobindo) en/of
-Temazepam (CF 20 mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Temazepam en/of
-Flunitrazepam (2 mg Teva), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Flunitrazepam en/of
[14 december 2021]
– Bromazepam Sandoz (3mg) ), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Bromazepam Sandoz en/of
– Diazepam (CF 5 mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Diazepam en/of
– Fentanyl (50 ug/uur), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Fentanyl en/of
– Lorazepam Prolepha (1mg) ), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Lorazeopam Prolepha en/of
– Oxazepam Teva (50 mg) ), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Oxazepam Teva en/of
– Oxycodon (NCI retard Teva 80 mg & Oxycodone 5mg/5m1 oral solution), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Oxycodon en/of
– Cenforce-200, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Cenforce-200 en/of
– Temazepam (CF 20 mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Temazepam en/of
– Mactropin Anavar (10 mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Mactropin Anavar en/of
– Xanax Retard, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende Xanas Retard en/of
[2 januari 2023]
– pregabaline, (ongeveer) 966 tabletten, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende pregabaline en/of
– tramadol (hydrochloride), (ongeveer) 120 tabletten (100mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende tramadol hydrochloride en/of
– zoplicon, (ongeveer) 630 tabletten (7,5mg), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende zoplicon en/of
– rivastigmine, (ongeveer) 90 pleisters, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende rivastigmine en/of
– lisdexamfetaminedimesylaat, (ongeveer) 120 capsules, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende lisdexamfetaminedimesylaat,
te koop heeft aangeboden en/of ter hand heeft gesteld;
(Artikel art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht, art 6 lid 1 ahf/ond 1 Wet op de economische delicten, art 61 lid 1 Geneesmiddelenwet, art 1 ahf/ond 1° Wet op de economische delicten)
5.
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2019 tot en met 15 februari 2022 te Bunschoten-Spakenburg, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
a.
(telkens) (van) een of meer voorwerp(en), te weten van een of meer geldbedrag(en) en/of (zogeheten) bitcoins, althans cryptocurrency, met een ((nominale) tegenwaarde/koers-)waarde van (ongeveer) € 3.424.332,66 (te weten (ongeveer) €1.827.178,- (Binance) en/of (ongeveer) €1.597.153,66 (Nexo i.o.),
de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of heeft verhuld, dan wel heeft verborgen en/of heeft verhuld wie de rechthebbende(n) op dat /die voorwerp(en) was/waren, en/of
b.
(telkens) een voorwerp(en), te weten van een of meer geldbedrag(en) en/of (zogeheten) bitcoins, althans cryptocurrency, met een ((nominale) tegenwaarde/koers-)waarde van (ongeveer) € 3.424.332,66 (te weten (ongeveer) €1.827.178,- (Binance) en/of (ongeveer) €1.597.153,66 (Nexo i.o.)
heeft verworven, overgedragen, omgezet, voorhanden heeft gehad en/of hiervan gebruik heeft gemaakt,
terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en), dat dat/die (voormelde) voorwerp(en), te weten die/dat geldbedrag(en) en/of (zogeheten) bitcoins, althans cryptocurrency, – onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit enig misdrijf;
( art 47 lid 1 ahf en onder 1 Wetboek van Strafrecht jo art 420bis lid 1 ahf/ond 1 Wetboek van Strafrecht, art 420bis lid 1 ahf/onder a en onder b Wetboek van Strafrecht)
6.
hij op 14 december 2021 te Bunschoten-Spakenburg en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
opzettelijk een of meer voorwerp(en) te weten
-een personenauto (merk Audi type A3 cabriolet) en/of
-een polshorloge (merk Rolex model Datajuist 116300) en/of
-een polshorloge (merk Audemars Piquet) en/of
-(een) contant(e) geldbedrag(en), te weten totaal (ongeveer) €35.662,70 en/of BPS 900,- en/of Hongaarse Forint 66.500,- en/of Thaise bath 900,-, althans enig geldbedrag,
welk(e) voornoemd(e) voorwerp(en) (telkens) onmiddellijk afkomstig was/waren uit enig eigen misdrijf (telkens) heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad;
(art 47 lid 1 ahf en onder 1 Wetboek van Strafrecht jo Art 420bis.1 Wetboek van Strafrecht)
7.
hij op 14 december 2021 te Bunschoten-Spakenburg, althans in Nederland, een busje pepperspray (met opschrift Protect pfeffer spray), zijnde een voorwerp bestemd voor het treffen van personen met een giftige en/of verstikkende en/of weerloosmakende en/of traanverwekkende stof van de categorie II, onder 6, voorhanden heeft gehad;
(Art 26 Wet Wapens en Munitie)

Bijlage II: de bewijsmiddelen

De hierna te noemen bewijsmiddelen worden steeds gebruikt tot het bewijs van het feit of de feiten, waarop zij blijkens hun inhoud uitdrukkelijk betrekking hebben. Sommige onderdelen van de bewijsmiddelen hebben niet betrekking op alle feiten, maar op één of meerdere feiten.

Bewijsmiddelen2

De verklaring van verdachte

Ik heb gehandeld in de medicijnen die op de tenlastelegging onder 28 oktober 2021 en 14 december 2021 staan genoemd. Ik heb dat samen met iemand anders gedaan. Het klopt dat ik geen apotheker of huisarts ben en dat ik niet in de medicijnen mocht handelen. De Audi A3 was van mij en de Volvo XC40 leasede ik. De cocaïne die in mijn woning en auto is aangetroffen, is van mij. Ik had toegang tot het e-mailadres [e-mail adres] .com. [bijnaam verdachte] was een bijnaam van mij. De pepperspray die in mijn huis is aangetroffen, is van mij.3

Beoordeling bevoegdheid door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Op verzoek heb ik een bevoegdheidsbeoordeling opgesteld betreffende [verdachte] , geboren [1991] .4

Aan verdachte is geen fabrikanten- of groothandelaarsvergunning verleend als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet. Krachtens artikel 18, eerste lid, Geneesmiddelenwet is een dergelijke vergunning vereist om bepaalde handelsactiviteiten te mogen verrichten, waaronder in voorraad hebben, met geneesmiddelen.

Verdachte staat niet geregistreerd als apotheker die zijn beroep uitoefent in een apotheek noch als apotheekhoudend huisarts. Verdachte valt daarmee niet onder de uitzonderingen als bedoeld in artikel 61, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet met betrekking tot het verbod tot het verrichten van bepaalde activiteiten, waaronder ter hand stellen, met UR-geneesmiddelen.

Verdachte staat niet geregistreerd als apotheekhoudende of dierenarts en daarmee valt verdachte niet onder de uitzonderingen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Opiumwet. Aan verdachte is tevens geen ontheffing verleend als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Opiumwet. Het krachtens artikel 2 en/of 3 Opiumwet gestelde verbod om bepaalde handelsactiviteiten te verrichten, waaronder aanwezig hebben, met middelen als bedoeld in respectievelijk lijst I of II behorende bij de Opiumwet is op verdachte onverminderd van toepassing.

Hiermee beschikt verdachte niet over enige bevoegdheid tot het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten met een geneesmiddel als bedoeld in de Geneesmiddelenwet en/of met een middel als bedoeld in lijst I of II behorende bij de Opiumwet.5

Onderzoek naar het e-mailadres [e-mail adres] .com

Op 30 en 31 december 2021 vond er op de [adres] te [woonplaats] een

netwerkzoeking plaats. Tijdens de netwerkzoeking werden meerdere emailboxen van de aanbieder [website] .com aangetroffen. Dit proces-verbaal betreft het onderzoek naar de inhoud van mailbox [website] .com. Door [naam] wordt aan [getuige] (afnemer Fentanyl) gevraagd de betalingen voor de bestellingen te doen op een Duitse rekening nl: [rekeningnummer] op naam van [verdachte] .6 Uit met een rechtshulpverzoek verkregen gegevens van de Duitse N26 bank blijkt dit bankrekeningnummer in gebruik te zijn geweest bij verdachte [verdachte] .7

Postvak IN:

Ik zag een mail van 2 november 2018 afkomstig van ene [A] met het mailadres

[e-mail adres] .com met als tekst:

“Hallo,

Vis [B] koop ik fentanyl pleisters

Jij zou het van hem overnemen met zelfde prijs en voorwaarden”

Dit betrof de eerste mail die ik aantrof van deze [A] . lk zag dat in de maanden erop nog vele mails volgden en dat [A] een regelmatige besteller van fentanylpleisters was. Op 22 maart 2022 werd in Vlissingen een verklaring opgenomen van [getuige] die

onder andere verklaarde dat hij de gebruiker van het mailadres [e-mail adres] .com was en dat hij fentanylpleisters had besteld bij iemand met de naam [verdachte] .8

Chatgesprekken over de verkoop van medicijnen

Op 14 december 2021 vond een doorzoeking plaats op de [adres] te [woonplaats] . Tijdens de doorzoeking werd een Apple iPhone aangetroffen.9 Ik zag in het forensisch kopie dat er een Apple ID in stond met daarbij het e-mailadres [e-mail adres] @hotmail.com. De call log van het toestel had de naam [chatnaam 1] .10 Ik zag dat de chats welke met Wickr gepleegd werden over de handel in medicijnen gingen.11

Chat met [chatnaam 2]

Ik zag dat de Wickr chat gestart was op de datum 8 december 2021 om 19:49 uur. Ik zag dat het laatste gesprek was op 13 december 2021 om 17:23 uur. In deze chat hebben ze het over verschillende soorten medicijnen. Hierin worden aantallen en prijzen genoemd. In het begin van de chat koopt [chatnaam 2] medicijnen en wil het komen ophalen. [chatnaam 1] zegt dat het opgehaald kan worden in Bunschoten-Spakenburg. Op 11 december 2021 wordt er door [chatnaam 1] een lijst naar [chatnaam 2] verstuurd met daarin medicijnen en de prijzen.12

Aantreffen medicijnen in auto verdachte op 28 oktober 2021

Op donderdag 28 oktober 2021 werd de verdachte [verdachte] aangehouden ter hoogte van Ede. [verdachte] was daar met de witte Audi A3. In de Audi A3 werd in de kofferbak een bigshoppertas aangetroffen. In deze tas zagen de opsporingsambtenaren verschillende postpakketten en enveloppen zitten, welke nog verzonden moesten worden.13 Er werd besloten de pakketten een voor een te openen.14 De complete lijst is als bijlage achter dit proces-verbaal gevoegd.15

Bijlage:

– 2620274: – doosje met fles vloeistof, 250ml Oxycodone 5mg/5ml;

– 2620407: 50 x wit tablet met opdruk Methadon 5;16
– 2620349: 4 x 10 strip Silendal Citrate Cenforce 200;17

– 2620221: 3 x 10 strip morfinesultaat Aurobindo;18
– 2620227: 2 doosjes Methylfenidaat HCl 1A Pharma 10 mg;
– 2620270: 20 x 10 strip OxyContin 80 mg;19

– 2620316: 1 x doosje (dicht) 30 stuks Xanax Retard 2 (Alprazolam) 2 mg;
– 2620293: 3 x 10 strip Temazepam CF 20 mg;

– 2620309: 2 x doosje (dicht) 60 stuks Alprazolam EG 2 mg;20

– 2620296: vacuum zakje met 5 x tablet Diazepam;

– 2620314: 10 Fentanyl Sandoz matrixpleisters 12 mg;
– 2620310: 3 x 10 strip Flunitrazepam 2 mg teva.21

De productbeoordeling door de IGJ over de medicijnen van 28 oktober 2021

De producten Fentanyl Sandoz matrixpleister 12 pg/uur (2620314), Xanax Retard 2 (2620316), Alprazolam EG (2620309), Oxycodone Hydrochloride 5 mg/5 ml (2620274), OxyContin 80 mg (2620270), Morfine sulfaat Aurobindo retard 10 mg (2620221), Cenforce-200 (2620349), Methylfenidaat HCL 1A Pharma 10 mg (2620227), Temazepam CF 20 mg (2620293), en Flunitrazepam 2 mg Teva (2620310) voldoen aan de omschrijving van het begrip geneesmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Geneesmiddelenwet.

Voor de producten Alprazolam EG (2620309), Oxycodone Hydrochloride 5 mg/5

ml (2620274), OxyContin 80 mg (2620270) en Cenforce-200 (2620349) is geen

handelsvergunning verleend voor de Nederlandse markt.22

De werkzame stoffen in de producten Fentanyl Sandoz matrixpleister 12 pg/uur (2620314), Oxycodone Hydrochloride 5 mg/5 ml (2620274), OxyContin 80 mg (2620270), Morfine sulfaat Aurobindo retard 10 mg (2620221) en Methylfenidaat HCL 1A Pharma 10 mg (2620227) staan vermeld op lijst I behorende bij de Opiumwet.

De werkzame stoffen in de producten Xanax Retard 2 (2620316), Alprazolam EG (2620309), Midazolam Aurobindo 5 mg/5 ml (2620370), Temazepam CF 20 mg (2620293), Flunitrazepam 2 mg Teva (2620283) en Flunitrazepam 2 mg Teva (2620310) staan vermeld op lijst II behorende bij de Opiumwet.23

Onderzoek aangetroffen onbekende pillen van 28 oktober 2021

In het vervolg op het onderzoek naar en openen van de op 28 oktober 2021 bij verdachte [verdachte] aangetroffen pakketten verklaar ik het volgende.24 In 15 van de aangetroffen pakketten en enveloppen zaten losse pillen en in een losse brokjes zonder dat bekend was welke stof het was. Door de FO werden de monsters voorzien van een SIN-nummer.

SIN-nummer: AAPH1685NL;

SIN-nummer: AAPH1699NL.25

Onderzoek verdovende middelen

SIN: AAPH1685NL

Relatie met SIN: AAOW1171NL26

SIN: AAPH1699NL

Relatie met SIN: AAOW1176NL27

Een NFI-rapport

KenmerkResultaat
AAOW1171NLbevat lorazepam
AAOW1176NLbevat methadon28

Methadon is vermeld op lijst I van de Opiumwet. Lorazepam is vermeld op lijst II van de Opiumwet.29

Het aantreffen van medicijnen in de auto van verdachte op 14 december 2021

Op 14 december 2021 werd tijdens de doorzoeking aan het [adres] te [woonplaats] een personenauto van het merk Volvo, type XC40 aangetroffen en in beslag genomen.30 In de kofferbak van de auto werd een grote hoeveelheid medicijnen in dozen aangetroffen. In totaal stonden er 7 dozen in de kofferbak. 6 dozen waren soortgelijke dozen. Op de 6 dozen stond allemaal het onderstaande opschrift: Wockhardt UK, oxycodone 5 mg/5 ml oral solution.31

De doos welke openstond werd door ons bekeken en wij zagen dat er een zwarte plastic tas in zat van de winkel Gall & Gall. In de tas zaten 16 medicijndoosjes. Ik zag dat er

op de 16 doosjes Xanax retard 2, 2 mg alprazolam op stond. Ik zag dat in alle doosjes 3 medicijn strips zaten met 10 tabletten per strip.32 Verder troffen wij in de Volvo auto nog een losse medicijn strip aan. Achterop de strip stond Cenforce-200 Sildenafil Citrate.33

Het aantreffen Mactropin in woning verdachte op 14 december 2021

Tijdens de doorzoeking op 14 december 2022 op de [adres] te [woonplaats] werd een doosje aangetroffen.34 Bij het openen van het doosje werd ter plaatse bij de zoeking gezien dat er een drietal potjes in zaten. De potjes hadden de opdruk “Mactropin”. lk zag dat er op de doosjes Mactropin anavar 100 mg stond.35

De productbeoordeling door de IGJ – medicijnen van 14 december 2021

De substantie flunitrazepam staat vermeld op lijst II behorende bij de Opiumwet.36

De producten Bromazepam Sandoz 3, Diazepam CF 5 mg, Fentanyl 50 pg/uur Teva, Lorazepam Prolepha 1 mg, Oxazepam Teva 50 mg, Oxycodon NCI retard Teva 80 mg, Oxycodone 5mg/5ml oral solutionCenforce-200, Temazepam CF 20 mg, Mactropin Anavar 10 mg, Xanax Retard 2 voldoen aan de omschrijving van het begrip geneesmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Geneesmiddelenwet.

Voor de producten Cenforce-200, Mactropin Anavar 10 mg en Oxycodone 5mg/5ml oral solution is geen handelsvergunning verleend voor de Nederlandse markt.

De werkzame stoffen in de producten Fentanyl 50 pg/uur Teva, Oxycodon HCl retard Teva 80 mg en Oxycodone 5mg/5ml oral solution staan vermeld op lijst I behorende bij de Opiumwet.

De werkzame stoffen in de producten Diazepam CF 5 mg, Lorazepam Prolepha 1 mg, Oxazepam Teva 50 mg, Temazepam CF 20 mg, Xanax Retard 2 staan vermeld op lijst II behorende bij de Opiumwet.37

Het aantreffen van cocaïne in de woning van verdachte op 14 december 2021

Tijdens de doorzoeking op 14 december 2021 in de woning op de [adres] te [woonplaats] werd er in de kantoorkamer op de eerste etage van de woning een zwarte doos met een rosékleurig laatje aangetroffen.38 Ik zag dat het navolgende in de rosélade van de doos zat.
– 9 ponypacks gevouwen met inhoud (goednummer 2923046);
– 1 boterhamzakje met wit poeder, vermoedelijk verdovende middelen. Onbekend gewicht. (goednummer 2923043);
– 1 boterhamzakje met wit poeder, vermoedelijk verdovende middelen. Onbekend gewicht. Minder inhoud dan het andere zakje (goednummer 2923042).39

Het aantreffen van cocaïne in de auto van verdachte op 14 december 2021

Op 14 december 2021 werd onder [verdachte] de volgende personenauto in beslag genomen: Audi A3 cabriolet.40 Op 10 mei 2022 werd de auto onderzocht. Hierbij werd een verborgen ruimte aangetroffen in de middenconsole tussen beide voorstoelen. In deze ruimte bevond zich een plastic zakje met daarin meerdere plastic zakjes met witte brokjes en wit poeder. Tevens werden enkele stripjes met Oxycontin pillen aangetroffen. Ik zag dat het ging om de volgende zaken:
– 6 stripjes met pillen met op de achterzijde van de stripjes (oa) de vermelding Oxycontin 80 mg (goednummer 2988983);
– 8x kleinere plastic zakjes met daarin witte brokjes en wit poeder (goednummer 2988977);
– 1x wat groter plastic zakje met daarin witte brokjes en wit poeder (goednummer 2988980).41

De NFI-rapporten

KenmerkOmschrijving FOConclusie
AAOW1804NLPoeder en brokjes, wit, uit 24,93 grambevat cocaïne42
AAOW1803NLpoeder, wit, uit 65,48 grambevat cocaïne43
AAOW1801NLpoeder, wit, uit 7,28 grambevat cocaïne44
AAPE3246NLpoeder en brokjes, wit, uit 239,21 grambevat cocaïne45
AAPE3245NLpoeder en brokjes, wit, uit 339,4 grambevat cocaïne46

Doorzoeking woning [medeverdachte] op 2 januari 2023

Wij hielden zicht op de bewegingen in en rond de woning aan de [adres] te [woonplaats] . Op 2 januari 2023 om 18:40 uur, zag ik, verbalisant, een grijze Citroen C1 de straat in komen rijden. Wij zagen een manspersoon uitstappen, richting de woning [adres] lopen met een wit papieren tasje in zijn handen. Ik zag dat deze man met de sleutel de voordeur van de woning opende en naar binnen ging. Uit de politiesystemen bleek dit voertuig op naam te staan van [verdachte] . Wij herkenden aan de beschikbare foto binnen de politiesystemen [verdachte] als de persoon welke uit het voertuig de woning binnen ging.

Op 2 januari 2023 om 19:20 uur betraden wij de woning van verdachte [medeverdachte] ter inbeslagneming. Ik trof in de slaapkamer op de begaande grond, direct links van de deur, meerdere plastic boxen met verschillende soorten medicatie aan.47

Onderzoek in beslagen genomen dozen in de woning van [medeverdachte]

Wij, verbalisanten, hielden ons bezig met het onderzoek naar de inbeslaggenomen dozen. Alle door ons onderzochte goederen werden op 2 januari inbeslaggenomen uit de woning gelegen aan de [adres] te [woonplaats] .48

Box 1

Werkzame stofTotaal aantal tabletten/capsulesBijzonderheden aantreffen
Midazolam 15MG160
Alprazolam 0,5mg290
Midazolam 5mg/ml238
Buprenorfine 10microgam/uur23Losse pleisters49

Box 2

Werkzame stofTotaal aantal tabletten/capsules
Morfinesulfaatpenthahydraat 10mg/5ml103
Alprazolam 1mg150
Clonazepam 2mg400
Diazepam 10mg300
Dexamfetaminesulfaat 5mg180
Alprazolam 1mg1.36550

Box 3

Werkzame stofTotaal aantal tabletten/capsules
Oxycodonhydrochloride 40mg265
Oxycodonhydrochloride 10mg100
Oxycodonhydrochloride 10mg310
Oxycodonhydrochloride 40mg1.500
Morphini sulfas 100mg24051

Box 4

Naam productTotaal aantal tabletten/capsules
Fentanyl 75 microgram21652

Box 5

Naam productTotaal aantal tabletten/capsules
Zolpidemtartraat 10mg1.050
Methylfenidaathydrochloride 10mg750
Bromazepam 6mg3.400
Klonazepam 2mg2.480
Lorazepam 2,5mg800
Alprazolam 1mg16553

Box 6

Naam productTotaal aantal tabletten/capsules
Fentanyl 25 ug/uur13254

Box 7

Naam productTotaal aantal tabletten/capsules
Methadon 20mg80055

Box 8

Soort/naam productWerkzame stofTotaal aantal tabletten/capsules
Ocycodon HCL G.L. 5mg110
Buprenorfine hydrochlonde 0.2mg28256

Box 9

Naam productTotaal aantal tabletten/capsules
Diazepam 10mg57057

Box 24

Werkzame stofTotaal aantal tabletten/capsules
Dexamfetaminesultaat 5mg600
Bromazepam 6mg111
Oxycodonhydrochlonde 10mg157
Oxycodonhydrochlonde 5mg10658

De productbeoordeling door de IGJ over de medicijnen van 2 januari 2023

Uit een beoordeling van de verpakking is mij gebleken dat wordt gedeclareerd dat het product BuTrans 10 microgram/uur 10 mg buprenorfine per pleister voor transdermaal gebruik bevat, met een afgifte van 10 microgram buprenorfine per uur.59

Uit een beoordeling van de verpakking van het product Ksalol 1mg is mij gebleken dat wordt

gedeclareerd dat het product 1 mg alprazolam per tablet bevat. De substantie alprazolam staat vermeld op lijst II behorende bij de Opiumwet.60

Uit een beoordeling van de verpakking van het product MST Continus 100 mg is mij gebleken dat wordt gedeclareerd dat het product 100 mg morfinesulfaat per tablet bevat.61

De producten Pregabaline SUN 150 mg, BuTrans 10 microgram/uur, Oxycodon HCI Aurobindo Retard 40 mg, MST Continus 100 mg, Bromazepam HF 6 mg en Rivastigmine Sandoz 4,6 mg/24 uur voldoen aan de omschrijving van het begrip geneesmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Geneesmiddelenwet.

Voor de producten Ksalol 1 mg, en Bromazepam HF 6 mg is geen handelsvergunning verleend voor de Nederlandse markt.

De werkzame stoffen in de producten Oxycodon HCI Aurobindo Retard 40 mg en MST Continus 100 mg staan vermeld op lijst I behorende bij de Opiumwet.

De werkzame stoffen in de producten BuTrans 10 microgram/uur, Ksalol 1 mg en Bromazepam HF 6 mg staan vermeld op lijst II behorende bij de Opiumwet.62

De verklaringen van [medeverdachte] van 13 en 19 januari 2023

Ongeveer drie maanden geleden vroeg iemand aan mij of ik een ruimte wist voor de spullen. Dat was [verdachte] . Ik heb mijn slaapkamer beschikbaar gesteld en ik zou daar een vergoeding van 500 euro per maand voor krijgen. De spullen lagen bij mij.63 [verdachte] had ook de sleutel van mijn kamer.64

V: Wist je wat voor spullen er in jouw slaapkamer gestald zouden worden door [verdachte] ?
A: Bepaalde medicijnen.65

De verstrekte gegevens door Binance

Door Binance zijn op 21-12-2021 de volgende gegevens verstrekt:
– Customer Information: user ID [user ID] behoort toe aan [verdachte] . Het geregistreerde emailadres is [e-mail adres] @hotmail.com.
– Account Balance: de gebruiker heeft op het rapportagemoment posities in vijftien verschillende cryptovaluta. De totale waarde van de account komt daarmee op € 1.827.179 op basis van koersen per 22-12-2021.66
– Access Logs: historische overzicht van 1.840 toegangsdetails. De eerste op 28-10-2017, de meest recente op 17-12-2021.67

De verstrekte gegevens door Nexo i.o.

Door Nexo i.o. zijn op 17 januari 2022 de volgende gegevens verstrekt:
Account [verdachte]
Klantgegevens:

[verdachte]
Geboortedatum [1991]
Emailadres: [e-mail adres] @hotmail.com
Telefoonnummer: [telefoonnummer]68

Accountinformatie:

Openingsdatum: 03-07-2018
Laatste login datum: 14-12-2021

Op 14 januari 2022 is de totale waarde van het account USO 1.827.731,07, dit is omgerekend ongeveer € 1.597.153,66. Dit bedrag is verdeeld in de volgende assets:
BTC 16.41555720;
ETH 59. 79210717;
NEXO 207,711.43220643;
USDTERC 377,384.19606276;
EURX 88,851.32736076.69

Het financiële onderzoek naar verdachte

Door iCOV werd een rapportage vermogen en inkomen (iRVI) uitgeleverd. Hieruit bleek onder rneer:

Inkomsten

 • -[verdachte] heeft sinds 1 oktober 2019 een eenmanszaak op naam genaamd [eenmanszaak] ;
 • -de totale netto inkomsten per jaar betroffen:

o 2016: € 603;70

o 2017: € 1876;

o 2018: € -;

o 2019: € 11.350 (winst uit onderneming);

o 2020: € 20.258 (14.571 winst uit onderneming + € 5.687 gemeente Bunschoten);

– [verdachte] ontvangt zorgtoeslag en huurtoeslag (ook in 2021).71

Crypto-investeringen 2016-2018

[verdachte] verklaarde in zijn verhoor dat de hoge waarde aan cryptotegoeden bij diverse crypto-accounts, te weten Binance en Nexo op zijn naam, te verklaren zijn door in 2016 crypto’s aan te kopen waarna deze explosief in waarde zijn gestegen. Uit de transacties van alle rekeningen (Rabobank en Nationale Nederlanden Bank) blijkt echter dat er in het geheel geen crypto’s zijn aangekocht in 2016. Er vonden op het rekeningnummer [rekeningnummer] wel een aantal uitbetalingen van Coinbase plaats maar geen afschrijvingen naar Coinbase (geen investeringen). Ook zijn geen investeringen gedaan bij Binance, Nexo of Bittrex. In 2017 en 2018 zijn wel gelden geïnvesteerd in crypto ’s via het rekeningnummer [rekeningnummer] bij Bitonic. Deze investeringen heeft [verdachte] vermoedelijk in 2018 en 2019 ook weer uit laten betalen gezien het bedrag wat werd overgemaakt afkomstig van Bitonic. Na 2019 vinden geen transacties meer plaats met Bitonic.72

Het onderzoek naar het bezit van NFT’s door verdachte

Onderzoek naar de aangetroffen MetaMask wallet vanuit de inbeslaggenomen goederen van verdachte [verdachte]73

Ik, verbalisant, zag dat het walletadres geen NFTs had welke inzichtelijk waren via Polygonscan of MetaMask Portfolio welke het meest ondersteund en gebruikt worden voor NFTs. Ik zag dat er 5 inkomende coupons aanwezig waren in de wallet welke in de periode van 7 juni 2023 tot en met 4 juli 2023 in de wallet zijn gekomen. Het is zeer aannemelijk dat deze NFTs / Coupons gratis verkregen zijn door middel van een Airdrop.74

Het aantreffen van contant geld in de woning van verdachte

Op 14 december 2021 heeft er een doorzoeking plaatsgevonden in een woning gelegen aan de [adres] te [woonplaats] .75 Hieronder een overzicht van het geld wat tijdens de doorzoeking is aangetroffen.

Plaats aantreffenOmschrijving geld
Kantoorruimte op het bureau121,90 euro
Kantoorruimte op het bureau2.850,00 euro
Kantoorruimte op het bureau5,00 euro
Kantoorruimte op het bureau15,80 euro
Kluis vanuit de kantoorruimte13.400,00 euro (94 x 100 en 20 x 200)
Kluis vanuit de kantoorruimte19.000,00 euro (380 x 50)
Woonkamer ketelkast270,00 euro (12 x 20 en 6 x 5)76

De categorisering van de pepperspray

Op dinsdag 14 december 2021 werd tijdens het doorzoeken van de woning gelegen aan de [adres] te [woonplaats] , een busje pepperspray aangetroffen op het kantoor. Ik zag er met gele dikke letters PROTECT op stond met daaronder in kleinere gele letters pfeffer-spray stond. Ik heb het busje pepperspray gecategoriseerd en kwam het volgende naar voren:
wapen: voorwerp met weerloosmakende stof;
categorie: II sub 6.77

1L.M. de Zeeuw en R. Bastiaan, ‘Risico’s op witwassen via virtuele valuta in Nederland geregeld?’, TBS&H 2019/1, pagina 17.

2Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van genummerd PL0900-2021152547, opgemaakt door politie Midden-Nederland, doorgenummerd 1 tot en met 1017, en bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal genummerd PL0900-2023002675, opgemaakt door politie Midden-Nederland, doorgenummerd 1 tot en met 369. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

3De verklaring van verdachte ter terechtzitting van 26 juli 2023.

4Een bevoegdheidsbeoordeling van 12 april 2022 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, opgesteld door [C] , pagina 862.

5Een bevoegdheidsbeoordeling van 12 april 2022 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, opgesteld door [C] , pagina 864.

6Een proces-verbaal van bevindingen van 5 april 2022, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 1] , pagina 512.

7Een proces-verbaal van bevindingen van 5 april 2022, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 1] , pagina 513.

8Een proces-verbaal van bevindingen van 5 april 2022, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 1] , pagina 516.

9Een proces-verbaal van bevindingen van 12 januari 2022, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 408.

10Een proces-verbaal van bevindingen van 12 januari 2022, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 409.

11Een proces-verbaal van bevindingen van 12 januari 2022, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 410.

12Een proces-verbaal van bevindingen van 12 januari 2022, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 411.

13Een proces-verbaal van bevindingen van 10 december 2021, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 128.

14Een proces-verbaal van bevindingen van 10 december 2021, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 130.

15Een proces-verbaal van bevindingen van 10 december 2021, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 133.

16Bijlage bij het proces-verbaal van bevindingen van 10 december 2021, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 136.

17Bijlage bij het proces-verbaal van bevindingen van 10 december 2021, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 137.

18Bijlage bij het proces-verbaal van bevindingen van 10 december 2021, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 138.

19Bijlage bij het proces-verbaal van bevindingen van 10 december 2021, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 139.

20Bijlage bij het proces-verbaal van bevindingen van 10 december 2021, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 140.

21Bijlage bij het proces-verbaal van bevindingen van 10 december 2021, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 141.

22Een productbeoordeling van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 11 april 2022, opgemaakt door [D] , apotheker, senior inspecteur, pagina 882.

23Een productbeoordeling van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 11 april 2022, opgemaakt door [D] , apotheker, senior inspecteur, pagina 883.

24Een proces-verbaal van bevindingen van 15 juli 2022, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 1] , pagina 797.

25Een proces-verbaal van bevindingen van 15 juli 2022, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 1] , pagina 799.

26Een proces-verbaal onderzoek verdovende middelen van 2 december 2021, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4] , pagina 832.

27Een proces-verbaal onderzoek verdovende middelen van 2 december 2021, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4] , pagina 834.

28Een NFI-rapport van 11 februari 2022, opgemaakt door dr. J.W. Hulshof, pagina 346.

29Een NFI-rapport van 11 februari 2022, opgemaakt door dr. J.W. Hulshof, pagina 347.

30Een proces-verbaal van bevindingen van 17 december 2021, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 311.

31Een proces-verbaal van bevindingen van 17 december 2021, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 313.

32Een proces-verbaal van bevindingen van 17 december 2021, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 314.

33Een proces-verbaal van bevindingen van 17 december 2021, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 315.

34Een proces-verbaal van bevindingen van 7 april 2022, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 965.

35Een proces-verbaal van bevindingen van 7 april 2022, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 966.

36Een productbeoordeling van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 13 juli 2022, opgemaakt door [E] MSc, apotheker, pagina 881.

37Een productbeoordeling van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 13 juli 2022, opgemaakt door [E] MSc, apotheker, pagina 903.

38Een proces-verbaal van bevindingen van 19 december 2021, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 304.

39Een proces-verbaal van bevindingen van 19 december 2021, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 305.

40Een proces-verbaal van bevindingen van 17 mei 2022, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 5] , pagina 760.

41Een proces-verbaal van bevindingen van 17 mei 2022, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 5] , pagina 761.

42Een rapport van NFiDENT van 24 december 2021, opgemaakt door ing. N. van Doorn, pagina 358.

43Een rapport van NFiDENT van 24 december 2021, opgemaakt door ing. N. van Doorn, pagina 359.

44Een rapport van NFiDENT van 24 december 2021, opgemaakt door ing. N. van Doorn, pagina 361.

45Een rapport van NFiDENT van 17 mei 2022, opgemaakt door ing. A.G.A. Sprong, pagina 795.

46Een rapport van NFiDENT van 17 mei 2022, opgemaakt door ing. A.G.A. Sprong, pagina 796.

47Een proces-verbaal van bevindingen van 3 januari 2023, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant 6] , [verbalisant 7] , [verbalisant 8] , [verbalisant 9] , [verbalisant 10] en [verbalisant 11] , pagina 23.

48Een proces-verbaal van bevindingen van 4 januari 2023, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant 6] en [verbalisant 12] , ongenummerd (pagina 1 van het digitale dossier, opgenomen onder ‘Aanv. pv’).

49Box 1, bijlage 1 bij het proces-verbaal van bevindingen van 4 januari 2023, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant 6] en [verbalisant 12] , ongenummerd (pagina 3 van het digitale dossier, opgenomen onder ‘Aanv. pv’).

50Box 2, bijlage 1 bij het proces-verbaal van bevindingen van 4 januari 2023, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant 6] en [verbalisant 12] , ongenummerd (pagina 39 van het digitale dossier, opgenomen onder ‘Aanv. pv’).

51Box 3, bijlage 1 bij het proces-verbaal van bevindingen van 4 januari 2023, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant 6] en [verbalisant 12] , ongenummerd (pagina 56 van het digitale dossier, opgenomen onder ‘Aanv. pv’).

52Box 4, bijlage 1 bij het proces-verbaal van bevindingen van 4 januari 2023, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant 6] en [verbalisant 12] , ongenummerd (pagina 67 van het digitale dossier, opgenomen onder ‘Aanv. pv’).

53Box 5, bijlage 1 bij het proces-verbaal van bevindingen van 4 januari 2023, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant 6] en [verbalisant 12] , ongenummerd (pagina 72 van het digitale dossier, opgenomen onder ‘Aanv. pv’).

54Box 6, bijlage 1 bij het proces-verbaal van bevindingen van 4 januari 2023, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant 6] en [verbalisant 12] , ongenummerd (pagina 82 van het digitale dossier, opgenomen onder ‘Aanv. pv’).

55Box 7, bijlage 1 bij het proces-verbaal van bevindingen van 4 januari 2023, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant 6] en [verbalisant 12] , ongenummerd (pagina 92 van het digitale dossier, opgenomen onder ‘Aanv. pv’).

56Box 8, bijlage 1 bij het proces-verbaal van bevindingen van 4 januari 2023, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant 6] en [verbalisant 12] , ongenummerd (pagina 100 van het digitale dossier, opgenomen onder ‘Aanv. pv’).

57Box 9, bijlage 1 bij het proces-verbaal van bevindingen van 4 januari 2023, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant 6] en [verbalisant 12] , ongenummerd (pagina 106 van het digitale dossier, opgenomen onder ‘Aanv. pv’).

58Box 24, bijlage 1 bij het proces-verbaal van bevindingen van 4 januari 2023, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant 6] en [verbalisant 12] , ongenummerd (pagina 116 van het digitale dossier, opgenomen onder ‘Aanv. pv’).

59Een productbeoordeling van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 20 februari 2023, opgemaakt door [F] , senior inspecteur, pagina 63.

60Een productbeoordeling van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 20 februari 2023, opgemaakt door [F] , senior inspecteur, pagina 64.

61Een productbeoordeling van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 20 februari 2023, opgemaakt door [F] , senior inspecteur, pagina 65.

62Een productbeoordeling van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 20 februari 2023, opgemaakt door [F] , senior inspecteur, pagina 67.

63Een proces-verbaal verhoor verdachte van de raadkamer van 19 januari 2023, in het digitale dossier opgenomen onder ‘PV verhoor 19-01-2023’, pagina 1.

64Een proces-verbaal verhoor verdachte van de raadkamer van 19 januari 2023, in het digitale dossier opgenomen onder ‘PV verhoor 19-01-2023’, pagina 2.

65Een proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte] van 13 januari 2023, pagina 340.

66Een proces-verbaal van bevindingen van 23 december 2021, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 13] , pagina 147.

67Een proces-verbaal van bevindingen van 23 december 2021, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 13] , pagina 148.

68Een proces-verbaal van bevindingen van 25 januari 2022, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 14] , pagina 150.

69Een proces-verbaal van bevindingen van 25 januari 2022, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 14] , pagina 151.

70Een proces-verbaal van bevindingen van 8 maart 2022, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 15] , pagina 331.

71Een proces-verbaal van bevindingen van 8 maart 2022, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 15] , pagina 332.

72Een proces-verbaal van bevindingen van 8 maart 2022, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 15] , pagina 334.

73Een proces-verbaal van bevindingen van 18 juli 2023, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 16] , ongenummerd (pagina 1 van het proces-verbaal opgenomen in het digitale dossier onder ‘NFT MetaMask d.d 18 juli 2023’).

74Een proces-verbaal van bevindingen van 18 juli 2023, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 16] , ongenummerd (pagina 5 van het proces-verbaal opgenomen in het digitale dossier onder ‘NFT MetaMask d.d 18 juli 2023’).

75Een proces-verbaal van bevindingen van 15 december 2021, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 298.

76Een proces-verbaal van bevindingen van 15 december 2021, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] , pagina 302.

77Een proces-verbaal van bevindingen van 17 februari 2022, opgemaakt door verbalisant [verbalisant 17] , pagina 985.

Stuur een reactie naar de auteur