Inkeer

Heeft u (buitenlandse) inkomsten, vermogen of een schenking of erfenis niet of onvolledig opgegeven aan de Belastingdienst? Dan wordt dit gezien als een misdrijf. De Belastingdienst doet er alles aan om verzwegen (buitenlandse) inkomsten en vermogens op te sporen. Samen met 95 andere landen heeft Nederland zich verbonden aan een internationaal Verdrag op basis waarvan automatisch financiële gegevens worden uitgewisseld, waaronder met Zwitserland en Luxemburg. Daar komt bij dat in veel landen het bankgeheim ter discussie staat. Zo heeft Zwitserland (onder internationale druk) besloten om met ingang van 1 januari 2018 het bankgeheim geheel af te schaffen. De Belastingdienst maakt ook gebruik van de mogelijkheid inlichtingen op verzoek te verkrijgen, bijvoorbeeld door diverse ‘groepsverzoeken’ aan Zwitserland. Daarnaast maakt de Nederlandse Belastingdienst gebruik van onderzoeksmethoden waarvan de rechtmatigheid ter discussie staat, bijvoorbeeld door – al dan niet tegen betaling – via gestolen informatie aan bankgegevens te komen.

Boetes of strafrechtelijke vervolging

Wat nu als de Belastingdienst ontdekt dat u vermogen en/of inkomen hebt verzwegen? Er kunnen dan alsnog aanslagen én hoge boetes (tot wel 300%!) worden opgelegd. Ook kunt u strafrechtelijk worden vervolgd voor belastingfraude en witwassen. Bij veroordeling bestaat het risico dat de officier van justitie ‘fiscale archeologie’ bedrijft, waardoor ook de niet-betaalde belasting over (veel) oudere jaren wordt afgepakt, ondanks dat de bevoegdheden van de fiscus allang zijn verjaard. Voor meer informatie over fiscale boetes klikt u hier.

Beperking inkeerregeling per 1 januari 2020

Als u uit eigen beweging alsnog juist en volledig openheid van zaken geeft aan de Belastingdienst, kan dit anders zijn. Dat is het geval bij het vrijwillig verbeteren van aangiften, in de volksmond ook wel “inkeren” genoemd. De Belastingdienst corrigeert de aangifte over de betreffende jaren op basis van de door u verstrekte informatie. U moet dit wel op tijd doen: in ieder geval vóórdat u weet dat de Belastingdienst u op het spoor is of gaat raken, bijvoorbeeld doordat u een vragenbrief ontvangt of een groepsverzoek in de media bekend wordt. Als de Belastingdienst u een vragenbrief stuurt, de FIOD u pakt voor uitgaven met uw buitenlandse creditcard, Zwitserland publiceert uw naam als mogelijke zwartspaarder of u ziet uw verzwegen rekening als gevolg van per 1 januari 2018 door Zwitserland aan Nederland automatisch uitgewisselde informatie in uw aangifte verschijnen, dan bent u in elk geval te laat. Indien u gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om vrijwillig uw onjuiste belastingaangiften te verbeteren gold (bij meldingen tussen 1 juli 2016 en 31 december 2019) een boete van 120% over de verschuldigde belasting. Voor meldingen vanaf 1 januari 2020 is (nog) geen beleid bekend over te hanteren boetepercentages. Formeel is alleen geregeld dat inkeer geldt als ‘strafverminderende omstandigheid’ (wijziging BBBB per 1 januari 2020).  

Afschaffing strafrechtelijke inkeerregeling per 1 januari 2020

Let op! Met ingang van 1 januari 2020 is de ‘inkeerregeling’ ingrijpend gewijzigd. Vanaf 1 januari 2018 werd de regeling al afgeschaft voor de verbetering van nieuwe aangiften met betrekking tot buitenlands vermogen (box 3). De wijziging per 1 januari 2020 houdt in dat inkeer is afgeschaft voor.

  • zowel binnenlands- als buitenlands box 3-vermogen en
  • voor inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 (aandelen).

Anders dan de per 1 januari 2018 ingevoerde maatregel, geldt de nieuwe regeling voor álle jaren, dus ook aangiftes ingediend vóór 2020. Dit betekent het verval van de vrijwaring van strafrechtelijke vervolging ook van toepassing is op aangiften die al jaren geleden zijn ingediend.

Het ‘strafrechtvrij’ verbeteren van aangiften geldt dus wat betreft de Inkomstenbelasting nog alleen voor niet aangegeven inkomen in box 1. Voor andere belastingmiddelen – denk aan Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting of Loonbelasting – bestaat de waarborg dat de kwestie na vrijwillige verbetering fiscaal zal worden afgedaan dus nog wel.

Het vrijwillig verbeteren van aangiften blijft wel een strafverminderende omstandigheid, waarmee rekening zal worden gehouden bij de keuze tussen fiscale of strafrechtelijke afdoening en daaropvolgend bij de hoogte van de (fiscale) boete of strafrechtelijke sancties.

Nieuws over inkeer

De Belastingdienst heeft op 11 augustus 2020 bekendgemaakt dat Zwitserland aanvullende informatie gaat delen over Nederlanders die een rekening aanhouden bij de UBS-bank. Hieruit kan worden opgemaakt dat de zoektocht van de Nederlandse fiscus naar zwartspaarders in het buitenland nog lang niet ten einde is. Eerder werden via Duitsland ook al gegevens verstrekt over de jaren 2006 tot en met 2008.

Naar aanleiding van de berichtgeving van de Belastingdienst werd in het FD vermeld dat spijtoptanten geen gebruik meer kunnen maken van de ‘inkeerregeling’, omdat deze per 1 januari 2018 zou zijn afgeschaft [zie artikel FD 13-08-2020]. Die conclusie is echter onjuist, daarover schreven wij het volgende stuk in het FD [zie artikel FD d.d. 20-08-2020]. Per 2018 werd slechts een beperking van de inkeerregeling doorgevoerd voor buitenlands box 3 vermogen. De beperking hield in dat in die gevallen geen garantie meer werd gegeven dat na een vrijwillige melding geen strafzaak kon volgen, maar dat gold alleen voor aangiften die ná 1 januari 2018 werden ingediend. Met ingang van 2020 zijn nadere beperkingen doorgevoerd waardoor strafrechtelijke vrijwaring ook werd afgeschaft voor inkeren ter zake van binnenlands box 3 vermogen en inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 (aandelen). Anders dan voorheen geldt de afschaffing van strafrechtelijke vrijwaring nu voor alle aangiften voorafgaand aan de vrijwillige melding. 

Een vrijwillige melding kan overigens wel nog steeds voor alle jaren en belastingmiddelen worden gedaan. Wat nog steeds geldt is de fiscale inkeerregeling voor box 1 (inkomen uit werk & woning) en voor andere aanslagbelastingen, zoals de schenk- en erfbelasting. Voor aangiftebelastingen zoals omzetbelasting en loonbelasting is, buiten de wet om, in het beleid geregeld dat vrijwillige verbetering mogelijk is. De strafrechtelijke tegenhanger geldt daarnaast ook volledig voor al deze belastingen.

Begeleid verbeteren

Het (vrijwillig) verbeteren van aangiften is complex. Bovendien vraagt de afschaffing van de inkeerregeling vanaf 2020 en de strengere aanpak van belastingplichtigen die volgens de Belastingdienst onvoldoende meewerken om een zorgvuldige aanpak. De advocaten van Jaeger hebben hier veel ervaring mee. Wij kunnen vooraf berekenen wat u moet betalen. Daarna regelen wij de volledige afstemming met de Belastingdienst voor u. Het resultaat is dat u daarna weer vrij kunt beschikken over uw vermogen. Zoals gezegd blijft vrijwillige verbetering van aangiften vanaf 2020 ook van belang bij de keuze tussen fiscale of strafrechtelijke afdoening.

Cryptovaluta

De opkomst van cryptovaluta zal niemand zijn ontgaan. Deze digitale valuta worden (nog) niet aangemerkt als wettig betaalmiddel. Ook bestaat er nog veel onduidelijkheid over de fiscale duiding van cryptovaluta, zoals de geografische locatie van het vermogen (in welk land mogen zij worden belast) of hoe de waarde daarvan moet worden berekend voor de belastingheffing. Toch bestaat volgens de Belastingdienst wel een verplichting om het cryptovermogen op te nemen in de belastingaangifte. De consequenties van het niet verantwoorden van cryptovermogen kunnen groot zijn en zelfs leiden tot strafrechtelijke vervolging. Wat dat betreft kan een zekere parallel worden getrokken met het niet opgeven van vermogen in het buitenland.

Buitenlands vermogen

Heeft u buitenlandse inkomsten, vermogen of een buitenlandse erfenis niet of onvolledig opgegeven aan de Belastingdienst? Dan wordt dit gezien als een misdrijf. De Belastingdienst doet er alles aan om verzwegen buitenlandse vermogens op te sporen. Samen met 95 andere landen heeft Nederland zich verbonden aan een internationaal Verdrag op basis waarvan automatisch financiële gegevens worden uitgewisseld, waaronder met Zwitserland en Luxemburg. Daar komt bij dat in veel landen het bankgeheim ter discussie staat. Zo heeft Zwitserland (onder internationale druk) besloten om met ingang van 1 januari 2018 het bankgeheim geheel af te schaffen. De Belastingdienst maakt ook gebruik van de mogelijkheid inlichtingen op verzoek te verkrijgen, bijvoorbeeld door diverse ‘groepsverzoeken’ aan Zwitserland. Daarnaast maakt de Nederlandse Belastingdienst gebruik van onderzoeksmethoden waarvan de rechtmatigheid ter discussie staat, bijvoorbeeld door – al dan niet tegen betaling – via gestolen informatie aan bankgegevens te komen.

Boetes of strafrechtelijke vervolging

Wat nu als de Belastingdienst ontdekt dat u vermogen en/of inkomen hebt verzwegen? Er kunnen dan alsnog aanslagen én hoge boetes (tot wel 300%!) worden opgelegd. Ook kunt u strafrechtelijk worden vervolgd voor belastingfraude en witwassen. Bij veroordeling bestaat het risico dat de officier van justitie ‘fiscale archeologie’ bedrijft, waardoor ook de niet-betaalde belasting over (veel) oudere jaren wordt afgepakt, ondanks dat de bevoegdheden van de fiscus allang zijn verjaard. Voor meer informatie over fiscale boetes klikt u hier.

Beperking inkeerregeling per 1 januari 2020

Als u uit eigen beweging alsnog juist en volledig openheid van zaken geeft aan de Belastingdienst, kan dit anders zijn. Dat is het geval bij het vrijwillig verbeteren van aangiften, in de volksmond ook wel “inkeren” genoemd. De Belastingdienst corrigeert de aangifte over de betreffende jaren op basis van de door u verstrekte informatie. U moet dit wel op tijd doen: in ieder geval vóórdat u weet dat de Belastingdienst u op het spoor is of gaat raken, bijvoorbeeld doordat u een vragenbrief ontvangt of een groepsverzoek in de media bekend wordt. Als de Belastingdienst u een vragenbrief stuurt, de FIOD u pakt voor uitgaven met uw buitenlandse creditcard, Zwitserland publiceert uw naam als mogelijke zwartspaarder of u ziet uw verzwegen rekening als gevolg van per 1 januari 2018 door Zwitserland aan Nederland automatisch uitgewisselde informatie in uw aangifte verschijnen, dan bent u in elk geval te laat. Indien u gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om vrijwillig uw onjuiste belastingaangiften te verbeteren gold (bij meldingen tussen 1 juli 2016 en 31 december 2019) een boete van 120% over de verschuldigde belasting. Voor meldingen vanaf 1 januari 2020 is (nog) geen beleid bekend over te hanteren boetepercentages. Formeel is alleen geregeld dat inkeer geldt als ‘strafverminderende omstandigheid’ (wijziging BBBB per 1 januari 2020).  

Problemen met de fiscus of fiod?

Wij knokken keihard voor uw recht Maak uw afspraak